Effekter av statlig styring av kommunesektoren

Agenda Kaupang har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet rapporten Effekter av statlig styring av kommunesektoren.

Formålet med prosjektet har vært å gi departementet en kunnskapsoversikt over effekten av statlig styring av kommuner og fylkeskommuner. Sentralt for oppdraget var en kartlegging av hvordan detaljert statlig styring på ett område påvirker andre deler av kommunal forvaltning, hvordan bruk av ulike styringsvirkemidler innenfor ett område påvirker kommunen som helhet, og graden av kostnadseffektivitet knyttet til ulike styringsvirkemidler.

Effekter av statlig styring av kommunesektoren (pdf)