Ett år med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn ? Norges internasjonale innsats

Ett år med regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn – Norges internasjonale innsats

Handel med mennesker er et internasjonalt og grenseoverskridende problem. Bekjempelse av handel med mennesker er også del av arbeidet mot organisert internasjonal kriminalitet.

Kampen mot fattigdom er et grunnleggende prinsipp i norsk utviklings- og prosjektsamarbeid, og har både direkte og indirekte effekt i forebygging av menneskehandel. Betydelig innsats og midler er satt inn både gjennom internasjonale organisasjoner og gjennom konkrete prosjekter for å forebygge og bekjempe menneskehandelen i utsatte regioner. UDs fokus i det internasjonale arbeidet er forebygging, assistanse og rehabilitering for ofre samt etterforskning og straffeforfølgelse.

Norge har lenge deltatt i arbeidet gjennom internasjonale organisasjoner som FN og OSSE, og støttet prosjekter særlig på Balkan og deler av Asia. Med Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn ble denne innsatsen betydelig trappet opp og utvidet.

I 2003 bevilget UD og Norad samlet over 30 mill kr til prosjekter direkte rettet mot menneskehandel på Balkan, i Moldova, Armenia, Sentral-Asia, Polen, Romania, Bulgaria, flere land i Afrika med særlig vekt på Det sørlige Afrika, samt flere land i Asia. Prosjektene varierer mellom forebygging, assistanse til ofre, reintegrering gjennom opplæring, arbeid og tilgang til mikrokreditter, samt politisamarbeid for å styrke etterforsking og straffeforfølging av bakmennene.

Samarbeid med nasjonale myndigheter er en viktig komponent for å bidra til politisk ansvar, lovreform og kompetanseheving. I tillegg ble nærmere 20 mill kr bevilget til ulike prosjekter som indirekte bidrar til forebygging og rehabilitering av utsatte grupper, ved å styrke kvinner og barns rettigheter og stilling i samfunnet, til sosial- og helsetiltak blant prostituerte, rehabilitering av seksuelt misbrukte barn osv.

Mange initiativ i internasjonale organisasjoner og over 60 prosjekter mot menneskehandel, eller med dette som delmål, pågikk eller ble igangsatt i 2003. Her følger en kort oppsummering og noen eksempler:

  • Nato: Norge og USA har tatt initiativ til å etablere ’code of conduct’ (adferdskodeks) for Nato personell på internasjonale oppdrag. Dette er en erkjennelse av at markedet for prostitusjon og menneskehandel øker ved nærvær av internasjonalt personell. Det er behov for bevisstgjøring og felles retningslinjer som forhindrer at NATO personell blir involvert i utnyttelsen av kvinner og barn som er ofre for menneskehandel.
  • Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE): Norge var aktive i utarbeidelsen av OSSEs handlingsplan mot menneskehandel i 2003, og er nå med i ledelsen av OSSEs videre arbeid på feltet.
  • Barn: Barn som er ofre for menneskehandel, krever særlig oppfølging. Av prosjektene i 2003 gjekk over 10 mill kr til tiltak direkte rettet mot barn på Balkan, i Romania, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Zimbabwe og Etiopia. I Bangladesh har Norge et omfattende samarbeid med myndighetene for å bekjempe handel med barn. Programmet innebærer kapasitetsbygging, opplysningsarbeid og rehabilitering. Denne formen for brede programavtaler med et annet lands myndigheter er vanlig innen den mer langsiktige bistanden, men relativt nytt når det gjelder menneskehandel.
  • Forebygging: Kunnskap og informasjon er avgjørende for å forebygge menneskehandel. Norge har støttet den nordisk-baltiske kampanjen mot handel med kvinner og barn, IOMs kampanje i Romania og flere prosjekt på Balkan. I Sentral-Asia finansierer Norge en større regional kartlegging av menneskehandel.
  • Rehabilitering: Ofre for menneskehandel trenger assistanse og hjelp til rehabilitering gjennom utdanning, opplæring og arbeid. Det er gitt støtte til slike prosjekt i bl.a. Øst- og Sørøst-Europa, samt i Moldova og Armenia. Støtten har gått til rehabilitering gjennom medisinsk, psykologisk og juridisk hjelp i regi av både internasjonale og lokale organisasjoner. Når det gjelder sysselsetting har Norge støttet to prosjekter: et bakeri i Albania og et prosjekt med opplæring og mikrokreditter i Moldova. Begge prosjektene er i regi av IOM.
  • Etterforskningen og straffeforfølgelse: Dette er avgjørende for å bekjempe menneskehandel som ofte styres av nettverk av organisert internasjonal kriminalitet. Norge bidrar i OSSE og innen Stabilitetspakten for Sørøst-Europa og ikke minst gjennom Interpol, hvor Politidirektoratet leder arbeidsgruppen mot handel med kvinner og barn for seksuell utnyttelse. Norge har politisamarbeid på nordisk nivå, med de baltiske landene og innenfor Barentssamarbeidet. Gjennom prosjekter støtter vi kompetanseheving på justis- og politisiden i Makedonia, Serbia og Moldova.

Fokus framover: UD vil, i samarbeid med politiet, UDI og internasjonale hjelpeorganisasjoner med kompetanse på området, etablere et system for retur og rehabilitering av ofre. Dette systemet skal ivareta behov for medisinsk, psykologisk, juridisk og sosial oppfølging av ofre som returnerer fra Norge til sine hjemland.