Endringer i lov om universiteter og høgskoler - overgangsregler

Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Studentorganisasjonene

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

01/3790

01.07.02

ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER - OVERGANGSREGLER

Utdannings- og forskningsdepartementet viser til at endringer i lov om universiteter og høgskoler er sanksjonert ved kongelig resolusjon 28. juni 2002. Loven trer i kraft 1. juli 2002, med unntak for nytt kapittel 3 og § 48 nr. 1 som trer i kraft 1. januar 2003.

Departementet er i Stortingets vedtak til lov gitt myndighet til å fastsette overgangsregler. Departementet har fastsatt overgangsregler i forskrift 1. juli 2002 (vedlagt). Overgangsregler er generelt fastsatt for endringer i loven som pålegger institusjonene plikter som vil kreve omfattende endringer. Dette informasjonsskrivet redegjør nærmere for disse overgangsordningene, og institusjonenes videre arbeid med implementering av Kvalitetsreformen.

 1. STYRESAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Departementet har i brev 17. juni 2002 (vår ref. 02/3794) redegjort for de overgangsordningene som nå er fastsatt i forskrift. Når det gjelder institusjonenes praktiske arbeid med overgangsordninger knyttet til styresammensetning og funksjonstid vises det derfor til det som er nærmere presisert i dette brevet. Institusjonens styre må selv foreta de nødvendige vurderinger med hensyn til funksjonsperioder for studentrepresentanter i overgangsperioden. Studentrepresentanter velges i utgangspunktet for ett år av gangen. Ved enkelte institusjoner vil det i en overgangsperiode være behov for å prolongere studentrepresentantenes funksjonstid i et halvt år.

 1. OPPNEVNING AV UTVALG OG STYRER

Studenter skal etter ny § 19 nr. 2 i loven ha minst 20 % og aldri mindre enn to representanter i kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet. Institusjonene skal sørge for at studentrepresentasjonen i slike organ er i overensstemmelse med lovens krav senest til studiestart høsten 2003. Departementet forutsetter imidlertid at institusjonene foretar de nødvendige endringer i eksisterende kollegiale organ, som ikke oppfyller lovens krav, så snart det er praktisk mulig.

 1. AVTALE MED ØVERSTE STUDENTORGAN

Ny § 27 nr. 3 pålegger institusjonene å inngå en avtale med øverste studentorgan, hvor det skal spesifiseres omfanget av institusjonens tilrettelegging for at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Departementet forutsetter at institusjonen umiddelbart setter i verk et arbeid med å få en avtale på plass så snart som mulig, og slik at en avtale senest er på plass til studiestart høsten 2003.

 1. STUDENTENES LÆRINGSMILJØ

Nye bestemmelser i lovens § 44 gir institusjonenes styre et ansvar for at læringsmiljøet på institusjonene er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Loven oppstiller en rekke konkrete krav til det fysiske arbeidsmiljøet som skal overholdes så langt det er mulig og rimelig. Videre skal det etableres et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene blir gjennomført. Institusjonene får også et lovfestet ansvar for, så langt det er rimelig og mulig, å legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.

Departementet mener institusjonenes lovpålagte ansvar for studenter med særskilte behov er en presisering av eksisterende krav departementet stiller til institusjonene. § 44 nr. 5 trer derfor i kraft straks, og departementet forutsetter at institusjonene foretar en nødvendig gjennomgang av tiltak for studenter med særskilte behov, for å sikre at lovens krav er oppfylt.

Departementet forutsetter videre at institusjonene straks setter i verk et arbeid med å gjennomgå studentenes læringsmiljø for å gjennomføre nødvendige tiltak for å få læringsmiljøet i overensstemmelse med nye bestemmelser. Institusjonene må også sørge for at det raskt etableres et læringsmiljøutvalg for å føre tilsyn med at lovens krav etterleves. Institusjonene skal senest ha gjennomført nødvendige endringer til studiestart høsten 2003.

Departementet viser for øvrig til Stortingets behandling av Ot.prp. nr. 40 (2001-2002), jf. Innst. O. nr. 58 (2001-2002). Stortinget ber regjeringen, innen utgangen av 2002, komme tilbake med forslag om en uavhengig offentlig tilsynsordning med sanksjonsmyndighet, som skal påse at institusjonene følger opp sitt ansvar for studentenes læringsmiljø. Departementet vil iverksette utredning av et slikt tilsyn, og vil komme tilbake til dette i egen sak.

