Endring av forskrift om anbud i lokal rutetransport. åpning for mer fleksibel anbudskonkurranse ved tildeling av løyve/tilskudd til rutetransport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2004

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05.05.2004

Endring av forskrift om anbud i lokal rutetransport. åpning for mer fleksibel anbudskonkurranse ved tildeling av løyve/tilskudd til rutetransport

Vedlagt følger utkast til endring i forskrift om anbud i lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr. 400. Endringsforslagene er merket med rød skrift i utkastet.

Endringsforslagene åpner for større fleksibilitet ved bruk av anbud ved tildeling av løyve til persontransport med motorvogn eller fartøy i rute. Forslaget åpner for at det i enkelte tilfelle gis anledning til å forhandle med leverandører etter at anbudsprosedyre er gjennomført.

Frist for å komme med merknader til høringen er onsdag 16. juni 2004.

Gjeldende rett:

Forskriften gjelder ved bruk av anbud ved tildeling av løyve til rutetransport med motorvogn eller fartøy etter yrkestransportloven (ytrl.) av 21. juni 2002 nr. 45.

Den som vil drive persontransport i rute mot vederlag med motorvogn, luftputefartøy eller med annet fartøy på over 8 meter lengde (tilsvarer 4 bruttotonn) må ha ruteløyve, jf. yrkestransportloven §§ 6 og 7. Ruteløyve gir rett og plikt til å drive den transport som løyvet omfatter, jf. forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy av 26.03.2003 nr. 401 § 25.

Tradisjonelt tildeles løyve etter søknad fra transportør som ønsker å drive transport på en bestemt strekning eller innen et bestemt område. Ved en lovendring i 1994 ble det åpnet for adgang til å benytte anbud ved tildeling av ruteløyve. Bruk av anbud ved tildeling av ruteløyve reguleres av forskrift om anbud i lokal rutetransport (anbudsforskriften). Forskriften gir per i dag kun adgang til å benytte åpen anbudskonkurranse, se § 5.

Departementet er løyvemyndighet for rutetransport som går gjennom to eller flere fylker, jf. ytrl § 13 (1). Utover dette er fylkeskommunen løyvemyndighet for persontransport med motorvogn eller fartøy i rute, jf. ytrl. § 13 (2). Fylkeskommunene har ansvaret for å yte tilskudd til lokale ruter – også hvor disse rutene krysser en fylkesgrense, jf. ytrl. § 22.

Med hjemmel i ytrl. § 15 har Samferdselsdepartementet delegert sin myndighet som løyve- og tilskuddsmyndighet for riksvegferjer etter ytrl. §§ 13 (1) og 24 til Vegdirektoratet.

Spørsmålet om valg av anskaffelsesprosedyre er særlig aktuelt for ruter hvor det ytes tilskudd til driften.

Vurderinger:

Ved lovendringen og forskriftens ikrafttredelse i 1994 ble det ikke ansett nødvendig å åpne for andre konkurranseformer enn åpent anbud fordi løyvemyndighetene har anledning til å forhandle direkte med transportørene ved tildeling av tilskudd som alternativ til bruk av anbud.

Erfaring viser imidlertid at det kan oppstå situasjoner hvor løyvemyndighetene finner det ønskelig å åpne for konkurranse ved løyvetildeling uten helt å fraskrive seg muligheten til å forhandle hvis utfallet av anbudskonkurransen blir at tilskuddet blir urimelig høyt. Det er noen ganger usikkert om det eksisterer et marked for konkurranse innen rutetransport med motorvogn eller fartøy. Særlig i utkantstrøk kan løyvemyndighetene ikke alltid være sikre på at det vil komme mer enn ett tilbud hvis et løyve lyses ut på anbud. En leverandør som vet at konkurransen er liten, eller ikke eksisterende, vil kunne sette prisen høyere enn nødvendig hvis myndighetene ikke har anledning til å forhandle i ettertid, men må godta tilbudet slik det står. I slike tilfelle vil myndighetene kunne vurdere det som sikrest å benytte seg av direkte forhandlinger, og ikke åpne for konkurranse selv om dette i utgangspunktet kunne vært ønskelig.

