Høring - Forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2014

Vår ref.: 12/4408

1.Innledning

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget.

Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF) ble opprettet i 2011 for å ivareta den lokale forvaltningen av fisk og fisket i vassdraget. I forbindelse med opprettelsen ble en rekke oppgaver, som tidligere var lagt til ulike statlige organer, overført til TF. Bakgrunnen for at det var nødvendig med et eget forvaltningsorgan for Tanavassdraget er de spesielle rettighetsforholdene i vassdraget. Disse skiller seg fra alle andre vassdrag i Norge fordi det er to grupper rettighetshavere i elva, laksebreveierne, som har rett til å fiske med alle lovlige redskaper, og øvrige innbyggere i Tana og Karasjok kommuner, som har rett til å fiske med stang. Stangfiskerett har også bosatte langs sideelvene til Tana i Kautokeino kommune, samt reindriftsutøvere under reindrift i elvedistriktet. TF skal forvalte fisken og fisket i elva på vegne av begge disse rettighetshavergruppene i tråd med prinsippene for slik forvaltning som er nedfelt i lakse- og innlandsfiskloven, naturmangfoldloven og retningslinjer gitt av offentlig forvaltning.

Det foreslås mindre endringer i §§ 6, 8 og 11 i forskriften, da det i tiden etter vedtakelsen har vist seg å være uklarheter omkring tolkningen av disse bestemmelsene. Uklarhetene har dreiet seg om adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i valgperioden jf. § 6, fellesmøtets funksjon jf. § 8 og enkelte aspekter knyttet til avsetningsfondet jf. § 11. Endringsforslagene er i all hovedsak presiseringer av intensjonen bak de aktuelle bestemmelsene, og innebærer etter departementets vurdering ingen vesentlige realitetsendringer. Endringer i forskriften vil skje av regjeringen, gjennom en kongelig resolusjon.

Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for forslagene. Eventuell uttalelse til forslagene bes sendt til Klima- og miljødepartementet, Avdeling for naturforvaltning, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo innen 30. april 2014. I tillegg bes uttalelsene sendt pr. e-post til heidi.ekstrom@kld.dep.no. Liste over høringsinstansene ligger ved.

2. Bosettingskravet i §§ 3 og 4

Departementet vil presisere at kravet til bosted i § 3 for de fiskeberettigede, og i § 4 for personer med stangfiskerett innebærer at rettighetshaver må være registrert i Folkeregisteret på den adressen som er utgangspunktet for rettigheten. Dette fremgår allerede av forarbeidene til forskriften § 3 når det gjelder de fiskeberettigede, men er ikke nevnt spesielt for personer med stangfiskerett etter § 4. Presiseringen innebærer ingen endring av de aktuelle bestemmelsene.

3. § 6. Tanavassdragets fiskeforvaltning

3.1. Innledning

Det har oppstått sterk uenighet mellom rettighetshavere og TF omkring adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i funksjonsperioden. Det er helt nødvendig at regelverket på området blir presisert slik at lignende situasjoner kan unngås i fremtiden. Departementet understreker at Tanavassdraget er et av verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks, både med hensyn til produksjon og fordi vassdraget har mer enn 30 genetisk forskjellige bestander av laks. Tanavassdraget er i tillegg et grensevassdrag hvor de viktigste beslutningene for forvaltningen av vassdraget treffes av Finland og Norge i fellesskap. TF har, i tillegg til den privatrettslige forvaltningen av vassdraget, en sentral rolle i denne prosessen gjennom sin rett til deltagelse i den norske delegasjonen i bilaterale forhandlinger med Finland. TF har dessuten andre oppgaver og virkemidler av mer offentligrettslig karakter jf. § 12 (oppsyn), § 14 (utestenging) og § 15 (saksbehandling og klage). Det er derfor ekstra viktig med faste og forutsigbare rammer for TF som forvaltningsorgan.

