Høring - etablering av Nasjonal kjernejournal

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2011

Vår ref.:

I henhold til liste
  

 

Deres ref                              Vår ref                                 Dato
                                           201102067-/SVE                   04.07.2011

 

Høring – etablering av nasjonal kjernejournal

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til lov om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger på høring.

Forslaget gjelder en ny bestemmelse i helseregisterloven som gir hjemmel for etablering av nasjonal kjernejournal. Formålet med forslaget er økt pasientsikkerhet, ved å gi bedre beslutningsgrunnlag for helsehjelp og å forhindre skade på pasienter som følge av for eksempel feilmedisinering. I helsesektoren er det behov for rask og sikker tilgang til korrekt og oppdatert informasjon. En nasjonal kjernejournal skal bidra til å dekke dette behovet.

Departementets forslag innebærer at et begrenset sett vesentlige helseopplysninger om pasienten sammenstilles og gjøres tilgjengelige gjennom en nasjonal kjernejournal, på tvers av virksomhetsgrenser og forvaltingsnivå. Dette omfatter blant annet legemiddelopplysninger og annen kritisk informasjon om blant annet allergier, implantater og relevante kroniske tilstander.

Det foreslås at kjernejournal skal være frivillig for hver enkelt. Videre er det presisert at opplysningene i kjernejournalen bare skal være tilgjengelige for helsepersonell med tjenstlig behov og for pasienten selv. I forslaget er det lagt betydelig vekt på ivaretakelse av pasientens integritet og personvern er gitt en bred omtale.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Høringsfristen er satt til mandag 17. oktober 2011.
Vi ber fortrinnsvis om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Høringsuttalelser kan også sendes i papirversjon til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo


Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef                                             Sverre Engelschiøn
                                                                    fagdirektør

Adressater:

Aleris Helse
Apotekforeningen
Bioteknologinemnda
Borgestadklinikken
Colosseumklinikken – Allmennlegene
Datatilsynet
DELTA
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Tannlegeforening
Den Norske Legeforening
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Departementene
Drammen private sykehus
Farmasi Forbundet
Forskningsstiftelsen FAFO
Fürst medisinske laboratorium AS
Gynlab AS
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS (KITH AS)
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kreftregisteret
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Nettverket for private helsevirksomheter
Norges forskningsråd
Norsk Forskerforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norske Fotterapeuters Forbund
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY – Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk vest
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk midt
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk nord
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Sysselmannen på Svalbard
Volvat Medisinske Senter AS