Endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i reglene for foreldrepenger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2013

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende. Endringen innebærer at det ikke stilles noen vilkår for utsettelse av foreldrepenger. Foreldrene kan dermed fritt bestemme når de vil ta ut foreldrepengedagene innen barnet fyller tre år.

Departementet foreslår også å innføre et felles opptjeningstidspunkt for mødre og fedre. Det vil innebære at både mor og far må ha opptjent rett til foreldrepenger tre uker før fødselen (termindato).

Vår ref.: 00

Høring om endringer i folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender på høring forslag om endringer i reglene for foreldrepenger.

Departementet foreslår å fjerne bestemmelsen om at stønadsperioden løper sammenhengende. Endringen innebærer at det ikke stilles noen vilkår for utsettelse av foreldrepenger. Foreldrene kan dermed fritt bestemme når de vil ta ut foreldrepengedagene innen barnet fyller tre år.

Departementet foreslår også å innføre et felles opptjeningstidspunkt for mødre og fedre. Det vil innebære at både mor og far må ha opptjent rett til foreldrepenger tre uker før fødselen (termindato).

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på forslagene.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov sørger for foreleggelse for eventuelle underliggende enheter, etater, medlemsorganisasjoner mv.

Høringsfristen er 1. februar 2013. Av hensyn til sakens videre framdrift kan utsettelse ikke påregnes.

Høringsuttalelsene sendes:

E-post til postmottak@bld.dep.no.

Post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo.

 

Adopsjonsforum

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Departementene

Direktoratet for arbeidstilsynet

Finansnæringens Arbeidsgiverforening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Foreningen 2 Foreldre

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

InorAdopt

KS

Kvinnefronten

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

Norges Kvinne- og familieforbund

Norsk Kvinnesaksforening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Reform – ressurssenter for menn

Unio

Verdens Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund