Endring i forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til endring av forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken. Endringen åpner for at også helseforetak kan disponere slike plasser i omsorgsboliger og sykehjem på bestemte vilkår.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.04.2013

Vår ref.: 12/2558-4

Kommunal- og regionaldepartementet vedlegger forslag til endring av forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken. Endringen åpner for at også helseforetak kan disponere slike plasser i omsorgsboliger og sykehjem på bestemte vilkår.

Vi ber om uttalelser fra høringsinstansene innen 14. april 2013. Høringssvarene kan sendes til postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo. Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til fagdirektør Randi Vennes på telefon 22 24 71 15 eller e-post randi.vennes@krd.dep.no, eller fagdirektør Roy Jakobsen på telefon 22 24 71 42 eller e-post roy.jakobsen@krd.dep.no.

 1. Bakgrunn

Investeringstilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Tilskuddet forvaltes av Husbanken og gis kun til kommuner. Tilskuddet blir gitt til kommunene som ansvarlig for tjenesten, uavhengig av om kommunene etablerer omsorgsplassene i egen regi, eller om kommunene helt eller delvis skaffer plassene i samarbeid med andre aktører.

For å få tildelt investeringstilskuddet er det et krav at kommunene forplikter seg til å disponere omsorgsboligene og sykehjemsplassene i minst 30 år. Departementet er kjent med at det planlegges prosjekter i kommuner om å utvikle lokalmedisinske sentre, hvor både helseforetak og kommuner skal kunne disponere plassene. Dagens regelverk åpner ikke for at investeringstilskuddet kan benyttes i slike prosjekter dersom andre enn kommunen skal disponere plassene.

Departementet ser at dette er uheldig, og foreslår en utvidelse av regelverket slik at også helseforetakene kan disponere disse plassene. Det vil kunne bidra til en smidig overgang for pasienter og brukere fra spesialhelsetjenesten til det kommunale tjenestetilbudet, samtidig som de berørte kommuner får tilgang til verdifull kompetanse fra spesialhelsetjenesten. Endringen vil bidra til å oppfylle samhandlingsreformens intensjoner om et tettere samarbeid mellom kommuner og helseforetak, og de lovpålagte forpliktelser disse har om å inngå samarbeidsavtaler som skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.

Departementet foreslår på grunnlag av dette å åpne opp for en slik disposisjonsrett for helseforetakene. Det stilles som vilkår at prosjektene må være et samarbeid mellom kommunene og helseforetakene om å tilby heldøgns helse- og omsorgsplasser. I tillegg skal det være en forutsetning at ansvaret for plassene er klart fordelt mellom partene, og at helseforetakene forplikter seg til å finansiere driften av de plassene de disponerer.

2. Forslag til endring av forskriften § 3

På grunnlag av ovenstående foreslår departementet en endring i forskrift av 25. februar 2008 nr. 191 om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken. Som et nytt punktum i § 3 andre ledd foreslås:

Også helseforetak kan disponere plasser, dersom tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester ved disse plassene skjer i samarbeid med kommuner. Disponering av slike plasser forutsetter en klar fordeling av ansvar for plassene mellom partene, og at helseforetaket forplikter seg til å finansiere driften av plassene de har ansvaret for.

Vi vedlegger forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken, hvor forslaget til endring framkommer i § 3.

 

Med hilsen

 

Ann Ingeborg Hjetland (e.f.)

ekspedisjonssjef  

                                                                                          Sven Olav Gunnerud

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Vedlegg

VEDLEGG 1

Forslag til endring i forskrift 25. februar 2008 nr 191 om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken § 3.

§ 1. Formål

       Tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming.

§ 2. Hva det kan gis tilskudd til

       Tilskuddet kan gis til å fremskaffe:

a.

plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c

 

b.

omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. § 3-7

 

c.

fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste, og lokaler for dagaktivitetstilbud

 

d.

døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også § 3-5.

 

   

§ 3. Hvem som kan få tilskudd

       Tilskuddet kan bare gis til kommuner.

       Kommunene skal disponere omsorgsboligene og sykehjemsplassene i minst 30 år. Også helseforetak kan disponere plasser, dersom tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester ved disse plassene skjer i samarbeid med kommuner. Disponering av slike plasser forutsetter en klar fordeling av ansvar for plassene mellom partene, og at helseforetaket forplikter seg til å finansiere driften av plassene de har ansvaret for. 

   

§ 4. Utmålingsregler

       Departementet fastsetter størrelsen på tilskuddene.

§ 5. Prioriteringer

       Tilskuddsmidlene fordeles ut fra prioriteringer gitt av departementet.

§ 6. Fylkesmannen

       Søknader om tilskudd skal sendes Fylkesmannen til uttalelse.

§ 7. Krav om tilbakebetaling

       Dersom forutsetningene for tilskuddet ikke er overholdt, kan Husbanken kreve tilbake hele eller deler av tilskuddet.

§ 8. Retningslinjer for tildeling av tilskudd

       Husbanken gir nærmere retningslinjer for gjennomføringen av ordningen i overensstemmelse med føringer fra departementet.

§ 9. Ikrafttredelse

       Forskriften trer i kraft straks.

 

VEDLEGG 2 - Høringsinstanser:

Helse- og omsorgsdepartementet

Finansdepartementet

Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

 

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

 

KS

Oslo kommune

Bergen kommune

Trondheim kommune

Tromsø kommune

Stavanger kommune

Kristiansand kommune

Drammen kommune

Bodø kommuen

Førde kommune

Levanger kommune

Hamar kommune

Alta kommune

Ål kommune

Gjøvik kommune

Skien kommune

Fredrikstad kommune

 

Norsk Pensjonistforbund

Til toppen