Drammen Hindu Kultursenter

Vi viser til klage fra Shanmugappirabu Nalliah datert 21. februar 2014 som er oversendt fra Enhetsregisteret til Nærings- og fiskeridepartementet i brev den 31. mars 2014. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden og eventuelle ulemper dette har medført.

Klagen gjelder Enhetsregisterets vedtak av 17. februar 2014 om å registrere nytt styre og daglig leder i organisasjonen Drammen Hindu Kultursenter, organisasjonsnummer 987 791 578. Klagemotpart er Kobalakrushna Visvalingam.

Departementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere vurderingen og vedtaket følger nedenfor.

Om saken

I etterkant av organisasjonens årsmøte, som ble avholdt 24. januar 2014, har Enhetsregisteret mottatt flere endringsmeldinger fra Drammen Hindu Kultursenter. Den siste meldingen ble mottatt 14. februar 2014, og gjaldt registrering av nytt styre og ny daglig leder. Vedlagt var protokoll fra årsmøte datert 24. januar 2014.

Enhetsregisteret begrunnet registreringsvedtaket med at meldingen ble kontrollert i samsvar med lov av 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17, og funnet i orden. Meldingen ble derfor registrert 17. februar 2014. Dette vedtaket ble så påklaget 21. februar 2014.

Klagers beskrivelse av saksforholdet

I en omfattende korrespondanse til Brønnøysundregistrene og departementet har klager gjort gjeldende at meldingen av 14. januar 2014 var uriktig. Klager hevder på den bakgrunn at meldingen ikke skulle vært registrert i Enhetsregisteret. Klager anfører en rekke forhold rundt årsmøtet som ble avholdt 24. januar 2014 som bakgrunn for at vedtakene som ble fattet på årsmøtet er ugyldige.

I hovedsak anfører klager at valget av nytt styre og ny daglig leder som ble foretatt på årsmøtet 24. januar 2014 var utført under omstendigheter som må føre til at vedtaket må anses som ugyldig. Klager hevder at medlemmene som utgjorde flertallet ikke var aktive medlemmer i foreningen og at de på grunn av sin atferd senere har blitt ekskludert. Videre viser klager til at det nye styret ikke har betalt medlemskontingent slik som fastsatt i vedtektene, og at det nye styret motarbeider foreningens formål. Klager gjør videre gjeldende at det ble gjennomført et nytt årsmøte i foreningen 7. februar 2014, hvor et nytt styre ble gyldig valgt.

Klagemotpartens beskrivelse av saksforholdet

Klagemotparten har hovedsakelig gjort gjeldende at det ikke hefter noen feil ved vedtakene som ble fattet på årsmøtet 24. januar 2014, og at meldingen dermed er korrekt registrert i Enhetsregisteret. Klagemotparten påpeker at det var det gamle styret som arrangerte det aktuelle årsmøtet, og at det nye styret ble demokratisk valgt av dette årsmøtet. Klagemotparten har videre sendt inn en bekreftelse undertegnet av samtlige medlemmer av det nye styret, som hevder at valget var korrekt gjennomført.

Klagemotparten anfører at valget som ble gjennomført 7. februar 2014 ikke var korrekt. Videre bestrider klagemotparten at klager har adgang til å ekskludere ham og andre medlemmer fra foreningen.

Enhetsregisterets behandling av meldingen

Enhetsregisteret mottok 28. januar 2014 en melding om nytt styre, ny daglig leder og ny signaturbestemmelse fra Drammen Hindu Kultursenter. Enhetsregisteret nektet å registrere meldingen 31. januar 2014, på grunn av motstrid mellom de meldte opplysningene og det som gikk frem av generalforsamlingsprotokollen. Enhetsregisteret mottok deretter en ny endringsmelding 11. februar 2014, hvor protokoll fra årsmøte 7. februar 2014 var vedlagt. Meldingen ble kontrollert og funnet i orden, og dermed registrert i Enhetsregisteret 12. februar 2014. To dager senere, 14. februar 2014, mottok Enhetsregisteret enda en endringsmelding om nytt styre og ny daglig leder. Vedlagt var protokoll fra årsmøte datert 24. januar 2014. Registeret kontrollerte meldingen og fant den i orden. Meldingen ble derfor registrert 17. februar 2014.

I sitt vedtak uttaler Enhetsregisteret at det normalt er det sist valgte styret som skal meldes til registrering i registeret. Registeret vil dermed vanligvis i forbindelse med en klage i utgangspunktet gjøre om en registrering, dersom et tidligere valgt styre er registrert istedenfor et nytt styre. Enhetsregisteret skriver videre at denne saken i realiteten handler om uenighet om hvem som er medlemmer av foreningen, hvem som har stemmerett, og dermed hvilket av de to årsmøtene som har fattet gyldig vedtak om nytt styre. Registeret fremhever i denne forbindelse at de ikke er en kontrollmyndighet for hvordan virksomheten i en forening faktisk organiseres. Registeret uttaler at de derfor ikke har anledning til å undersøke om det som fremkommer av meldingen faktisk medfører riktighet, og at det innebærer at de ikke kan foreta bevisførsel.

