Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgtjenester

Rundskriv I-1/2010 i PDF

Landets kommuner
Landets fylkesmenn
SAFO
FFO
Pensjonistforbundet 

 

Nr. Vår ref Dato
I-1/2010 200905498-/ANB 01.01.2010

Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale pleie- og omsorgstjenester
Med bakgrunn i Prop. 1 S (2009-2010) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.
(FOR 1995-04-26 nr 392):

For korttidsopphold endres egenandelen fra kroner 121 til kroner 125 per døgn. For dag- og nattopphold endres egenandelen fra kroner 61 til kroner 66 per dag/natt. Fribeløpet før beregning av vederlag settes til kroner 6400.

Samtidig gjøres det følgende endringer i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v.
(FOR 1992-12-04 nr 915):

Maksimal egenandel per måned for hjemmetjenester i husholdninger med inntekt under 2 G endres fra kroner 155 til kroner 160.

Endringene gjøres gjeldene fra 1. januar 2010.


Med vennlig hilsen


Anne-Cathrine Haug Jørgensen e.f.
avdelingsdirektør          
                                                                              Andreas Børnick
                                                                              førstekonsulent