Erklæring om TRIPS-avtalen og folkehelse

Uoffisiell oversettelse

VERDENS HANDELSORGANISASJON

MINISTERKONFERANSEN

Fjerde sesjon

Doha, 9.-14. november 2001

ERKLÆRING OM TRIPS-AVTALEN OG FOLKEHELSE

1.Vi erkjenner de alvorlige helseproblemene i mange utviklingsland og de minst utviklede land, særlig problemer i forhold til fra hiv/aids, tuberkulose, malaria og andre epidemier.

2.Vi framhever at WTOs Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS-avtalen) må inngå som del av bredere nasjonale og internasjonale tiltak for å møte disse problemene.

3.Vi erkjenner at vern av immaterielle rettigheter er viktig for utvikling av nye medisiner. Vi erkjenner også bekymringene om hvordan dette får innvirkning på prisene.

4.Vi er enige om at TRIPS-avtalen ikke hindrer og ikke bør hindre, medlemmene i å treffe tiltak for å beskytte folkehelsen. Derfor bekrefter vi, idet vi gjentar vår forpliktelse i forhold til TRIPS-avtalen, at avtalen kan og bør fortolkes og gjennomføres på en måte som støtter WTO-medlemmenes rett til å beskytte folkehelsen, og særlig fremme tilgang til medisiner for alle.

I denne forbindelse bekrefter vi på ny WTO-medlemmenes rett til fullt ut å bruke bestemmelsene i TRIPS-avtalen, som gir fleksibilitet til dette formål.

5.I lys av punkt 4 ovenfor og idet vi holder fast ved våre forpliktelser i TRIPS-avtalen, erkjenner vi derfor at denne fleksibiliteten omfatter:

a)Ved å anvende de vanlige fortolkningsregler i folkeretten skal hver bestemmelse i TRIPS-avtalen leses i lys av avtalens målsettinger og formål, slik de er uttrykt særlig i avtalens mål og prinsipper.

b)Hvert medlem har rett til å tildele tvangslisens, og står fritt til å fastsette grunnlaget for tildeling av slike lisenser.

c)Hvert medlem har rett til å avgjøre hva som utgjør en nasjonal nødsituasjon eller andre ytterst kritiske omstendigheter, idet kriser knyttet til folkelsen, herunder slike som gjelder hiv/aids, tuberkolose, malaria og andre epidemier, kan utgjøre en nasjonal nødsituasjon eller andre ytterst kritiske omstendigheter.

d)Virkningen av bestemmelsene i TRIPS-avtalen som er relevante for konsumpsjon av immaterielle rettigheter skal stille hvert medlem fritt til å innføre egne regler for slik konsumpsjon uten innsigelser, med forbehold for bestemmelsene om bestevilkårsbehandling (MFN) og nasjonal behandling i artikkel 3 og 4.

6.Vi erkjenner at WTO-medlemmer med utilstrekkelig eller ingen produksjonskapasitet i farmasøytisk sektor kan få vanskeligheter med å gjøre effektiv bruk av tvangslisensiering etter TRIPS-avtalen. Vi pålegger Rådet for TRIPS å finne en rask løsning på dette problemet, og å avgi rapport til Hovedrådet innen slutten av 2002.

7.Vi bekrefter på ny forpliktelsen til medlemmer som er industriland til å oppmuntre foretak og institusjoner til å overføre teknologi til de minst utviklede medlemsland i henhold til artikkel 66 nr. 2. Med hensyn til farmasøytiske produkter er vi også enige om at de minst utviklede medlemsland ikke vil være forpliktet til å gjennomføre avsnitt 5 og 7 i del II av TRIPS-avtalen eller til å håndheve rettigheter fastsatt etter disse avsnitt før 1. januar 2016, uten at det berører de minst utviklede landenes rett til å anmode om andre forlengelser av overgangsperiodene, fastsatt i artikkel 66 nr. 1 i TRIPS-avtalen. Vi pålegger Rådet for TRIPS å treffe de nødvendige tiltak for å iverksette dette i henhold til artikkel 66 nr. 1 i TRIPS-avtalen.