Enhetsregisteret fremhever videre at organisasjonsinterne tvister må løses andre steder enn hos dem. Registeret skriver at deres kontroll er rent administrativ og at den innsendte meldingen av 14. februar 2014 oppfylte kravene etter enhetsregisterloven § 8, jf. foretaksregisterforskriften § 16. Registeret opprettholdt på denne bakgrunn registreringsvedtaket av 17. februar 2014.

Rettslig grunnlag

Etter lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) § 17 første ledd første punktum skal registerføreren «prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven». Henvisningen til «denne lov», innebærer at det ikke skal gjøres en kontroll av om bestemmelser i andre lover eller foreningens registrerte vedtekter er overholdt, slik for eksempel foretaksregisterloven § 5–1 krever ved registrering av foretak. Dersom vilkårene for registrering er oppfylt, er det registerførers oppgave å føre opplysningene inn i registeret, jf. enhetsregisterloven § 17, første ledd, tredje punktum. Dersom vilkårene ikke er oppfylt, skal registrering nektes, jf. enhetsregisterloven § 19, første punktum.

I forarbeidene til enhetsregisterloven, Ot.prp. nr. 11 (1993–94), er kontrollomfanget nærmere kommentert (side 62): «Det er lagt opp til at Enhetsregisteret skal foreta en viss kontroll med de opplysninger som kommer inn til registrering. Det er ikke lagt opp til noen omfattende juridisk kontroll. Registerføreren skal kontrollere at de opplysninger som skal inngis for å få et organisasjonsnummer er gitt og at det foreligger slik dokumentasjon som er pålagt etter denne loven. Når opplysningene er funnet i orden skal de innføres i registeret.»

I tilknytning til bestemmelsen om det offentliges erstatningsansvar i enhetsregisterloven § 27, står følgende på side 42 i nevnte ot.prp.: «Det kan forekomme tilfeller der den registreringspliktige selv oppgir feilaktige eller er årsak til feilaktige opplysninger i registeret. Enhetsregisteret skal iht enhetsregisterloven kontrollere at de opplysninger som meldes fra registreringsenhetene er i samsvar med den vedlagte dokumentasjon, eksempelvis stiftelsesdokumenter. I tillegg vil registeret foreta en kontroll opp mot Det sentrale personregister. Utover denne kontrollen må Enhetsregisteret kunne stole på at de opplysninger som registreringsenhetene oppgir som korrekte, virkelig er det.»

Utgangspunktet for registreringen er den meldingen som sendes til Enhetsregisteret. Hverken Enhetsregisteret eller Nærings- og fiskeridepartementet har anledning til å prøve om det som fremkommer av meldingen, faktisk medfører riktighet. Vi kan med andre ord ikke foreta bevisførsel. Det kan dermed skje at et dokument som er innsendt til registrering og fremstår som riktig og lovmessig, faktisk ikke er det. Registeret prøver kun om den dokumentasjonen som danner grunnlaget for registreringen, stemmer med enhetsregisterloven og forskrifter til enhetsregisterloven.

Når et vedtak påklages, er det imidlertid klart at det påhviler Enhetsregisteret og departementet en noe utvidet plikt til å undersøke underlagsmaterialet i saken. Det er likevel viktig å understreke at grensen mot bevisførsel er fast. Systemet med Enhetsregisteret er med andre ord også basert på tillit. En konsekvens av dette er at tvister i foreningen må løses andre steder enn i Enhetsregisteret og Nærings- og fiskeridepartementet. Dersom foreningens egne organer, som ordinære eller ekstraordinære årsmøter, ikke kan avklare en foreningsrettslig tvist, må man i siste instans bruke domstolsapparatet.

Enhetsregisterloven § 8 inneholder krav om dokumentasjon av opplysningene som følger med registermeldingen. Etter § 8 første ledd kreves det skriftlig erklæring fra styret, daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson om at de opplysninger som meldes, er riktige. Ved registrering av endret styresammensetning skal det til meldingen vedlegges "protokoll som viser valg av styre", jf. § 8, fjerde ledd, bokstav a.