På denne bakgrunn finner departementet det hensiktsmessig å legge til rette for et mer fleksibelt system ved bruk av anbud ved tildeling av løyve til rutetransport. Ved å åpne for at det kan benyttes etterfølgende forhandlinger gis løyvemyndighetene mulighet til å undersøke om det er grunnlag for konkurranse i markedet, uten at de binder seg til å måtte akseptere urimelig høye priser i tilfelle hvor konkurranse ikke eksisterer. Det understrekes at det fortsatt er åpent anbud som skal være konkurranseformen. Forhandlinger kan kun benyttes unntaksvis, og på strenge vilkår, etter at en anbudsutlysning er gjennomført på vanlige vilkår.

For at en prosess med etterfølgende forhandlinger skal være tilstrekkelig åpen og etterprøvbar må det oppstiles visse vilkår for at forhandling kan gjennomføres. For det første at forhandling kun kan gjennomføres hvis det etter anbudsfristens utløp viser seg kun å være én leverandør som har levert tilbud, eller hvis det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse. Videre må det fremgå av anbudsinnbydelsen at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandling, og at det i en forhandlingsrunde ikke kan foretas vesentlige endringer i de opprinnelige anbudsvilkårene. Så fremt ikke alle leverandører som har levert tilbud blir invitert til å forhandle, må alle som deltok i konkurransen underrettes om at man går over til forhandlinger.

Departementet finner det videre hensiktsmessig å åpne for at tilbud kan avvises hvis behovet for kompensasjon er urimelig høyt i forhold til den tjenesten som skal leveres, forutsatt at leverandøren ikke fyllestgjørende kan begrunne behovet. Dette gir myndighetene en sikkerhetsventil i tilfelle hvor det ikke kommer inn mer enn ett tilbud, og legger dessuten et visst press på leverandøren i forhold til å utnytte mangelfull konkurranse i markedet.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at endringsforslagene tar utgangspunkt i tilsvarende regler fra luftfartsområdet, jf. forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteyting, se særlig §§ 4 og 11.

Forslag til endringer i forskriften om anbud i lokal rutetransport:

  1. § 5 endres slik at det åpnes for at man, etter de vilkårene som er skissert ovenfor, kan gjennomføre etterfølgende forhandlinger.
  2. § 11 om avvisningsgrunner får et tillegg som slår fast at tilbud kan avvises dersom behovet for tilskudd er urimelig i forhold til den tjenesten som skal leveres, og det ikke kan oppgis fyllestgjørende grunn til dette.
  3. Departementet foreslår videre at der forskriften i dag benytter begrepene ”anbyder” og ”anbud” endres dette til ”leverandør” og ”tilbud”. Dette anses å være mer presist, og tilsvarer dessuten begrepsbruken i forskrift om offentlige anskaffelser. I tråd med dette foreslås at det tas inn en definisjon av begrepet ”leverandør” i forskriften § 1 b til erstatning for definisjonen av ”anbyder”.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Forslaget vil gi løyvemyndigheten større fleksibilitet ved bruk av konkurranse ved tildeling av ruteløyve. Det antas ikke at en prosess med etterfølgende forhandlinger vil være vesentlig mer ressurskrevende enn åpent anbud eller direkte forhandlinger. Departementet legger derfor til grunn at forslaget ikke vil innebære økt ressursbruk for løyvemyndighetene.

Større fleksibilitet ved tildeling av løyve og tilskudd skal være til hjelp til å fastsette riktig pris på transporttjenester. For løyvemyndighetene antas dette generelt å være kostnadssparende. Transportørene forutsettes fortsatt å få en rimelig pris for sine tjenester.

Med hilsen

Arnfinn Øen e.f.


Anne-Lise Junge Jensen

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. mars 2003 med hjemmel i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy ( yrkestransportlova ) §8 og §35 .

