Endring i forskrift om lokal rutetransport

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.05.2004

  • Høringsfrist: 28.05.04
  • Nytt i høringssaken:

.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/540-672.1/EØS

25.02.04

Endring i forskrift av 26. mars 2003 nr. 400 om lokal rutetransport. Kunngjøring av anbud.

Vedlagt følger forslag til endring i forskrift om lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr. 400 § 6. Forslaget går ut på å innføre krav om at kunngjøring vedrørende anbud ved tildeling av løyve til nasjonal transport med fartøy i rute etter yrkestransportlova § 8, jf. § 7, skal offentliggjøres i hele EØS.

Bakgrunn:
ESA (EFTA Surveillance Authority) tok i brev til Norges faste delegasjonen til EU av 14.08.2003 opp enkelte problemstillinger knyttet til maritim kabotasje og implementeringen av rådsforordning nr. 3577/92 av 7.12.92 om maritim kabotasje i norsk rett. Samferdselsdepartementet svarte på de aktuelle spørsmålene ESA tok opp ved brev av 15.09.2003.

Et av spørsmålene i det aktuelle brevet, som også ble diskutert på et møte mellom Samferdselsdepartementet og ESA 23.09.2003, er hvorvidt kravet til kunngjøring i forskriften om anbud i lokal rutetransport § 6 oppfyller kravene i EØS-avtalen og rådsforordning 3577/92 artikkel 4 om åpenhet og ikke-diskriminering ved tildeling av løyver innen nasjonal maritim transport.

Gjeldende rett:
EØS-retten på området:
Ifølge EØS avtalen artikkel 4 er all forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet innenfor avtalens virkeområde forbudt.

Etter rådsforordningen om maritim kabotasje artikkel 4 nr. 1 skal myndighetene ved inngåelse av kontrakt om offentlig tjeneste eller påleggelse av forpliktelse til offentlig tjeneste, gjøre dette uten forskjellsbehandling av EØS-skipsredere. I henhold til artikkel 4 nr. 2 andre ledd, skal alle EØS-skipsredere ha adgang til å motta evt. godtgjørelse for forpliktelser til offentlig tjeneste.

Norsk rett:
Etter yrkestransportloven av 21. juni 2002 nr. 45 § 8, jf. §§ 6 og 7, kan anbud benyttes ved tildeling av løyve til persontransport i rute med motorvogn eller fartøy. Bruk av anbud er frivillig.

For anbud etter yrkestransportloven gjelder forskrift om anbud i lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr. 400, jf. forskriften § 2.

Forskriftens § 6 regulerer kunngjøring av anbud. Etter bestemmelsens tredje ledd skal kunngjøring av anbud etter forskriften offentliggjøres i Norsk Lysningsblad.

Vurdering:
Kunngjøring i Norsk Lysningsblad vil i utgangspunktet bare bli kjent innen Norge. Ut fra dette er Samferdselsdepartementet enig med ESA i at forskriften, hva gjelder maritim kabotasje, ikke fullt ut oppfyller kravene i EØS-avtalen og rådsforordning nr. 3577/92 om åpenhet og ikke-diskriminering.

Åpenhet og ikke-diskriminering rundt anbudsutlysningen er nødvendig ut fra prinsippet om like konkurransevilkår for aktører innen EØS. Videre vil en utlysning av anbudet innen hele EØS være med på å sikre at myndighetene får det best mulige tilbudet for transport på strekningen.

På denne bakgrunn går departementet inn for å endre forskriftsbestemmelsen slik at kunngjøring av anbud for tildeling av løyve til persontransport i rute med fartøy etter yrkestransportloven skal offentliggjøres innen hele EØS. Kravene om åpenhet og ikke-diskriminering i anbudsprosessen anses etter forskriftsendringen å være oppfylt.

Merknader til endringsforslaget:
Samferdselsdepartementet finner at den mest hensiktsmessige måten å gjøre anbud kjent i hele EØS, er å sette krav om at kunngjøringsteksten skal offentliggjøres i et internasjonalt tidsskrift for skipsfart som er allment tilgjengelig for redere innen hele EØS.

Et eksempel på et tidsskrift som vil oppfylle et slikt kriterium er Lloyd’s List.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
For offentliggjøring av anbud innen hele EØS, er det nødvendig at utlysningsteksten oversettes til et EU-språk, fortrinnsvis engelsk. Dette antas å påføre kompetente myndigheter noe merarbeid, evt. en viss kostnadsøkning ved å få teksten oversatt. Totalt sett anses imidlertid de økonomiske og administrative konsekvensene ved å innføre krav om utlysning i hele EØS å være marginale.

Frist for å komme med merknader til forslaget er fredag 28. mai 2004.

Med hilsen

Arnfinn Øen e.f.


Anne-Lise Junge Jensen

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

P.b. 8004, DEP

0030 OSLO

Finansdepartementet

P.b. 8008, DEP

0030 OSLO

Forbrukerombudet

P.b. 101

1325 LYSAKER

Forbrukerrådet

P.b. 123

1325 LYSAKER

Hurtigbåtenes Rederiforbud

Helland

6390 VESTNES

Justis- og politidepartementet

P.b. 8005, DEP

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

P.b. 8112, DEP

0032 OSLO

Norsk Sjømannsforbund

Grev Wedels pl. 7

0151 OSLO

Norsk Styrmandsforening

Vahaugv.. 7

5542 KARMSUND

Det Norske Maskinistforbund

P.b. 7153, Homansbyen

0307 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

P.b. 8014, DEP

0030 OSLO

Oslo kommune

Rådhuset

0037 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendropsgt. 6

0368 OSLO

Samtlige fylkeskommuner

Utenriksdepartementet

P.b. 8114, DEP

0032 OSLO

Vegdirektoratet

P.b. 8142, DEP

0033 OSLO

Til toppen