Endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i reglene for foreldrepenger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2013

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende. Endringen innebærer at det ikke stilles noen vilkår for utsettelse av foreldrepenger. Foreldrene kan dermed fritt bestemme når de vil ta ut foreldrepengedagene innen barnet fyller tre år.

Departementet foreslår også å innføre et felles opptjeningstidspunkt for mødre og fedre. Det vil innebære at både mor og far må ha opptjent rett til foreldrepenger tre uker før fødselen (termindato).