Endringer i patentloven og patentforskriften m.m. (tiltredelse til London-overenskomsten om anvendelsen av artikkel 65 i den europeiske patentkonvensjonen og nasjonale patenter på engelsk)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.02.2014

Vår ref.:

Høring – tilslutning til London-overenskomsten til Den europeiske patentkonvensjonen (EPC) om reduserte krav til oversettelse av patenter m.m.

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring et forslag til norsk tilslutning til London-overenskomsten til Den europeiske patentkonvensjonen om reduserte krav til oversettelse av patenter på nasjonalt språk i forbindelse med validering av europeiske patenter innvilget av Det europeiske patentverket i Norge. I vedlagte høringsnotat foreslås det også bl.a. å åpne for at både nasjonale patentsøknader og internasjonale patentsøknader som videreføres i Norge kan inngis til det norske Patentstyret og behandles på engelsk, samt at patenter på grunnlag av slike søknader skal meddeles på engelsk.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrev og høringsnotat for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet og høringsnotatet er gjort tilgjengelig på departementets nettadresse http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/horinger.html?id=2030 

Høringsfristen settes til 14. februar 2014.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til postmottak@nhd.dep.no, eventuelt med vanlig post til Nærings- og handelsdepartementet, postboks 8014 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen                                                                        

 

Bjørn Kåre Molvik (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
                                                                                          Bernd O. Ewald
                                                                                          seniorrådgiver

Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioteknologinemnden
Brønnøysundregistrene
Den etiske nemnden for patentsaker
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Forsvarets forskningsinstitutt
Klagenemnden for industrielle rettigheter
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Norges Forskningsråd
Patentstyret
Regjeringsadvokaten
Språkrådet
Statens legemiddelverk

Innovasjon Norge

Abelia
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Den norske Dommerforening
EL & IT Forbundet
Finansnæringens fellesorganisasjon
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Forskerforbundet
Virke
IKT-Norge
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
NACG - Norwegian Anti-Counterfeit Group
NIGel - Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Industri
Norske Patentingeniørers Forening (NPF)
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Utviklingsfondet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Acapo AS
Affitech AS
Alpharma AS
Axis-Shield AS
Aqua Gen AS
Bergen Medikal AS
Biokjemi Norge
Biosense Laboratories AS
Birkeland Innovasjon AS
Diagenic AS
Digme AS
Dynal Biotech AS
GenoMar ASA
GE Healthcare AS Oslo
Håmsø Patentbyrå
Kraft Foods Norge AS
Laerdal Medical AS
Maritex AS
Aker Biomarine ASA
Norsk Hydro ASA
Onsagers AS
Opera Software ASA
Patentkontoret Curo
Statoil ASA
Tandbergs Patentkontor AS
Telenor AS
TV 2 AS
Zacco Norge

Handelshøyskolen BI
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger

Til toppen