Endringer i spesialistforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

Status: På høring

Høringsfrist: 11.11.2020

Vår ref.: 20/4153

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 8. desember 2016 nr. 1482 om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften).

 

Våren 2020 la Helse- og omsorgsdepartementet frem Handlingsplan for allmennlege-tjenesten. Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. 2020-2024. Evalueringen av fastlegeordningen viser at det har blitt vanskeligere å rekruttere nye leger inn i ordningen. Et godt tilrettelagt spesialiseringsløp, med god veiledning, har vist seg å ha stor betydning for rekruttering inn i ordningen. Det er samtidig svært viktig for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i fastlegeordningen at det utdannes et tilstrekkelig antall spesialister i allmennmedisin.

 

Tilbakemeldinger fra blant annet kommuner, KS og Legeforeningen viser at det nåværende forskriftsfestede timetallet til veiledning ikke oppleves som tilstrekkelig. Veiledning er viktig for å kunne oppfylle læringsmålene i spesialistutdanningen og i handlingsplanen fremgår det at departementet vil øke antall timer til veiledning kommunene skal tilby fra 1. januar 2021.

 

I dette høringsnotatet foreslås det å endre spesialistforskriften med den hensikt å øke timeantallet til veiledning fra tre til fire timer per måned i 10,5 av årets måneder for leger under spesialisering i allmennmedisin.

 

Frist for merknader til forslaget er 11. november 2020.

 

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: https://www.regjeringen.no

 

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

 

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

 

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

 

 

 

Med hilsen

 

 

Maiken Engelstad (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cathrine Runge Karde

seniorrådgiver

Akademikerne

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Oslo

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet – AFE Trondheim

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

Arbeidstilsynet

Aurora (Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem)

Barneombudet

Blå Kors Norge

Borgestadklinikken

Datatilsynet

De fylkeskommunale eldrerådene

Departementene

Direktoratet for e-helse

DELTA

Den norske advokatforening

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Fagforbundet

Fagrådet - Rusfeltet hovedorganisasjon

Fellesorganisasjonen FO

FFO - Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fylkesråd for funksjonshemmede

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsedirektoratet

Helseklage (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten)

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Hovedorganisasjonen Virke

Hvite Ørn – interesse og brukerorganisasjon for psykisk helse

Innovasjon Norge

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kreftforeningen

KS

KS Bedrift

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets pasient- og brukerombud

Landets private sykehus

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforeningen we shall overcome

Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Likestillings- diskrimineringsombudet

Mental Helse Norge

Mental Helse Ungdom MIRA-senteret

MIRA-Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

NAKMI (Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse)

NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)

NHO Service

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Optikerforbund

Norges Tannteknikerforbund

Norsk Audiografforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk kiropraktorforening

Norsk manuellterapiforening

Norsk Ortopedisk Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Forening

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Fotterapeuters Forbund

Norske Ortopediingeniørers Forening

Norske Ortoptister Forening

PARAT Helse

Personvernnemnda

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Regelrådet

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Øst

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Sør

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Vest Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Midt

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

SINTEF Helse

Spekter

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Studieforbundet Folkeuniversitetet

Sysselmannen på Svalbard

Unio

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)