3.2 Gjeldende rett

I dagens forskrift heter det i § 6 tredje ledd at medlemmene ”..kan skiftes ut i funksjonsperioden”. Forarbeidene presiserer at dette gjelder når ”særlige grunner” tilsier det, og departementet har i etterfølgende brev klarlagt hva ”særlige grunner”, etter departementets oppfatning, innebærer.

3.3 Departementets forslag

Departementet foreslår at det i § 6 tredje ledd presiseres av at det kreves ”særlige grunner” for at medlemmer i Tanavassdragets fiskeforvaltning skal kunne skiftes ut i løpet av funksjonsperioden på fire år. Dette fremgår av forskriftens forarbeider, men ble ikke tatt inn i forskriftsteksten ved vedtakelsen. Departementet finner det riktig å foreta denne presiseringen i forskriften, for å hindre misforståelser i fremtiden.

Det anses videre nødvendig å forskriftsfeste eksempler på hva som menes med ”særlige grunner”. Departementet har tidligere gjort dette i brevs form, som etterarbeider til forskriften, men foreslår nå å innta eksempler direkte i forskriften. Med ”særlige grunner” menes personlige forhold hos enkeltmedlemmet; som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og lignende. Det kan også gjelde mangelfull oppfølging av vervets oppgaver fra det enkelte medlem, som gjentatt utelatelse av å stille på møter uten gyldig grunn, sterk illojalitet overfor flertallets avgjørelser mv. Kommunene og de fiskeberettigete, samt medlemmet selv, kan komme med innspill angående utskifting av enkeltmedlemmer, dersom de mener slike særlige grunner for fratredelse foreligger. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om ”særlige grunner” foreligger.

Det presiseres videre at adgangen til å skifte ut medlemmer av Tanavassdragets fiskeforvaltning i funksjonsperioden gjelder enkeltmedlemmer. Tana og Karasjok kommuner og de fiskeberettigete er gjennom forskriften gitt myndighet til å oppnevne medlemmene av TF. Når medlemmene er oppnevnt, skal de representere TF i valgperioden, og ikke den rettighetsgruppen de er utpekt fra. TF skal forvalte fisken og fisket i tråd med forskriftens intensjoner, og ha et helhetlig utgangspunkt for de vedtak organet treffer. Medlemmer kan ikke fjernes vilkårlig i funksjonsperioden, men skal sitte i de fire årene de er valgt for, dersom ikke sterke personlige grunner mv. tilsier utskifting. TF må selv avgjøre om det foreligger slike særlige grunner. Kommunenes og de fiskeberettigedes myndighet er i utgangpunktet begrenset til å oppnevne representanter og eventuelt skifte dem ut ved neste valg. Noe annet vil gjøre det svært vanskelig å drive en forsvarlig lokal forvaltning av fisken og fisket i Tanavassdraget.

Det foreslås videre et nytt femte ledd i § 6 med krav om avholdelse av årlige møter (laksemøter) for alle med fiskerett i vassdraget. I møtene skal Tanavassdragets fiskeforvaltning informere om drift i året som gikk og planer fremover. Møtet vil ha rådgivende karakter, og skal varsles i god tid. Saker i tilknytning til forvaltningen, som ønskes behandlet, skal meldes inn til TF innen en oppgitt frist. Møtene kan holdes samlet eller adskilt for de to kommunene, avhengig av hva praktiske hensyn tilsier, men de skal avholdes nær hverandre i tid og ha samme dagsorden.. Begge grupper rettighetshavere er selvfølgelig fri til å avholde egne møter når de måtte ønske, men da uten at det er regulert i forskrift.

4. § 8 Fellesmøte for de fiskeberettigede

4.1. Innledning

Etter opprettelsen av TF har det vært uenighet mellom TF og de fiskeberettigede om fellesmøtets mandat og funksjon. Det er nødvendig med en presisering av disse forholdene for å unngå uklarhet og konflikter om disse spørsmålene i fremtiden.

