Høring - Etterkontroll av deltakerloven

Forslag til endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven, havressursloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.08.2009

Vår ref.:

Høring - etterkontroll av deltakerloven - forslag til endringer i deltakerloven, fiskeriforbudsloven, havressursloven mv.

Fiskeri- og kystdepartementet har utarbeidet et høringsnotat om etterkontroll av deltakerloven, jf. vedlegg.

I høringsnotatet foreslås det endringer i lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven), lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske (fiskeriforbudsloven), lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressursloven) mv.

Høringsfristen er 24. august 2009.

Høringsnotatet er tilgjengelig i elektronisk form på www.regjeringen.no/fkd.  Høringsuttalelsene vil bli tilgjengelige på samme nettside etter utløpet av høringsfristen.

Det understrekes at alle er velkomne til å gi innspill i høringsrunden, også de som ikke er på listen over høringsinstanser.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Sametinget
Fylkeskommunene
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag
Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Rogaland statsadvokatembeter
Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Sjef Kystvakten
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norske Sjømatbedrifters landsforening
Norsk Maskinistforbund
Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbud
Rogaland Fiskesalgslag
Skagerakfisk
Sparebankforeningen
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag
Sør-Norges Trålerlag
Vest-Norges Fiskesalslag

Til toppen