Endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda - endringer i diskrimineringsombudsloven og diskrimineringsombudsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2013

Vår ref.:

Høring – endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i organiseringen av Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Formålet med endringene er å øke nemndas saksbehandlingskapasitet.

Forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven:

- etter diskrimineringsombudsloven inndeles nemnda i to avdelinger, og begge avdelinger behandler diskrimineringssaker. Etter loven skal leder og nestleder delta i begge avdelingene. Departementet foreslår å endre loven ved å fjerne gjeldende krav om at både nemdsleder og nestleder skal møte i begge avdelingene. I stedet foreslås at leder og nestleder møter i hver sin avdeling. I tillegg foreslås nemnda styrket med to ordinære medlemmer og to varamedlemmer.

Forslag til endringer i diskrimineringsombudsforskriften:

- nemnmdsleder skal i noen tilfeller kunne beslutte at det ikke skal være muntlig forhandling i en sak selv om partene ønsker dette. Videre foreslås det at nemndsleder skal kunne beslutte at både nemndsleder og nestleder skal delta i behandlingen av saker av prinsipiell karakter. Forskriftens regulering av møteledelse foreslås også endret på bakgrunn av forslaget om at leder og nestleder skal møtes i hver sin avdeling. 

Høringsfristen er 15. januar 2013.

Høringsuttalelsene sendes:

E-post til:       postmottak@bld.dep.no

Post til:          Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo

 

 

Akademikerne

Akershus fylkeskommune

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsdepartementet

Arbeidsforskningsinstituttet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidsretten

Arbeidstilsynet

Aust Agder fylkeskommune

Barne-,   ungdoms- og familiedirektoratet

Bedriftsforbundet

Borgerrettsstiftelsen Stopp Diskrimineringen

Buskerud fylkeskommune

Deltasenteret,  Bufdir

Den Norske Advokatforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstoladministrasjonen

Eldreaksjonen

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens arbeidsgiverforening

Finansnæringens fellesorganisasjon

Finnmark fylkeskommune

Fiskeri- og kystdepartementet

Foreningen for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Foreningen for transpersoner

Fornyings-,   administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen i Østfold

Harry Benjamin ressurssenter

Hedmark fylkeskommune

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Hordaland fylkeskommune

Hovedorganisasjonen Virke

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Justis- og beredskapsdepartementet

Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon KS

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Kulturdepartementet

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kunnskapsdepartementet

Kvibald (Avdeling for kvinnerett,   barnerett og likestillings- og diskrimineringsrett)

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinner på tvers c/o Fagforbundet Oslo

Landbruks- og matdepartementet

Landsforeningen for lesbiske,   homofile

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen

Miljøverndepartementet

MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Møre og Romsdal fylkeskommune

NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsek kvinnelige juristers forening

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk sykepleierforbund

Norske kvinnelige akademikere

Norske kvinnelige juristers forening

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst,   velferd og aldring

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og Energidepartementet

Oppland fylkeskommune

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rogaland fylkeskommune

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Sametinget

Samferdselsdepartementet

SAMFO Arbeidsgiverforeningen for samvirkeforetak

Seniorsaken

Sivilombudsmannen

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høys

Universitet i Oslo,  Juridisk fakultet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utenriksdepartementet

Vest Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Østfold fylkeskommune