Endringer i reglene om egenbetaling for assistert befruktning og sterilisering

Likelydende til

Landets helseforetak

De regionale helseforetak

Deres ref

Vår ref

Dato

02/04309 HTA 2 HeL

04.07.2002

Endringer i reglene om egenbetaling for assistert befruktning og sterilisering

Reduserte egenandeler ved assistert befruktning

Stortinget har ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2002 vedtatt at det skal gjeninnføres en ordning med dekning av utgifter til medisinsk behandling ved offentlig poliklinikk og legemidler ved assistert befruktning. Ordningen gir en utgiftsdekning for inntil tre forsøk og innebærer at pasienten må betale en engangs egenandel på 18.000 kroner. Ordningen gis tilbakevirkende kraft og skal gjelde fra 1. januar 2002.

Ordningen legger opp til at pasienten selv må dekke utgifter til legemidler for inntil 15.000 kroner, og inntil 3.000 kroner for behandling ved offentlig poliklinikk. Utgifter til legemidler som overstiger 15.000 kroner dekkes i sin helhet via folketrygden som bidrag. Dekningen er begrenset til inntil tre forsøk. Det må framgå av legeattest hvilket forsøk i rekken det dreier seg om. Pasienten må levere kvitteringer på utgiftene til trygdekontoret.

Pasienter som velger behandling ved privat klinikk i Norge eller i utlandet vil ikke få dekket behandlingsutgiftene. Disse pasientene vil imidlertid få dekket utgifter til legemidler utover 15.000 kroner, såfremt legemidlene er kjøpt i Norge. Pasienten må framvise kvitteringer og legeattest til det lokale trygdekontoret.

Utgifter til poliklinisk behandling som overstiger 3.000 kroner dekkes via polikliniske refusjonstakster som gjelder fra 1. juli 2002. Nye takster framgår av brev fra Helsedepartementet av 21.06.02 om endringer i takster for offentlige poliklinikker. Det er opprettet fire nye takster for assistert befruktning (IVF og ICSI) - B 24a, b og B25 a,b. Ved første forsøk skal pasienten avkreves en pasientbetaling på 3.000 kroner. Ved andre og tredje forsøk er det ikke anledning til å avkreve noen form for betaling av pasienten.

Ordningen er gitt tilbakevirkende kraft. Pasienter som allerede har hatt utgifter over 18.000 kroner i forbindelse med assistert befruktning i første halvår 2002, kan kreve de overskytende utgiftene refundert via trygdekontoret. Krav om tilbakebetaling framsettes av pasienten overfor det lokale trygdekontoret.

Unntak fra regelen om egenbetaling for sterilisering

Fra 01.07.2002 er det innført unntak fra regelen om egenbetaling for sterilisering dersom inngrepet skyldes medisinsk indikasjon. Refusjon for disse unntakene vil ikke bli gitt gjennom de polikliniske takstene, men midlene er blitt lagt inn i basisfinansieringen til de regionale helseforetakene. Det er anledning til å kreve vanlig egenandel samt pasientbetaling på 75 kroner for bandasjemateriell og bedøvelsesmidler. For at dette teknisk skal fungere gjennom POLK er det opprettet en egen takst for sterilisering ved medisinsk indikasjon (takst B23i), jf nevnte brev fra Helsedepartementet av 21.06.2002. For tilfeller der medisinsk indikasjon ikke er årsaken til steriliseringen er ordningen med pasientbetaling fremdeles gyldig.

På forespørsel fra Helsedepartementet har Sosial- og helsedirektoratet anbefalt at unntak fra egenbetaling bør inkludere kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide, de som omfattes av spesielle vilkår for sterilisering etter særskilt tillatelse (dvs der det gjøres vedtak i steriliseringsnemnda), og kvinner som ikke tolererer annen prevensjon. Helsedepartementet ber helseforetakene om å legge dette til grunn ved praktiseringen av adgangen til å gjøre unntak.

Refusjon av reiseutgifter

Fra 1. juli 2002 vil pasienten få dekket reiseutgifter i forbindelse med behandling ved offentlig poliklinikk med en egenandel som pr. i dag utgjør 90 kroner en vei. Det samme gjelder pasienter som omfattes av unntaksregelen for sterilisering ved medisinsk indikasjon.

Pasienter som i første halvår 2002 har hatt høyere utgifter til behandling med assistert befruktning enn den skisserte ordningen, kan få refundert reiseutgifter etter gjeldende regler. Krav med dokumentasjon av utgiftene framsettes på det lokale trygdekontor.

Med vennlig hilsen

Heidi Langaas e.f.
avdelingsdirektør

Hege Louise Østlyngen
rådgiver

Med kopi til: Omnia A/S v/ Fertilitetssenteret, Volvat Medisinske Senter, Trondheim Spesialistlegesenter

VEDLEGG