Høring – forslag til endringer i forskrifter etter lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 (svalbardmiljøloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.08.2013

Vår ref.: 12/3722

Innledning

Svalbardmiljøloven av 15. juni 2001 regulerer områdevern, naturinngrep og ferdsel, vern av kulturminner, arealplanlegging i bosettingene, lokal forurensning og avfall, samt jakt og fiske på Svalbard. Svalbardmiljøloven ble endret ved lov 20. april 2012, og endringene trådte i kraft 1. juli 2012.

I forbindelse med lovendringene er det gjort en gjennomgang av forskriftsverket, og direktoratene og Sysselmannen har også spilt inn forslag til forskriftendringer basert på deres erfaring med forvaltning av regelverket. På bakgrunn av dette har man funnet behov for å gjøre noen endringer og justeringer i forskriftsverket.

Miljøverndepartementet legger derfor i vedlagte høringsnotat fram forslag om endringer i flere forskrifter etter svalbardmiljøloven. Forslaget inneholder forslag til endring av:

- Forskrift om ferdsel med motorkjøretøy i terrenget og om bruk av luftfartøy til turistformål på Svalbard (motorferdselsforskriften) 24. juni 2002 nr. 723

- Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard 28. juni 2002 nr. 650

- Forskrift om høsting på Svalbard 24. juni 2002 nr. 712

- Forskrift om miljøgifter, avfall og gebyrer for avløp og avfall på Svalbard 24. juni 2002 nr. 724

- Forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond 30. april 2007 nr. 599

- Forskrifter om verneområder

Miljøverndepartementet tar sikte på at forskriftsendringene blir fastsatt etter sommeren.

Nærmere om noen av forslagene til forskriftsendring

Flere av endringsforslagene er i hovedsak moderniseringer av gjeldende regelverk og dels en forskriftsfesting av dagens praksis. Disse forslagene medfører derfor ingen nye administrative og økonomiske konsekvenser. 

Høringsnotatet inneholder imidlertid noen forslag som innebærer en endring av gjeldende rett, bl.a. foreslår Miljøverndepartementet å innføre et forbud mot bruk av luftputefartøy og hydrokopter til å gjelde også i åpen sjø. Videre foreslår departementet å innføre minstehøyde for flyvning i verneområdene. Det blir også fremmet forslag om utvidelse av Longyearbyen planområde.

Høringsfrist

Miljøverndepartementet ber om at høringsinstansene forelegger saken for underordnede instanser som ikke står på høringslisten, så langt det er hensiktsmessig for å opplyse saken. Evt. merknader må være oss i hende senest innen 5. august 2013.

 

Med hilsen

Tore Ising (e.f.)
avdelingsdirektør

Marie Helene Korsvoll
seniorrådgiver

Kopi:
Riksantikvaren, Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning

Departementene
AECO – Association for Arctic Cruise Operators
Airlift

Avinor
Bellona
Den Norske Turistforening
Det Norske Meteorologiske institutt
Det norske Svalbardselskap
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
European Cruise Service
Fangstmann Harald Soleim
Fangstmann Hans Lund

Fangstmann Tommy Sandal

Fangstmann Louis Nielsen
Fiskeridirektoratet
Fiskeriforskning
Friluftslivets fellesorganisasjon – FRIFO
Greenpeace Norge
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Jason Roberts Production
Kartverket
Kings Bay AS
Kystvakta, Forsvarets sentrale postmottak
Kystverket

Longyearbyen Science og Education Forum

Longyearbyen røde kors hjelpekorps
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen Jeger- og fiskeforening

Longyearbyen Feltbiologisk Forening
Longyearbyen Lokalstyre

Luftfartstilsynet

Lufttransport AS
Natur og Ungdom
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Jeger- og fiskeforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
Norsk Institutt for luftforskning
Norsk Institutt for naturforskning
Norsk Polarinstitutt
Norwegian Air Shuttle ASA
NySmack
Næringslivets hovedorganisasjon
Pole Position Spitsbergen
Polish Polar Station
Reiselivbedriftenes landsforening

Scandinavian Airlines
Sjøfartsdirektoratet
Spitsbergen Travel AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
Svalbard hytteforening
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum

SY Arctica
Sysselmannen på Svalbard
Tr Shipping
Trust Artikugol

Totakteren
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdens Naturfond