Høring - Endringer i laksetildelingsforskriften § 34 første ledd

antall lokaliteter til visningsanlegg

Forslaget innebærer at det åpnes for at det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning, mot dagens bestemmelse som kun tillater to lokaliteter per tillatelse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2015

Vår ref.: 15/1136-1

Høringsbrev - endringer i laksetildelingsforskriften § 34 første ledd - antall lokaliteter til visningsanlegg

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i dette høringsbrevet å endre § 34 første ledd i forskrift 22.12.2004 nr. 1798  om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften).

Forslaget innebærer at det åpnes for at det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning, mot dagens bestemmelse som kun tillater to lokaliteter per tillatelse.

For alminnelige akvakulturtillatelser kan det knyttes inntil fire lokaliteter til en tillatelse. Frem til 1. januar 2010 kunne det også knyttes inntil fire lokaliteter til en visningstillatelse, men dette ble endret i forbindelse med gjennomgangen som ble foretatt av de særlige akvakulturtillatelsene, herunder visningstillatelser. I ettertid viser det seg imidlertid at begrensningen til to lokaliteter per tillatelse medfører utfordringer for visningsanleggene, både med hensyn til å ha en rasjonell og forsvarlig drift og for å kunne opprettholde et godt visningstilbud i perioder med brakklegging. Departementet finner ikke at det foreligger gode grunner for å opprettholde dagens bestemmelse, og det foreslås dermed at bestemmelsen endres slik at visningstillatelser likestilles med alminnelige tillatelser når det gjelder hvor mange lokaliteter som kan knyttes til én tillatelse.

Det foreslås at laksetildelingsforskriften § 34 første ledd får følgende ordlyd:

Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse. Det kan knyttes maksimalt én lokalitet til akvakulturtillatelse til slaktemerd og akvakulturtillatelse til fiskepark.

 

Forum for   Visningsanlegg i Havbruk

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskeridirektoratet

Aust-Agder fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kystverket

Fiskeri- og havbruksnæringens   landsforening

Norges Fiskarlag

Næringslivets hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

WWF-Norge

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Bellona

Norske Lakseelver

WWF

Klima- og miljødepartementet

Til toppen