Høring - Endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.11.2012

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201201691-/LF

22.08.2012

 

HØRING
Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

Departementet sender på høring forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten. Forslaget omfatter i hovedsak endring av tilskuddsatsene som er fastsatt i forskriften § 10.

Den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, skal melde fra om virksomheten og yte tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning. Etter pasientskadeloven § 8 annet ledd kan nærmere bestemmelser om tilskuddordningen, herunder tilskuddenes størrelse, fastsettes i forskrift. Størrelsen på tilskuddene som den enkelte gruppe helsepersonell skal innbetale til NPE, er fastsatt i § 10 i forskrift av 31. oktober 2008 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten (FOR- 2008-10-31-1166).

 

Hvilke helsetjenester som hører inn under henholdsvis den private og den offentlige helsetjenesten, reguleres i pasientskadeloven § 7 annet ledd og forskriften § 3 bokstav b. Virksomheten til staten, fylkeskommunene og kommunene, samt privat eid virksomhet som drives på oppdrag av eller med driftstilskudd fra noen av disse, regnes med til den offentlige helsetjenesten. Det vil si at de deler av private tjenesteyteres virksomhet som er finansiert gjennom avtaler med det offentlige, hører med til den offentlige helsetjenesten. Ved delvis offentlig finansiering vil de deler av virksomheten som ikke mottar slik finansiering, være å anse som privat virksomhet.

 

I høringsnotatet foreslås det også en endring i § 9 om den praktiske gjennomføringen av meldeplikten.

 

Videre ønsker departementet å gjøre unntak fra tilskuddsplikten for organisasjoner og foreninger som rent sporadisk og med små årsverksandeler sørger for helsehjelp ved idrettsarrangementer og lignende, og vil gjerne motta synspunkter fra høringsinstansene på dette.

  

Det bes om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner.

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside for høringer.

 

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

 

Høringsfrist
Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no innen 22. november 2012.

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

 

Med vennlig hilsen

 

Kari Sønderland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                       Lise Forfang

                                                                       spesialrådgiver

Departementene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sametinget

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Pasientskadenemnda

Statens råd for funksjonshemmede

Rådet for psykisk helse

Statens seniorråd

Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard

De regionale helseforetakene

Pasientombudene

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Akademikerne

Apotekforeningen

Aleris Helse

Bergen Kirurgiske sykehus

Bergen Spine Center

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Blå Kors Norge

Colosseumklinikken - Allmennlegene

DELTA

Den Norske Jordmorforening

Den norske Kinesiologiforening

Den norske tannlegeforening

Den norske legeforening

Det Norske Diakonforbund

Drammen private sykehus

EEG-Laboratoriet AS

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Finansforbundet

Farmasi Forbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fürst medisinske laboratorium AS

Gynlab AS

Virke

Helhetsterapiforbundet

Idrettsklinikken AS

Ishavsklinikken AS

Klinikk Stokkan, Trondheim

Klinikk Stokkan, Tromsø

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Medi 3 Molde AS

Medisinsk spesialistsenter AS

Mjøskirurgene

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nettverket for Private helsevirksomheter

Norges Farmaceutiske Forening

Norges kristelige legeforening

Norges Massasjeforbund NMF

Norges Optikerforbund

Norges Røde Kors

Norges Tannteknikerforbund

Norsk audiografforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Gestaltterapeut forening

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Immunsviktforening

Norsk Idrettsmedisinske Institutt

Norsk Kiropraktikerforening

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

Norsk Logopedlag

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk OCD forening, ANANKE

Norsk Pasientforening

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Radiografforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag NTL

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

Norske Ortoptister forening

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

PARAT

PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Privatsykehuset Haugesund

Quality Assurance Service

Riksrevisjonen

Ringvollklinikken

ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rosenborgklinikken AS

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Samfunnsviternes fagforening

Senter for medisinsk etikk, SME

SPEKTER

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Organdonasjon

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin

TEKNA

Vestfjordklinikken. Bodø

Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening