Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring i rundskriv av 1. april 1993 - Retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner etter kontinentalsokkelloven

Rundskriv NOE 94/5208-23

DET KONGELIGE NÆRINGS- OG ENERGIDEPARTEMENT
KONTOR: PLØENS GT. 8 - TLF. 22 34 90 90 - TELEFAX 22 34 95 25165
POSTADRESSE: POSTBOKS 8148 DEP., 0033 OSLO - TELEKS 21486 OEDEP N


Til: Samtlige fylkeskommuner med unntak av Hedmark og Oppland

Dato: 20.12.1994

Saksnummer: NOE 94/5208-23 AJ JU KZ/ANR

ENDRING I RUNDSKRIV AV 1. APRIL 1993 - RETNINGSLINJER VED SAKSBEHANDLING OG TILDELING AV KONSESJONER ETTER KONTINENTALSOKKELLOVEN.

Vi viser til rundskriv av 1. april 1993 om retningslinjer ved saksbehandling og tildeling av konsesjoner i henhold til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12 (kontinentalsokkelloven).

Bl.a. på bakgrunn av tilbakemeldinger fra fylkeskommunene på vårt brev av 5. august 1994 finner Nærings- og energidepartementet å gjøre følgende tre endringer i rundskrivet.

Fylkesveterinærene som pliktig høringsinstans.

Departementet har funnet å innta fylkesveterinærene som pliktig høringsinstans i skjellsandskonsesjoner. Dette under henvisning til at skjellsandopptak vil kunne innebære en risiko mht. å spre sykdomssmitte til oppdrettslokalitet og vill fisk.

I rundskrivet pkt. 3 Høring inntas derfor et nytt strekpunkt;

- "fylkesveterinæren i det fylket forekomsten ligger"

Endringen får virkning for høringer som utsendes etter 1. januar 1995.

Departementet viser dessuten til kopi av vedlagte brev til Landbruksdepartementet, og ber fylkeskommunene være behjelpelige med å gi fylkesveterinærene lister over meddelte konsesjoner, samt følge opp fylkesveterinærenes anmodning om spesielle vilkår der dette anses nødvendig.

Høringsansvaret flyttes fra Kystdirektoratet til Kystverkets distriktskontorer.

I forståelse med Kystdirektoratet overføres høringsansvaret vedrørende skjellsandskonsesjoner fra Kystdirektoratet til Kystverkets distriktskontorer.

2. strekpunkt i rundskrivet pkt. 3 Høring vil derfor lyde som følger;

"Kystverkets distriktskontor i det området der forekomsten ligger"

Endringen får virkning for alle høringer som utsendes fra fylkeskommunene f.o.m. 1. januar 1995.

Departementet viser til vedlagte kopi av brev fra Kystdirektoratet, som viser adresser og distriktsinndeling for Kystverkets distriktskontorer.

Vi minner samtidig om vårt brev av 14. februar i år som oveførte høringsansvaret fra Fiskeridirektoratet til vedkommende fiskerisjef med virkning fra 1. mars 1994.

Økning av opptaksavgiften fra 20 øre pr. hl. til 30 øre pr.hl.

En del fylkeskommuner foreslår avgiften øket slik at man i større grad kan få dekket de utgifter man har med praktisering og oppfølging av ordningen. I en del år har avgiften for opptak av skjellsand vært på 20 øre pr.hl. Departementet finner på denne bakgrunn at avgiften kan justeres noe. Økningen gjøres gjeldende fra og med årsskiftet for konsesjoner tildelt etter dette tidspunkt.

I rundskrivet pkt. 4 Avgift inntas derfor en ny siste setning-

"Avgiften for konsesjoner gitt etter 1. januar 1995 er 30 øre pr.hl."

Med hilsen

Tom Hugo-Sørensen e.f.

Kristin Zach

Vedlegg

Kopi: Landbruksdepartementet, Att: Arnljot Sund

Kystdirektoratet, Att: Ragnar Rundhovde

Anm: Se notat