 1. UNDERVISNING

Lovens § 44a bestemmer at studieåret normalt skal være 10 måneder og at et fullt studieår skal være normert til 60 studiepoeng. Departementet har i forskrift fastsatt at dette skal innføres ved institusjonene senest fra høsten 2003. Institusjonene vil stå fritt til å gjennomføre dette allerede til høsten 2002.

 1. UTDANNINGSPLAN

Etter ny § 44b skal institusjonen inngå en utdanningsplan med studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer. Denne utdanningsplanen skal være inngått i løpet av studentens første semester. Departementet har inntrykk av at institusjonene allerede er godt i gang med arbeidet med utforming av slike utdanningsplaner. Departementet ser imidlertid at det kan ta noe tid å få på plass et slikt system ved alle utdanninger fra høsten 2002. Det er derfor fastsatt overgangsordning om at utdanningsplaner skal være på plass senest fra høsten 2003. Institusjonene bør imidlertid innføre ordning med utdanningsplaner umiddelbart der dette er mulig.

 1. GODSKRIVING AV UTDANNING FRA ANNEN INSTITUSJON

Lovens § 47 gir bestemmelser om godskriving av utdanning fra annen institusjon under loven. I den nye bestemmelsen er departementets hjemmel til å gi nærmere regler opphevet. I en overgangsperiode hvor det utstedes cand.mag.-grad vil det være behov for å videreføre den eksisterende forskrift av 28. oktober 1998 nr. 1037 om godskriving av grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag eller emne fra institusjon under lov om universiteter og høgskoler som del av cand.mag.-grad. Denne forskriften videreføres således frem til 1. august 2005. Overgangsordninger knyttet til gradssystemet vil formelt bli fastsatt i forbindelse med kongelig resolusjon om fastsetting av nye grader. Vi viser for øvrig til vårt brev 5. oktober 2001.

 1. NYTT ORGAN FOR AKKREDITERING OG EVALUERING

Interimsstyret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKU) og departementet er enige om at organet skal være formelt etablert og operativt 1. januar 2003. Lovens bestemmelser i kapittel 3 og § 48 nr. 1 vil derfor ikke tre i kraft før dette. I perioden frem til det nye organet er etablert vil departementet behandle søknader om etablering av studier som institusjonene ikke har myndighet til å etablere. Norgesnettrådets sekretariat vil forestå arbeidet med oppnevning av sakkyndige til å vurdere søknadene.

 1. NYTT KARAKTERSYSTEM

Ny § 50 nr. 6 inneholder bestemmelser om en ny felles nasjonal karakterskala i tråd med det ECTS (European Credit Transfer System). Departementet har i forskrift fastsatt at bestemmelsen skal være implementert senest til høstsemesteret 2003. Innføringen av det nye karaktersystem vil innebære at institusjonene i en overgangsperiode vil skrive ut vitnemål som inneholder både gamle og nye karakterer.

 1. SKIKKETHETSVURDERING I LÆRERUTDANNINGENE

Bestemmelsen som eksplisitt stadfestet at det skal være skikkethetsvurdering i lærerutdanningene, tidligere § 54c, er nå opphevet ved endringsloven. Bestemmelsen er erstattet med ny § 42b, som gir Kongen myndighet til å fastsette at det i enkelte utdanninger skal være en ordning med skikkethetsvurdering for det aktuelle yrket.

For å videreføre den eksisterende ordning med skikkethetsvurdering i lærerutdanningene er det ved kongelig resolusjon 28. juni 2002, med hjemmel i ny § 42b, blitt fastsatt at dagens ordning med skikkethetsvurdering for lærerutdanningene (jf. § 54b) skal videreføres. Departementet vil videreføre forskrift av 16. august 1999 nr. 946 med hjemmel i § 42b nr. 7.

