EØS-finansieringsordningene og energisektoren

EØS-finansieringsordningene og energisektoren

I forbindelse med utvidelsen av EU ble det opprettet to EØS-finansieringsordninger, den norske finansieringsordningen og den felles EØS/EFTA-finansieringsordningen. Disse gir muligheter for konkrete prosjektsamarbeid på energisiden.

For å få mer informasjon om muligheter for prosjektsamarbeid kan det være nyttig å konsultere de såkalte ”focal points” i mottakerlandene eller etablere kontakter med aktuelle prosjektmiljøer i disse landene. Ytterligere informasjon kan også fås ved å kontakte Financial Mechanism Office (FMO - et felles sekretariat for ordningene) i Brussel. Mer informasjon om ordningene finnes på FMOs hjemmeside www.eeagrants.org og på www.europaportalen.no

Følgende områder vil i hovedsak omfattes av de bakenforliggende avtaler;

  • Prosjekter som kan bidra til energieffektivisering i alle ledd av energikjeden, fra produksjon til sluttbruk.
  • Prosjekter innen fornybar energi og utvikling av nye virkemidler.
  • Satsning på oppgradering/effektivisering av energisystemer innen kraft/varmeproduksjon, fjernvarme, termiske kraftverk og effektivisering av transmisjonsnettverk. Dette kan også innebære løsninger for overgang fra kull til naturgass.
  • Tilrettelegging av effektive markeder.
  • Prosjekter innen forvaltningskompetanse (overføring/utvikling).
  • Prosjekter innen energi FoU og samarbeid i teknologiske programmer.
  • Utvikling av prosjektbasert samarbeid i energisektoren kan ha relevans for Kyoto-mekanismene.

Olje- og energidepartementet var aktiv deltaker ved en rekke av de informasjonsseminarer (2004/2005) som ble arrangert i landene som er berettiget under finansieringsordningene. Det vil nå primært være opp til aktørene i energisektoren å finne frem til kvalitetsprosjekter.

En av de underliggende målsettingene med de nye EØS-finansieringsordningene er å styrke de bilaterale relasjonene mellom Norge og de 13 landene hvor prosjekter kan skje. Som ledd i dette arbeidet er det lansert en nettbasert informasjonsløsning for norsk kompetanse ift. EØS-finansieringsordningene. Kompetansebasen til Utenriksdepartementet er blitt utarbeidet i samarbeid med de andre departementene og har til hensikt å stimulere til samarbeid med norske aktører (se vedlagte lenke).

Kompetansebasen

Bakgrunn
Norge forpliktet seg gjennom finansieringsordningene til samlet å bidra med nær 10 milliarder kroner i perioden 2004 – 2009. Midlene går til EUs nye medlemsland, samt Hellas, Portugal og Spania (kun EØS-ordningen). De to finansieringsordningene har tilnærmet identisk regelverk og målsetningen med ordningene er å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. Midlene går i all hovedsak til utviklings- og investeringsprosjekter, og de finansielle bidragene vil dermed blant kunne støtte opp om økonomisk bærekraftig vekst i de nye medlemslandene.

Avtalene om opprettelsen av disse finansieringsordningene angir prioriterte satsningsområder. Det er inngått mer detaljerte rammeavtaler med hvert enkelt mottakerland.

Miljø og bærekraftig utvikling er et hovedsatsningsområde for EØS- finansieringsordningene. Energiprosjekter vil være aktuelle siden energisektoren i de fleste land er avgjørende for å bidra til et bedre miljø og en bærekraftig utvikling. Gode prosjekter som omhandler fremme av fornybar energi, energieffektivisering og reduksjon av CO2-utslipp kan dermed være aktuelle. I tillegg vil ordningenes vekt på å styrke forvaltningens kompetanse, inkludert deres evne til å gjennomføre EUs felles regelverk, kunne være et interessant felt for energisiden.

Den norske EØS-finansieringsordningen og den felles EØS EFTA-finansieringsordningen