§1.Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a)

oppdragsgiver, statlige eller fylkeskommunale myndigheter eller administrasjonsselskap opprettet i medhold av yrkestransportlova §23 ,

b)

leverandør, leverandør av tjenester som deltar i eller ønsker å delta i en anbudskonkurranse

c)

åpen anbudskonkurranse, anskaffelsesprosedyre som tillater alle interesserte leverandører å gi tilbud.

§2.Anvendelsesområde

Denne forskrift får anvendelse ved bruk av anbud etter yrkestransportlova med mindre annet følger av internasjonal avtale hvor Norge er part.

§3.Krav til saksbehandling

Forvaltningslovens bestemmelser gjelder tilsvarende for administrasjonsselskaper opprettet i medhold av yrkestransportlova §23 .

§4.Krav til kvalifikasjoner, materiell mv.

Bare den som fyller vilkårene for utøvelse av persontransport gitt i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy kan delta i anbudskonkurranse etter disse forskrifter.

Oppdragsgiver kan i anbudsinnbydelsen fastsette ytterligere krav til leverandører.

Oppdragsgiver kan i anbudsinnbydelsen bestemme at operativt personell ansatt i selskap som får innskrenket rutevirksomheten som følge av overgang til ny løyvehaver etter anbud, skal ha fortrinnsrett ved nyansettelser i det overtagende selskap dersom det overtagende selskap på overtagelsestidspunktet har behov for nyansettelser.

Den som skal delta i anbudskonkurranse må forplikte seg til å følge lønns- og arbeidsvilkår for operativt personell som minst svarer til en av de landsomfattende tariffavtaler. Tilsvarende forpliktelser gjelder for ev. tilsvarende gruppe av arbeidstakere ansatt av underleverandør, jf. §14 .

Oppdragsgiver kan i anbudsinnbydelsen fastsette at oppdraget skal utføres med materiell av en bestemt standard. Herunder kan det fastsettes krav til alder, miljø og vedlikehold. Leverandør som blir tildelt kontrakt skal legge frem nødvendig dokumentasjon for at krav til materiell er oppfylt. Er det ikke fastsatt krav etter bestemmelsene foran, skal det dokumenteres at materiellet oppfyller lovens krav. For motorvogner kan dokumentasjon etter denne bestemmelsen skje ved fremleggelse av utskrift fra motorvognregisteret. Dersom det stilles strengere krav, skal oppdragsgiver angi hvilken form for dokumentasjon som kreves.

§5.Anskaffelsesprosedyre

Oppdragsgiver skal benytte åpen anbudskonkurranse ved tildeling av kontrakt. Unntak kan gjøres såfremt vilkårene i andre ledd er oppfylt.

Åpen anbudskonkurranse med etterfølgende forhandlinger kan benyttes dersom det etter anbudsfristens utløp viser seg kun å være én leverandør som har levert tilbud, eller det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse.

At oppdragsgiver forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger må fremgå av anbudsinnbydelsen i tillegg til en angivelse av at det ikke kan foretas vesentlige endringer i de opprinnelige anbudsvilkårene.

Oppdragsgiver skal på hensiktsmessig måte underrette leverandør(er) som deltok i den åpne anbudskonkurransen om at man går over til etterfølgende forhandlinger. Dette gjelder likevel ikke dersom oppdragsgiver ved den etterfølgende forhandlingen tar med alle leverandører som ga tilbud i samsvar med anskaffelsesprosedyrens formelle krav i den forutgående åpne anbudskonkurransen.

§6.Kunngjøring

Oppdragsgiver som ønsker å tildele en kontrakt ved åpen anbudskonkurranse, skal gjøre dette kjent i en kunngjøring.

Oppdragsgiver som har tildelt en kontakt, skal kunngjøre resultatet senest 48 dager etter at den kontrakt det gjelder er tildelt. Kontraktstildeling skal kunngjøres på en slik måte at leverandørene blir kjent med resultatet av konkurransen uten at det offentlige eller private foretaks rettmessige interesser eller konkurransen mellom leverandørene blir skadelidende. Hvis offentliggjøringen av opplysningene er til skade for offentlig eller private foretaks økonomiske interesser eller konkurranse mellom leverandørene, kan opplysningene unntas offentlighet.