 1. Intern organisering

Departementet viser til tidligere brev 21. mai 2002, hvor det ble fremhevet at det i Ot.prp. nr. 40 (2001-2002) forutsettes at institusjonens styre, på bakgrunn av økt frihet og myndighet til å fastsette sin interne organisering, foretar en reell "nullstilling" av organisasjonen. Departementet har i etatsstyringsmøter med institusjonene presisert viktigheten av dette arbeidet, spesielt med tanke på å styrke styrets rolle som det overordnede strategiske organ. Departementet vil igjen understreke viktigheten av at dette arbeidet iverksettes så raskt som mulig. Institusjonene vil bli bedt om å rapportere om dette arbeidet i neste etatsstyringsmøte.

Med hilsen

Jan S. Levy e.f.
ekspedisjonssjef

Rolf L. Larsen
avdelingsdirektør

VEDLEGG

FORSKRIFT OM OVERGANGSREGLER FOR ENDRINGER I LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

Fastsatt av utdannings- og forskningsdepartementet 1. juli 2002 med hjemmel i lov 28. juni 2002 om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell, romertall II.

§ 1 Virkeområde
Denne forskriften gjelder for statlige universiteter og høgskoler som omhandlet i lov om universiteter og høgskoler § 1. Forskriften gir overgangsregler for bestemmelser gitt i lov 28. juni 2002 om endringer i lov om universiteter og høgskoler og lov om helsepersonell.

§ 2 Valg av styre og rektor. Sammensetning og funksjonsperiode

 1. Universiteter og vitenskapelige høgskoler, med unntak av Norges musikkhøgskole, skal ha en styresammensetning som angitt i lov om universiteter og høgskoler § 6 innen 1. januar 2003. Styrets funksjonsperiode skal være frem til 31. juli 2005. Det skal kun avholdes valg eller oppnevnes nye medlemmer i den utstrekning dette er nødvendig for styrets lovmessige sammensetning. Institusjonens styre gir nærmere regler om gjennomføring av nødvendige valg.
 2. Nytt styre for Norges musikkhøgskole skal tre i funksjon 1. august 2002, med en funksjonsperiode frem til 31. juli 2005.
 3. Styrer for statlige høgskoler skal ha eksisterende styresammensetning frem til 31. juli 2003. Funksjonsperioden for eksisterende styre ved Høgskolen i Molde forlenges til 31. juli 2003.
 4. Nytt styre for Kunsthøgskolen i Bergen skal tre i funksjon 1. august 2002. Nytt styre for Kunsthøgskolen i Oslo skal tre i funksjon 1. oktober 2002. Funksjonsperioden for eksisterende styre ved kunsthøgskolen i Oslo forlenges til 30. september 2002. Funksjonsperioden for nye styrer ved kunsthøgskolene skal være frem til 31. juli 2007.
 5. Rektor, prorektor og øvrige styremedlemmer får sine funksjonsperioder justert i tråd med overgangsreglene i denne paragraf.

§3 Oppnevning av utvalg og styrer
Kollegiale organer ved universiteter og høgskoler som tildeles beslutningsmyndighet, skal ha minst 20 % og aldri mindre enn to studentmedlemmer senest til studiestart høsten 2003, jf. lov om universiteter og høgskoler § 19 nr. 2.

§ 4 Studentorganene
Avtale mellom institusjonen og øverste studentorgan, om omfanget av tilrettelegging for at studentene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte, skal være inngått senest til studiestart høsten 2003, jf. lov om universiteter og høgskoler § 27 nr. 3.

§ 5 Læringsmiljø
Lovens krav til studentenes læringsmiljø i lov om universiteter og høgskoler § 44 nr. 2-4 skal være oppfylt senest til studiestart høsten 2003.

§ 6 Undervisning
Studieåret skal normalt være 10 måneder, og et fullt studieår skal være normert til 60 studiepoeng, senest fra studiestart høsten 2003, jf. lov om universiteter og høgskoler § 44a.

§ 7 Utdanningsplan
Utdanningsplan mellom institusjon og studenter skal inngås senest ved studiestart høsten 2003, jf. lov om universiteter og høgskoler § 44b.

§ 8 Godskriving av utdanning fra institusjon under lov om universiteter og høgskoler
Forskrift 28. oktober 1998 nr. 1037 om godskriving av grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag eller emne fra institusjon under lov om universiteter og høgskoler som del av cand.mag.-grad videreføres frem til 1. august 2005.

§9 Karakterer/vurdering
Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, senest fra høstsemesteret 2003.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks.