EU-dokument om alternative tvisteløsninger - høringsdokument fra Kommisjonen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.03.2011

Vår ref.:

Ifølge adresseliste 

Deres ref                       Vår ref                        Dato
                                    201100409-/PGUFJS     02.02.2011

 

EU-dokument om alternative tvisteløsninger - Høringsdokument fra Kommisjonen

Europakommisjonen la 18. januar 2011 frem et konsultasjonsdokument om alternative tvisteløsninger til åpen høring.

Kommisjonens formål med dokumentet er å konsultere interessenter og myndigheter (”stakeholders and authorities”) om de vanskeligheter som er identifisert, og mulige tiltak for å forbedre bruken av alternative tvisteløsninger innenfor EU. For dette formålet har Kommisjonen i konsultasjonsdokumentet formulert 16 spørsmål/temaer til besvarelse.

Kommisjonen viser i dokumentet innledningsvis til betydningen av at forbrukerne har tillit til det indre marked. Viktigheten av at det foreligger forenklede og velfungerende mekanismer for tvisteløsninger utenom rettsapparatet fremheves, og særlig ved kjøp over landegrensene. Det redegjøres for de tiltak som er satt i verk både for håndhevelse av regelverk for forbrukernes kollektive interesser, og for løsning av konkrete tvister.

Det vises i denne sammenheng til tilbudet ECC-net representerer for bistand til å få behandlet klager på selgere i et annet land enn forbrukerens. EEC-net er et nettverk av europeiske forbrukerkontorer som er etablert for å bistå forbrukere både med informasjon og tvisteløsning ved kjøp over landegrensene. Det er imidlertid forskjeller mellom landene mht utbygging av et systematisk apparat for utenomrettslig tvisteløsning. Det er også store huller hva gjelder dekning av et tvisteløsningstilbud for viktige vare- og tjenestegrupper. Dette setter også begrensninger i ECC-nettverkets mulighet til å få klager formidlet til og behandlet av et egnet tvisteløsningsorgan. Det er også organisatoriske og institusjonelle problemer forbundet med å få til et effektivt tvisteløsningssystem over landegrensene.

Konsultasjonsdokumentet er vedlagt, men finnes også elektronisk på Europakommisjonens (DG SANCOs) hjemmesider på: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/adr_consultation_18012011_en.htm
Fristen for å komme med kommentarer til konsultasjonsdokumentet er 15. mars 2011.

Det vises for øvrig til pressemelding som Kommisjonen har sendt ut, og som kan finnes på: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/45&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Departementet tar sikte på å komme med innspill til konsultasjonsdokumentet. Dersom høringsinstansene har synspunkter og merknader, kan disse sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet innen 4. mars 2011.

Departementet tar dessuten gjerne imot kopier av eventuelle bidrag som sendes direkte til Kommisjonen.

 

Med hilsen


Bodhild Fisknes (e.f.)

                                                                                      Hilde Merethe Berg

 

Vedlegg: 1

Høringsliste:

Finansdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og inkluderingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Forbruker Europa
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Finansklagenemnda
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)