Kunngjøring som nevnt i de foregående ledd skal offentliggjøres i Norsk Lysingsblad.

§7.Frister

Fristen for mottak av tilbud skal være minst to måneder regnet fra den dag kunngjøringen ble sendt oppdragsgiver.

Oppdragsgiver skal sende anbudsgrunnlaget og supplerende dokumenter til leverandørene senest seks dager etter at anmodning om dette er mottatt.

Dersom anbudsgrunnlaget, tilleggsdokumentene eller tilleggsopplysningene er for omfattende til at de kan fremskaffes innen fristene fastlagt i annet ledd, eller dersom tilbud bare kan gis etter befaring eller etter vurdering av tilleggsdokumentene på stedet, skal den frist som nevnt i første ledd forlenges tilsvarende.

§8.Modell for kunngjøring av anbudskonkurranse

Kunngjøringen skal inneholde:

a)

Oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer og faksnummer.

b)

Kontrakttidens lengde, herunder tidspunkt for oppstart.

c)

Opplysninger om

1.

område eller strekning hvor kontrakten skal oppfylles,

2.

ønsket frekvens eller annen hensiktsmessig definisjon av rutestandard,

3.

takst- og rabattbestemmelser dersom slike opplysninger er nødvendige for å kunne gi tilbud,

4.

hvordan tilbudet skal oppgis, herunder eventuelt krav til dokumentasjon av inntekter, kostnader og trafikktall samt angivelse av beregningsmetoder og analysegrunnlag og ev. bruk av spesielle skjema,

5.

hvordan ev. krav om tilskudd skal gis,

6.

materiellstandard, jf. §4 , femte ledd,

7.

kriterier som vil bli lagt til grunn for tildeling, om mulig i prioritert rekkefølge, jf. §13 og §19 .

d)

Navn og adresse til det organ som forespørsel om utlevering av relevante dokumenter kan rettes til.

e)

Siste frist for fremleggelse av slik forespørsel.

f)

Størrelsen av og ev. betalingsvilkår for det beløp som ev. skal betales for utlevering av dokumenter.

g)

Endelig frist for mottak av tilbud og den adresse tilbud skal sendes til.

h)

Personer som har tillatelse til å være til stede ved åpning av tilbudene.

i)

Dato, klokkeslett og sted for åpning av tilbudene.

j)

Deposita og andre garantier dersom dette forlanges.

k)

Den foretaksform som ev. må etableres av den gruppe leverandører som får kontrakten.

l)

Opplysninger og formaliteter som er nødvendige for en vurdering av leverandørens leveringsdyktighet, jf. §17 og §18 .

m)

Den periode leverandøren er forpliktet til å opprettholde sitt tilbud.

n)

Dersom andre kriterier enn laveste pris benyttes, skal kriteriene oppgis dersom de ikke er nevnt i anbudsgrunnlaget.

o)

Den dato kunngjøringen ble sendt.

p)

Opplysninger som nevnt i bokstav c, nr. 2 – 7 og bokstav h til n kan utelates fra kunngjøringen dersom tilsvarende opplysninger gis i anbudsgrunnlaget.

§9.Særlig om for sent innkomne tilbud

Tilbud som kommer inn etter tilbudsfristens utløp, jf. §7 , skal avvises som for sent innkommet og returneres.

Dette gjelder likevel ikke tilbud som kommer inn etter fristen, men før tilbudsåpningen, dersom det tydelig fremgår av postsendingen at tilbudet er postlagt så tidlig at det ved normal postgang burde vært kommet frem før fristen, eller om vedkommende leverandør – før tilbudsåpningen er foretatt – på grunnlag av kvitteringer fra statens postselskap har godtgjort dette.

Avvisningsvedtaket med begrunnelse skal innføres i anbudsprotokollen.