4.2. Gjeldende rett

Fellesmøte for de fiskeberettigede, jf § 3, er en delvis videreføring av det som ble kalt ”lakseting” før det ble etablert lokal forvaltning av Tanavassdraget. Laksetinget var et møte hvor denne rettighetshavergruppen kunne ta opp forhold som spesielt angikk de fiskeberettigede, for eksempel soneinndelingen. I tillegg kunne laksetinget uttale seg om alle saker som angikk forvaltningen av fisk og fisket i vassdraget. Det meste av dette er videreført i det som nå kalles ”fellesmøtet” i forskriften. I tillegg har fellesmøtet en sentral rolle fordi det er på dette møtet de fiskeberettigedes velger medlemmer til TF.

4.3. Departementets forslag

Det er nødvendig å presisere at i likhet med ”laksetinget”, som hadde en rådgivende funksjon overfor statlige myndigheter, har fellesmøtet i all hovedsak en rådgivende funksjon i forhold til det lokale forvaltningsorganet. Det eneste unntaket er at fellesmøte velger medlemmer til TF hvert fjerde år. Etter departementets vurdering er det nødvendig å understreke fellesmøtets rådgivende funksjon gjennom å forskriftsfeste at TF både skal ha ansvaret for å innkalle til fellesmøter og for å lede disse møtene.

Fellesmøtenes funksjon ble endret med vedtakelsen av det lokale forvaltningsorganet. Fellesmøtet fungerer nå i hovedsak som valgmøter. I tillegg behandler fellesmøtet saker som kun angår de fiskeberettigete etter § 3, som soneinndeling og utvisning jf § 7. Det er viktig at alle vesentlige spørsmål vedrørende fisk og fisket i vassdraget drøftes av alle rettighetshavere, og ikke bare av de fiskeberettigete. Samlende ”laksemøter” avholdes derfor hvert år, etter § 6.

Suppleringsvalg av enkeltmedlemmer kan foretas i funksjonsperioden ved at det innkalles til ekstraordinært fellesmøte, jf § 8 siste ledd. Dette kan skje dersom det er behov for nyvalg av enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.

5. § 11 inntekter og oppgaver

5.1.Innledning

Det har vært en del uro omkring TF sin budsjettering og bruk av midler, blant annet gjelder dette forholdet mellom avsetting av midler til avsettingsfondet og utdeling av midler til de fiskeberettigede. Midler på avsettingsfondet er først og fremst ment å være en sikkerhet for fremtidig drift av TF, og for gjennomføring av de oppgavene TF har ansvar for.

5.2. Gjeldende rett

Paragraf 11 inneholder blant annet regler om hvordan TF skal benytte inntekter fra salg av fiskekort og annet. Tredje ledd regulerer tilføring av midler til et avsetningsfond, og fordeling av ubrukte midler mellom dette fondet og de fiskeberettigete.

5.3. Departementets forslag

I § 11 tredje ledd foreslås det at midler skal settes av til avsetningsfondet som sikkerhet for forvaltning og drift i ”minst to år fremover”. Avsetningsfondet må bygges opp til et nivå som gir slik sikkerhet før det er aktuelt med fordeling av et eventuelt overskudd. Det er viktig at Tanavassdragets fiskeforvaltning setter av midler til år med dårlig inntjening, for eksempel som følge av lavt fiskekortsalg.

Videre foreslås det at en eventuell utdeling til de fiskeberettigete ikke nødvendigvis må skje hvert år, men minst hvert annet år. Dette for at TF skal slippe å måtte sende ut lave beløp til rettighetshaverne hvert år, med de omkostninger dette har i form av porto, saksbehandlingstid med videre.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet kan ikke se at forslaget til forskriftsendringer vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning, utover å sikre Tanavassdragets fiskeforvaltning bedre mulighet til forsvarlig forvaltning og drift.

7. Forslag til forskriftsendringer

§ 6. Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tredje ledd skal lyde:

Medlemmene skal oppnevnes innen utgangen av november i valgåret. Enkeltmedlemmer, og stedfortredere, kan skiftes ut i funksjonsperioden når det foreligger særlige grunner. Med særlige grunner menes personlige forhold, som sykdom, flytting, sterke familiære hensyn og lignende, eller mangelfull oppfølging av vervets oppgaver. Tanavassdragets fiskeforvaltning avgjør om særlige grunner foreligger.

