Elkem Aluminium i Mosjøen - melding med forslag til utredningsprogram

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2004

Til Høringsinstanser ifølge liste (se nederst)

Vår ref: 200306338-1/ENR

Dato: 13.11.2003

Melding med forslag til utredningsprogram etter bestemmelsene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven fra Elkem Aluminium i Mosjøen

Vedlagt følger melding med forslag til utredningsprogram for en konsekvensutredning etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven fra Elkem Aluminium i Mosjøen. Planene omhandler bygging og drift av et bakeanlegg for ca. 300 000 tonn forbakte anoder. Anlegget skal dekke det fremtidige behovet for forbakte anoder for aluminiumverket i Mosjøen og aluminiumsverket på Island som Alcoa er i ferd med å bygge.

Planene innebærer en investering på ca. 1, 8 mrd. kroner. Planene er av en slik størrelse at det vil være nødvendig med ny utslippstillatelse for bedriften, eventuelt egen utslippstillatelse,

Formålet med plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning er å klargjøre virkninger av utbyggingstiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Siktemålet er at mulige virkninger blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres.

På bakgrunn av høringen av meldingen vil Nærings- og handelsdepartementet fastsette et utredningsprogram for en etterfølgende konsekvensutredning. Departementet ber derfor spesielt om synspunkter på utredningsprogrammet. Høringsinstansene bes vurdere beslutningsrelevante forhold med hensyn til miljø, naturressurser og samfunn som utredningsprogrammet bør ta utgangspunkt i, og hvilke sentrale problemstillinger som bør besvares i konsekvensutredningen, herunder eventuelle avbøtende tiltak.

For å få et best mulig tilpasset utredningsprogram for konsekvensutredningen, ønsker departementet at høringsinstansene i sin høringsuttalelse begrunner hvordan deres innspill vil ha betydning for senere beslutninger om tiltaket. Dette vil være sentralt for at høringsuttalelsene skal kunne bli fulgt opp.

Spørsmål under høringen kan rettes til Nærings- og handelsdepartementet ved seniorrådgiver Einar N. Ruud, tlf. 22 24 67 39, e-post: einar.ruud@nhd.dep.no.

Vi ber om eventuelle merknader til melding med forslag til utredningsprogram innen mandag 5. januar 2004. Departementet ber av hensyn til fremdriften i saken om at høringsfristen overholdes.

Med hilsen
Randi Wilhelmsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Einar N. Ruud
seniorrådgiver

Kopi:

Miljøverndepartementet
Elkem Aluminium Mosjøen, Richard Karstensen

Høringsliste:

Kommunal- og regionaldepartementet
Samferdselsdepartementet
Fiskeridepartementet
Helsedepartementet
Olje- og energidepartementet
Arbeidsdirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Statens forurensningstilsyn
Vegdirektoratet
Kystdirektoratet
Kystverket
Fiskeridirektoratet
Havforskningsinstituttet
Statens nærings- og distriktutviklingsfond
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Statens helsetilsyn
Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune
Vefsn kommune
Sametinget
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges Naturvernforbund
Norges Miljøvernforbund
Natur og ungdom
Vefsn natur og ungdom
Bellona