§10.Prosedyrer i forbindelse med tilbudsåpningen

Rettidig mottatte tilbud skal åpnes på det stedet og til det tidspunktet som er oppgitt i anbudsgrunnlaget. Ved tilbudsåpningen skal en på forhånd utnevnt representant for oppdragsgiver foreta tilbudsåpningen og undertegne anbudsprotokollen. Hver leverandør har rett til å være til stede med en representant.

Under tilbudsåpningen skal behovet for tilskudd leses opp, men ikke leverandørens navn.

I anbudsprotokollen skal følgende inntas:

a)

dag og klokkeslett for åpningen,

b)

tilbudets merking,

c)

hvilke ruter/ ruteområder anbudsinnbydelsen omfatter,

d)

tilstedeværende,

e)

krav om tilskudd i tilbudet samt tilbudsgivers navn,

f)

ev. avvisninger av leverandører/ tilbud, jf. §11 .

§11.Avvisning

Et tilbud skal avvises dersom tilbudet slik det fremstår ved anbudsfristens utløp ikke oppfyller kravene for å delta i konkurransen, jf. §4 .

Et tilbud kan etter nærmere vurdering avvises dersom:

a)

tilbudet ikke inneholder alle opplysninger og oppgaver som er forlangt, eller

b)

tilbudet ikke oppgir behovet for tilskudd slik som forutsatt i anbudsinnbydelsen, jf. §8 , bokstav c nr. 5, eller

c)

leverandøren ikke kan starte opp innen den i anbudsinnbydelsen fastsatte frist, jf. §8 bokstav b, eller

d)

tilbudet oppgir behov for kompensasjon som er urimelig i forhold til den tjenesten som skal leveres og leverandøren ikke kan oppgi fyllestgjørende grunn til dette.

Av anbudsprotokollen skal de fremgå hvilke tilbud som er avvist og grunnen til dette, jf. §10 , tredje ledd, bokstav f.

§12.Kunngjøring av kontraktstildeling

Kunngjøring som nevnt i §6 , annet ledd skal inneholde:

a)

oppdragsgivers navn og adresse,

b)

dato for kontraktstildeling,

c)

kriteriene for kontraktstildeling,

d)

antall mottatt bud,

e)

leverandørens eller leverandørenes navn og adresse,

f)

betaling,

g)

dato da kontrakten ble kunngjort.

§13.Fremgangsmåte ved valg av leverandør og tildeling av kontrakter

Kontrakter skal tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i §19 etter prøving av kvalifikasjonene til de leverandører som ikke er utelukket etter §16 .

§14.Bruk av underleverandører

Oppdragsgiver kan i anbudsgrunnlaget be leverandøren angi i tilbudet hvor stor del av kontrakten som eventuelt vil bli overdratt til underleverandører.

Opplysninger som nevnt i første ledd får ikke virkning for hovedleverandørens kontraktansvar.

§15.Leverandørgrupper

Leverandørgrupper har rett til å gi tilbud. Det kan bare stilles krav om at slike grupper etablerer en bestemt foretaksform etter at kontrakt er tildelt, i den utstrekning dette er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende oppfyllelse av kontrakten.

§16.Kriterier for å utelukke leverandører

Oppdragsgiver kan ved utvelgelse av leverandører og ved tildeling av kontrakt utelukke leverandører

a)

som er konkurs, under gjeldsforhandling eller avvikling, eller har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

b)

som er begjært konkurs, hvor det er begjært åpning av gjeldsforhandling eller begjært tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

c)

som ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,

d)

som ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelser i den stat hvor han er etablert eller i Norge.

Når oppdragsgiver krever bevis for at leverandøren ikke befinner seg i noen av de omstendighetene som nevnt i første ledd bokstav a, b eller c, godtas som tilstrekkelig bevis

a)

når det gjelder første ledd bokstav a, b eller c utdrag fra strafferegister eller konkursregister. I mangel av dette, et tilsvarende dokument som viser at kravene er tilfredsstilt, utstedt av en retts- eller forvaltningsmyndighet i leverandørens hjemstat eller nåværende oppholdsstat,

b)

når det gjelder første ledd bokstav d attest utstedt av vedkommende myndighet i den berørte stat.

