Endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda - endringer i diskrimineringsombudsloven og diskrimineringsombudsforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2013