eRegelprosjektet - tillegg

Brev fra Nærings- og handelsdepartementet til departementene og SMK av 17.10.2001

eRegelprosjektet - konklusjoner fra prosjektet til bruk i fremtidig regelverksarbeid

Vi viser til kontakt og godt samarbeid i forbindelse med eRegelprosjektet. Med dette brev ønsker vi å orientere om de mest sentrale konklusjonene fra arbeidet i eRegelprosjektet. Disse konklusjoner baseres på alle departements arbeid innenfor dette prosjektet og bør være et godt grunnlag ved all fremtidig regelverksarbeid.

Som kjent ble Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon lagt frem for Stortinget 31. august 2001. Proposisjonen ble fremlagt på nytt for det nye Stortinget gjennom Ot.prp. nr. 9 (2001-2002) 5. oktober i år. I sistnevnte proposisjon ble det også gjort noen tekniske justeringer/presiseringer i enkelte lover. I proposisjonene er det foreslått endringer i 39 lover fra 8 departementer.

For å sikre at regelverket er teknologinøytralt, og at det ikke unødvendig er til hinder for elektronisk kommunikasjon, ser vi fra prosjektets side at arbeidet i prosjektet må følges opp i forbindelse med utarbeidelse av nytt regelverk, eller justering av allerede eksisterende regelverk. I dette arbeidet må spørsmålet om elektronisk kommunikasjon alltid vurderes.

På denne bakgrunn ønsker vi at dette brevet (med vedlegg) distribueres snarest til de i departementet som arbeider med regelutforming og til utvalg nedsatt av departementet som arbeider med regelrevisjon. Dersom departementet eller et utvalg har behov for eller ønsker en nærmere gjennomgang av spørsmål og problemstillinger knyttet til elektronisk kommunikasjon er vi selvsagt villig til å bistå.

Det er viktig å sikre at problemstillinger i relasjon til elektronisk kommunikasjon vurderes både ved endringer/utarbeidelse av nye lover/forskrifter og ved utvalgsarbeid. Dessuten vil det sannsynligvis være behov for en viss koordinering mellom forskjellige regelområder. På denne grunn ber vi om en tilbakemelding på hvilke lovrevisjonsutvalg som er under arbeid, tidsplan og status for utvalgets arbeid. Disse opplysninger kan sendes til geir-bjarte.satre@nhd.dep.no innen 16. november 2001.

Sentrale konklusjoner i eRegelprosjektet

Med få unntak åpner endringsforslagene for å likestille elektronisk kommunikasjon med papirbasert kommunikasjon. Arbeidet i prosjektet har tatt utgangspunkt i en "funksjonell ekvivalens metode". Med denne modellen har man vurdert hvilke funksjoner som for eksempel begreper som skriftlig og protokoll kan ha og hvilke hensyn som må ivaretas for å åpne for elektronisk kommunikasjon.

De konklusjonen som kan trekkes etter det omfattende arbeidet som er blitt gjort i prosjektet er bl.a. følgende:

  • Eksisterende regelverk er i store deler ikke til hinder for elektronisk kommunikasjon. Hensynene bak den enkelte bestemmelsen er mulig å ivareta ved elektronisk kommunikasjon og selve lovteksten har ikke brukt begreper som stenger for elektronisk kommunikasjon.
  • Begrepet "skriftlig" er nå blitt tolket til å være et teknologinøytralt begrep. Dette betyr at begrepet ikke vil være et hinder for elektronisk kommunikasjon. Dersom det i et regelverk stilles krav om "skriftlig", men det ikke er ønskelig at det kan skje elektronisk må det heretter stilles tilleggskrav; f.eks. "skriftlig på papir".
  • Normalt kan elektronisk kommunikasjon bare benyttes når mottaker har godtatt å motta meldingen på denne måten. Med godtakelse menes en frivillig erklæring om at man aksepterer å motta meldingen elektronisk. Det kan også stilles krav om at godtakelsen er uttrykkelig, hvilket påvirker bevis kravet i forholdt til selve godtakelsen og hva den dekker.
  • Der det er viktig at dokumentet er kommet frem, stilles det krav om at "det er benyttet en betryggende metode for å sikre at dokumentet er kommet frem." For å ivareta dette kravet kan man f.eks. bruke et web-skjema eller gjøre dokumentet tilgjengelig fra et informasjonssystem for opplasting av mottaker. Dette krav oppstilles bl.a. for elektroniske meldinger som på papir sendes som rekommandert brev.
  • I mange situasjoner er det ønskelig å sikre hvem som sendt et dokument (alt. undertegnet en avtale) og at dokumentet ikke er blitt endret etter det blitt sendt elektronisk. For å sikre at disse hensynene blir ivaretatt kan det oppstilles krav om at "det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsender/avtaleinngåelsen og sikre dokumentets/avtalens innhold."

Vedlagt oversendes prosjektrapport ("Kartleggingsprosjektet") som ble lagt frem i juni 2000. Rapporten er systematisert i forhold til forskjellige typer av begrep som brukes i lover, forskrifter og instrukser. Rapporten vurdere hvilke funksjoner som disse begrepene kan ha og hvilke hensyn som må ivaretas for at det skal være mulig å åpne opp for elektronisk kommunikasjon. Rapporten har blitt brukt som "arbeidsverktøy" ved utarbeidelsen av den felles samleproposisjonen, Ot.prp. nr. 108 (2000-2001) om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon. Nevnte proposisjon sammen med Ot.prp. nr 9 (2001-2002) ligger vedlagt.

Med hilsen

Hugo Parr (e.f.)
ekspedisjonssjef

Thomas Myhr
prosjektleder