Når den berørte stat ikke utsteder dokumenter eller attester som nevnt i annet ledd, kan de erstattes av en erklæring eller forsikring avgitt av den aktuelle person overfor oppdragsgiver.

§17.Informasjon om leverandørens finansielle og økonomiske stilling

Som bevis på leverandørens finansielle og økonomiske stilling kan en eller flere av følgende referanser godtas:

a)

egnede bankerklæringer,

b)

fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag av det,

c)

en erklæring om foretakets totale omsetning og dets omsetning de tre siste år for rutetransport.

Oppdragsgiver skal i kunngjøringen til å innlevere tilbud, angi hvilken eller hvilke referanser de har valgt, og hvilke andre referanser enn de som er nevnt i første ledd som skal fremlegges.

§18.Bevis for kvalifikasjoner

Det kan kreves fremlagt dokumentasjon for leverandørens kvalifikasjoner.

Oppdragsgiver skal i kunngjøringen spesifisere hvilke former for dokumentasjon som kreves fremlagt.

Omfanget av opplysninger som nevnt i første ledd kan ikke gå ut over det kontrakten tilsier.

§19.Valg av leverandør

Oppdragsgiver skal enten basere tildelingen av kontrakter utelukkende på laveste pris, eller på det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Ved tildeling av kontrakt basert på det økonomisk mest fordelaktige tilbud, kan det blant annet legges vekt på pris, kvalitet, miljøfaktorer og leveringsdyktighet.

Dersom oppdragsgiver baserer tildeling av kontrakter på det økonomisk mest fordelaktige bud, skal alle kriterier som vil bli lagt til grunn for tildelingen, om mulig i prioritert rekkefølge, oppgis i anbudsgrunnlaget eller i kontraktskunngjøringen.

Dersom det foreligger bud som er unormalt lave i forhold til ytelsen, skal oppdragsgiver undersøke de enkelte poster i budene før det gjøres vedtak om tildeling. For dette formål skal oppdragsgiver be leverandøren fremskaffe de nødvendige forklaringer, og eventuelt angi hvilke deler av budet oppdragsgiver anser som uakseptable.

Ved tildeling av kontrakt skal det tas hensyn til resultatet av undersøkelsen som nevnt i tredje ledd.

Dersom kontrakt skal tildeles på grunnlag av laveste pris, skal oppdragsgiver overfor leverandørene som blir ekskludert etter denne bestemmelsen, begrunne hvorfor tilbud som anses for å være lave avvises.

§20.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. april 2003.

Samtidig oppheves Samferdselsdepartementets forskrift av 11. mars 1994 nr. 206 om anbud i lokal rutetransport.

Vedtak som er truffet i medhold av tidligere forskrift, gjelder også etter denne forskriftens ikrafttreden.

Alle departementene

Alle fylkeskommunene, samf. avd.

Hurtigbåtenes Rederiforbud

Helland, 6390 VESTNES

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1370 Vika, 0114 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep., 0033 OSLO

Norges Turbileierforbund

Tullingsgt. 6, 0166 OSLO

Norsk Kommuneforbund

Kr. Augustsgt. 23, 0164 OSLO

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Christian Kroghs gt. 30, 0186 OSLO

Norsk Sjømannsforbund

Grev Wedels plass 7, 0151 OSLO

Norsk Styrmandsforening

Vahaugvn. 7, 5542 KARMSUND

Norsk Transportarbeiderforbund

Youngsgt. 11, 0181 OSLO

Det Norske Maskinistforbund

Pb 7153 Homansbyen, 0307 OSLO

NSB Nettbuss AS

Storgt. 5. 0048 OSLO

Oslo kommune, samf. avd.

Rederienes Landsforening

Essendropsgt. 6, 0368 OSLO

Stor-Oslo Lokaltrafikk AS

Postboks 9249 Vaterland, 0134 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening

Pb 5477 Majorstua, 0305 OSLO

Transportbrukernes Fellesorgan

Postboks 2526 Solli, 0203 OSLO

Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep., 0033 OSLO