Nytt femte ledd skal lyde:

Det skal etter fiskesesongen holdes årlige, rådgivende møter (laksemøter) for alle med fiskerett i Tanavassdraget, hvor Tanavassdragets fiskeforvaltning redegjør for drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket. Varsel om laksemøte skal kunngjøres i god tid før møtet.

Dagens femte og sjette ledd blir sjette og syvende ledd.

§ 8. Fellesmøte for fiskeberettigede

Bestemmelsen skal lyde:

Fellesmøte for fiskeberettigete jf. § 3, holdes samlet for Tana og Karasjok soner hvert fjerde år etter innkalling av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Fellesmøtet velger de fiskeberettigedes medlemmer til Tanavassdragets fiskeforvaltning. Møtet ledes av Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Fellesmøte i forbindelse med valg av representanter til Tanavassdragets fiskeforvaltning avholdes innen utgangen av november i året for kommunevalg.

Fellesmøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket.

Det kan ved behov innkalles til ekstraordinært fellesmøte i perioden, dersom det skal foretas nyvalg av enkeltmedlemmer eller stedfortredere etter § 6, 3. ledd.

§ 11 Inntekter og oppgaver

Tredje ledd skal lyde:

Deler av driftsmidlene for det enkelte år skal settes av til et avsetningsfond som sikkerhet for fremtidig forvaltning og drift, i minst to år fremover. Fondet kan også benyttes til ekstraordinære tiltak, og skal i slike tilfelle bygges opp til opprinnelig beløp så raskt så mulig. Ubrukte driftsmidler det enkelte år skal fordeles med 75 % til de fiskeberettigede, jf. § 3, og 25 % til avsetningsfondet. Eventuell fordeling til de fiskeberettigete skal skje minst hvert annet år.


Med hilsen

 

Lindis Nerbø (e.f.)
avdelingsdirektør

Heidi Ekstrøm
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.

Justis- og politidepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sametinget
Miljødirektoratet
Fylkesmannen i Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Finnmarkseiendommen
Karasjok kommune
Tana kommune
Kautokeino kommune
Øst-Finnmark politidistrikt
Lensmannen i Tana
Lensmannen i Karasjok
Samisk høyskole
Universitetet i Tromsø, Senter for samiske studier
Tanavassdragets fiskeforvaltning
Laksebreveiere i Tanavassdraget SA
Norges jeger- og fiskerforbund
Norges jeger- og fiskerforbund Finnmark
Tana jeger- og fiskerforening
Karasjok jeger- og fiskerforening
Tana næringsforening
Tana bondelag
Tana bonde- og småbrukarlag
Goahtegearret
Deanučázádaga luossabivdosearvi DLBS
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Samenes Folkeforbund
Samenes Landsforbund
Sámi bivdo- ja meachástansearvi
Badje Deanu Siida
Fanasgietti Badjosiida
Reinbeitedistrikt 7/8
Reinbeitedistrikt 9
Reindriftsforvaltningen
Alleknjarg bygdelag
Algasvarre bygdelag
Austertana bygdelag
Birkestrand bygdelag
Båteng og omegn bygdelag
Holmesund og Gardak bygdelag
Holmfjell og Gulbojok bygdelag
Lavonjarg vel
Masjok bygdelag
Polmak bygdelag
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag
Sandlia og omegn bygdelag
Seida og Luftjok bygdelag
Sirbmá gilisearvi/Sirma bygdelag
Skipagurra bygdelag
Tana bru vel
Torhop og Tarmfjord bygdelag
Vestertana kapell og bygdelag
Vestre Skiippagurra bygdelag
Valjok Biras
Bieskenjárga grendelag
Rája Gilisearvi
Anárjogaleagi biras/Anarjokdalens velforening
Dalabogi guovlu
Njáhkajávri hytteforening
Deanu Instituhtta Org.

Til toppen