Høringer

Høring – Forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven

Utenriksdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.09.2020

Vår ref.: 20/8507

Utenriksdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner og endring i eksportkontrolloven.

I dag gjennomføres folkerettslig bindende FN-sanksjoner og EUs restriktive tiltak som Norge slutter opp om i norsk rett med hjemmel i henholdsvis lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd og lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Utenriksdepartementet foreslår i høringsnotatet at disse to fullmaktslovene erstattes av en ny felles lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner.

Forslaget til ny lov viderefører hovedtrekkene i gjeldende rett, men med enkelte endringer. For det første foreslås det at regjeringen gis hjemmel til å kunne gjennomføre i norsk rett EUs såkalte tematiske sanksjonsregimer. Disse omfatter i dag EUs restriktive tiltak mot bruk og spredning av kjemiske våpen og mot cyber-angrep. Norske myndigheter har i dag ikke hjemmel til å gjennomføre denne type sanksjonsregimer fullt ut. Grunnen til dette er at den eksisterende forskriftshjemmelen er begrenset til tiltak rettet mot «tredjestatar eller rørsler», og ikke omfatter tiltak rettet mot fysiske eller juridiske personer uten tilknytning til en bestemt stat eller bevegelse. Lovforslaget vil også gi regjeringen hjemmel til å gjennomføre et eventuelt fremtidig EU-sanksjonsregime mot personer ansvarlig for grove menneskerettsbrudd.

For å tilpasse regelverket til dagens sanksjonsregimer foreslås det også andre justeringer i den gjeldende bestemmelsen om gjennomføring av EUs restriktive tiltak og andre sanksjoner som ikke er folkerettslig bindende. Det foreslås bl.a. en mer tidsriktig angivelse av hva sanksjoner hjemlet i loven kan gå ut på. Det foreslås også å innta en formålsbegrensning som presiserer at fullmakten gjelder gjennomføring av tiltak som har som formål å opprettholde fred og sikkerhet eller sikre respekt for demokrati og rettsstat, menneskerettigheter eller folkeretten for øvrig. Begrensningen samsvarer med gjeldende praksis. Det presiseres også i fullmaktsbestemmelsen, i tråd med gjeldende rett, at den er begrenset til gjennomføring av sanksjoner som har bred internasjonal oppslutning.

Høringsnotatet drøfter videre om rettighetene til personer som rammes av norsk gjennomføring av sanksjoner bør styrkes nasjonalt, sett i lys av den menneskerettslige utviklingen og alminnelige rettssikkerhetsmessige hensyn. Det foreslås at det inntas en ny særbestemmelse om klageadgang for personer som blir gjenstand for norsk gjennomføring av internasjonale sanksjoner.  Det foreslås også særregler om domstolskontrollen for å sikre retten til en effektiv prøving etter den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 og 13. For å ivareta både mulighetene for kontradiksjon og behovet for å hemmeligholde informasjon av betydning for rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat, foreslås det regler om oppnevning av særskilt advokat i saker der domstolene skal prøve gyldigheten av listeføringer. Forslaget er basert på de tilsvarende reglene i statsborgerloven og utlendingsloven.

Forslaget klargjør sanksjonslovgivningens virkeområde, og utvider det til å omfatte Svalbard og Jan Mayen. Lovforslaget gir også Kongen fullmakt til i forskrift å gi loven anvendelse for de norske bilandene dersom dette etter en nærmere vurdering anses hensiktsmessig, bl.a. i lys av forpliktelsene praktiske betydning i disse områdene og mulighetene for å håndheve dem der. For å sikre den nødvendige sammenheng med eksportkontrollregelverket, foreslås en tilsvarende utvidelse av eksportkontrollovens anvendelsesområde.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer og medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringen er åpen, og også andre enn adressatene for høringsbrevet kan avgi uttalelse.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringssvar sendes inn på nettsiden under «send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert.

 

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 24. september 2020.

Med vennlig hilsen - Elin Widsteen (underdirektør) og Martin Richardsen (rådgiver)

Departementene                                                                   

Høyesterett                                                                           

Lagmannsrettene                                                                  

Tingrettene                                                                           

Generaladvokaten                                                     

Kripos                                                                                            

Politidistriktene                                                                    

Politiets sikkerhetstjenste (PST)                                                      

Politiets utlendingsenhet                                                      

Riksadvokaten                                                                      

Statsadvokatembetene                                                                      

Økokrim                                                                           

Brønnøysundregistrene                                                                               

Datatilsynet                                                                          

Domstoladministrasjonen                                                

Finanstilsynet                                                                       

Konkurransetilsynet                                                             

Norges Bank                                                                         

Politidirektoratet                                                                  

Regjeringsadvokaten                                                            

Riksrevisjonen                                                                                  

Utlendingsdirektoratet                                                                     

Utlendingsnemnda                                                               

Regelrådet                                                                            

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet                                     

Tolldirektoratet                                                                                

Sysselmannen på Svalbard                                                    

Sametinget                                                                            

Likestillings- og diskrimineringsombudet                                                    

Norges institusjon for menneskerettigheter                         

Sivilombudsmannen                                                             

Amnesty International                                                          

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling                      

Den norske Helsingforskomité                                                        

Flyktninghjelpen                                                                                                      

Norsk Folkehjelp       

Norges Røde Kors                                                                                                    

Redd Barna                                                                           

Norges Handelshøyskole                                                     

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)                 

Norsk Polarinstitutt                                                              

Norsk senter for menneskerettigheter         

Politihøgskolen                                                         

Universitetet i Bergen                                                           

Universitetet i Oslo                                                               

Universitetet i Tromsø                                                                     

Den norske Advokatforening                                                

Den norske Dommerforeningen                                           

Finansforbundet                                                                   

Finansieringsselskapenes forening                                      

Finans Norge                                                                        

LO                                                                                           

NHO                                                                                     

Norges Juristforbund                                                           

Norges Politilederlag                                                            

Norwegian Energy Partners (Norwep)                                            

Norsk olje og gass (Norog)                                                  

Politiets fellesforbund                                                           

Politijuristene                                                                        

Rederiforbundet                                                                   

Statsadvokatenes forening                                                    

Verdipapirfondenes forening                                                

Verdipapirforetakenes forbund                                                         

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)