ECG Iverson AS

ECG Iverson AS - Søknad om unntak fra krav om bosted etter aksjeloven
§ 6-11

Vi viser til søknad av 5. september 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11, første ledd for daglig leder, Christian Toma, i ECG Iveron AS (”ECG”). Toma er bosatt i USA.

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknaden. Vedtaket er i tråd med departementets praksis. I det følgende redegjøres det nærmere for saken, det rettslige grunnlaget og departementets vurdering.

Om søknaden

I søknaden fremgår det at ECG skal erverve samtlige aksjer i Eco Convergence Group, Inc. (”Eco”). Eco er et teknologiutviklingsselskap som utvikler bærekraftige systemer og applikasjoner for byggematerialmarkedet i USA. Eco har sitt hovedkontor i Florida, USA. Det opplyses at verken ECG eller Eco vil ha omsetning i Norge, og at ECGs eneste virksomhet vil være å eie Eco.

Begrunnelsen for søknaden er ECGs ønske om å sikre kontinuitet på ledernivå i begge selskapene etter ervervet av Eco, og at Tomas erfaring er viktig for ECG. Det fremgår også at Toma er daglig leder i Eco og at det er viktig for ECG å ha en daglig leder med inngående kjennskap, samt fysisk nærhet, til Eco og dets kunder.

I søknaden anføres det at styret oppfyller kravene til bosted i aksjeloven § 6-11. Styret består av fem styremedlemmer, inkl. styreleder, hvorav to styremedlemmer er bosatt i Norge og ett  styremedlem, som er rumensk statsborger, er bosatt i Romania.

Rettslig grunnlag

Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, første punktum, stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket. Dette kravet er begrunnet i jurisdiksjonsbetraktninger, da personer som er bosatt i riket kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handelsdepartementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted her i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat, jf. aksjeloven § 6-11, første ledd, andre punktum. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskrimineringsprinsipper. Luganokonvensjonen (2007) er en avtale om gjensidig anerkjennelse av dommer. USA har ikke ratifisert denne, noe som innebærer at norske domstoler ikke har jurisdiksjon (domsmyndighet) i USA.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengelig­heten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelighet og jurisdiksjon er viktig for myndig­heter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gjort unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Vurdering

Departementet er enig i at styret oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11, ved at to styremedlemmer er bosatt i Norge og ett styremedlem er EØS-borger bosatt i en EØS-stat (Romania).

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at ECGs eneste virksomhet vil være å eie Eco og at selskapet ikke har omsetning i Norge. Selskapets begrensede virksomhet i Norge reduserer behovet for at daglig leder er bosatt i Norge. Når samtidig to av styremedlemmene er bosatt i Norge, hvorav styreleder vil utgjøre selskapets norske kontaktpunkt, mener departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i USA. En eventuell ansvarssak vil imidlertid også kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11, første ledd er oppfylt.

Vedtak

Nærings- og handelsdepartementet innvilger søknad om unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11, første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619.

Selskapet ECG Iveron AS kan ha Christian Toma som daglig leder.

Søknaden er innvilget, men vi gjør likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klagefristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klage er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak . Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.