Endring i budsjett- og regnskapsforskriftene av 15.12.2000 - dispensasjonsadgang for interkommunale revisjonsenheter i 2004

Revisjonsenhetene

Kommuner

Fylkeskommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

03/4413-2 BED

17.12.2003

Endring i budsjett- og regnskapsforskriftene av 15.12.2000 - dispensasjonsadgang for interkommunale revisjonsenheter i 2004

Kommunal- og regionaldepartementet har den 9.12.2003 fastsatt endringer i forskrifter av 15.12.2000 nr. 1423 om årsbudsjett og nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner.

Bakgrunn for endringen er ny § 81 i kommuneloven, jf. Ot.prp. nr. 70 (2002-03) om kommunal revisjon mv., som sier at interkommunale revisjonsenheter (distriktsrevisjoner) innen 1.1.2005 må være organisert etter lov om interkommunale selskaper eller som annen selskapsform.

Etter gjeldende regler skal budsjett og regnskap for interkommunale samarbeid organisert etter kommuneloven § 27 fra 2004 inngå i hovedkommunens budsjett og regnskap. Departementet har inntil 31.12.03 hatt adgang til å gi dispensasjon til at samarbeid kan fastsette særbudsjett og særregnskap. Forskriftsendringen innebærer at departementet i 2004 gis adgang til å gi distriktsrevisjoner dispensasjon fra hhv. budsjett- og regnskapsforskriften av 15.12.2000, slik at det også i 2004 kan fastsettes særbudsjett og særregnskap for slike samarbeid.

Dispensasjonsadgangen vil kun gjelde revisjonsenheter, og ikke samarbeid som driver annen virksomhet. Adgangen vil også være begrenset til å fastsette særbudsjett og særregnskap etter reglene i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper.

Med slik adgang vil distriktsrevisjoner kunne slippe å etablere ny praksis for budsjett og regnskap både i 2004 og i 2005. Distriktsrevisjoner som omdannes til IKS fra 1.1.2005, vil etter søknad dermed kunne etablere ny praksis allerede i 2004.

Det vil fra 1.1.2004 ikke være adgang for interkommunale samarbeid organisert etter kommuneloven § 27 til å fastsette særbudsjett eller særregnskap etter forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper av 27.10.1993. Dette innebærer at alle interkommunale § 27-samarbeid, med unntak av distriktsrevisjoner som etter søknad er gitt dispensasjon, fra og med 2004 skal være en del av hovedkommunens budsjett og regnskap, jf. budsjettforskriften av 15.12.2000 § 13 og regnskapsforskriften av 15.12.2000 § 12.

Forskriftsendringene er vedlagt.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Christensen
underdirektør

Kopi til:

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattei

Fylkesmennene

Norges Kommunerevisorforbund

Statistisk sentralbyrå

[mp__L[avsnitt align=left> Likelydende brev sendt til:

Fylkeskommunene

Kommunene

Revisjonsenhetene