Departementets vurdering

Saken gjelder om endringsmeldingen om nytt styre og daglig leder i Drammen Hindu Kultursenter av 17. februar 2014 kan registreres i Enhetsregisteret. I denne saken er det kommet inn to etterfølgende registermeldinger om styrevalg foretatt henholdsvis den 24. januar 2014 og den 7. februar 2014. Isolert sett tilfredsstiller begge meldingene lovens formkrav, jf. enhetsregisterloven § 8 første ledd.

Frem til november 2014 er det sendt flere dokumenter som skal belyse saken, både til Enhetsregisteret og til Nærings- og fiskeridepartementet. Slik departementet ser det, bærer saken preg av at det foreligger konflikter innad i organisasjonen. Både klager og klagemotpart anfører i korrespondanse til departementet blant annet at det foreligger utilbørlig opptreden fra den annen part og bruker også ord som "propaganda", "juks" og "trusler". E-postene inneholder en rekke påstander rettet til/mot enkeltpersoner, særlig knyttet til omstendighetene rundt valget foretatt på årsmøtet 24. januar 2014. Det ligger ikke under Enhetsregisterets kompetanse å undersøke påstander om de bakenforliggende forholdene knyttet til valget på et årsmøte, heller ikke hvem som er medlemmer og hvordan disse eventuelt bidrar til organisasjonen. Det har derfor også vært en viktig oppgave både for Enhetsregisteret og departementet å skille ut den relevante informasjonen i denne saken.

Det springende punktet i partenes konflikt, slik departementet ser det, er hvorvidt den ene eller den andre fraksjonen har gjennomført et korrekt valg av nytt styre, og dermed hvilken fraksjon som står igjen og mener seg berettiget til å fungere som styre i organisasjonen. Kjernen i saken er knyttet til hvilket faktum som er riktig når det gjelder gjennomføringen av valget på årsmøtet 24. januar 2014, og hvilke konsekvenser dette får for den videre driften av foreningen. Departementet vil bemerke at den interne uenigheten ikke kan løses gjennom enhetsregisterloven. Verken Enhetsregisteret eller departementet kan eller skal kontrollere om de personene som er valgt av årsmøtet, oppfyller foreningens vedtekter, eller bakgrunnen for at de ble valgt. En administrativ klagebehandling vil dermed ikke være i stand til å løse de problemene partene har som dreier seg om styrevalg og medlemskap.

En relevant problemstilling er om ikke den tvisten som oppstod på årsmøtet, bør medføre at ingen av registermeldingene godkjennes. Som nevnt er Enhetsregisteret og departementet ikke egnede arenaer for løsning av foreningsinterne tvister. Avvisning av begge meldinger flytter ansvaret for å finne en løsning over på styret som gjaldt forut for årsmøtet den 24. januar 2014. Mot dette taler at det er gått forholdsvis lang tid fra klagen ble inngitt til departementets klagebehandling. Det forrige styret har innrettet seg på at deres ansvar er over, og det er vanskelig å kreve at det skal tre inn igjen etter så lang tid.

Med bakgrunn i den begrensede undersøkelsesplikten som følger av Enhetsregisterloven og dens forarbeider, skal departementet kun avklare hvilke opplysninger som skal registreres på enheten i Enhetsregisteret. Det tilligger en domstol å ta stilling til om årsmøtet for øvrig ble avholdt i tråd med foreningsrettslige prinsipper, samt de øvrige påstandene fremmet av partene i denne saken. Av den grunn må det presiseres at departementet i denne klagebehandlingen kun tar stilling til om det påklagede vedtaket av 17. februar 2014 kan lovlig registreres i Enhetsregisteret.

Registermeldingen datert 14. februar 2014 var i samsvar med lov. Den er underskrevet og ellers formelt i orden. Den vedlagte protokollen fra årsmøtet 24. januar 2014 viser at det var fattet vedtak om nytt styre. Enhetsregisterloven § 8 fjerde ledd bokstav a er dermed oppfylt. Klagemotpart, som er oppgitt som styremedlem, har sammen med flere andre fra det nye styret skrevet under registermeldingen. Det foretas ingen ytterligere kontroll av hvem denne kontaktpersonen er eller om vedkommende er medlem i foreningen. Det eneste kravet etter enhetsregisterloven § 8 første ledd, jf. enhetsregisterforskriften § 16, er at meldingen skal signeres, og det har det nye styret gjort.

Det som står i årsmøteprotokollen av 24. januar 2014 legges dermed til grunn for den registreringen som foretas. Departementet har på denne bakgrunn kommet til at endringsmeldingen av 14. februar 2014 var i samsvar med enhetsregisterloven. Endringene skal derfor registreres, jf. enhetsregisterloven § 17. Klagen kan av den grunn ikke føre frem.

Vedtak

Med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 34 og lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret, gjør departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Enhetsregisterets vedtak av 17. februar 2014 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nfd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.