Euro-afrikansk migrasjonskonferanse i Rabat

Euro-afrikansk migrasjonskonferanse i Rabat

En euro-afrikansk konferanse om migrasjon ble avholdt i Rabat i Marokko 10. og 11. juli 2006.

Marokko er et tradisjonelt opprinnelsesland for migranter. Erfaringene av at landet de siste årene også har blitt et transittland og til dels et mottagerland, har fått Marokko til å erkjenne at de må innlede et euro-afrikansk samarbeid for å søke en global, balansert og resultatorientert tilnærming til migrasjonsproblematikken. Initiativet ble aktivt støttet av Spania, Frankrike, EU og Senegal, og konferansen hadde bred deltagelse, der de fleste land var representerte på minister- eller statssekretærnivå. Statssekretær Anne Stenhammer ledet den norske delegasjonen.

Under konferansen ble det vedtatt en aksjonsplan og et sluttdokument (se linker).

Aksjonsplanen

Aksjonsplanen er bygget rundt tre akser:

  • Stimulere og fremme utvikling og vekst i Afrika, først og fremst gjennom økonomisk samarbeid mellom opprinnelses-, transitt- og mottagerland. Sterkere regional integrasjon er nødvendig, samt investere innenfor sektorer hvor det vil kunne skapes nye arbeidsplasser for immigranter som ønsker å satse i sine opprinnelsesland.
  • Legge forholdene til rette for en lovlig og kontrollert innvandring, og at innvandrernes opparbeidede rettigheter må sikres også ved retur til opprinnelseslandet. Bedre informasjon om arbeidsmuligheter og enklere søknadsprosedyre må tilstrebes.
  • Kamp mot illegal innvandring. Viktig at alle land forplikter seg til prinsippet om tilbakesendelse og at det gis teknisk bistand fra Europa for sikrere identifisering av ulovlige migranter. Prioritert å bekjempe kriminelle nettverk som driver menneskehandel.

Sluttdokumentet

I sluttdokumentet slås det fast at migrasjon er positivt for såvel opprinnelses-, transitt- og mottagerland når den den forvaltes på en skikkelig måte. Det må andre virkemidler til enn utelukkende kontroll; det er nødvendig å ta hensyn til de underliggende årsakene til migrasjonen, ikke minst gjennom utviklingsprosjekter i Afrika. Deltagerlandene forplikter seg til å utvikle et partnerskap for en global, balansert, pragmatisk og operasjonell tilnærming til migrasjonsproblematikken med hensyntagen til migrantenes grunnleggende rettigheter og verdighet. Godt styresett, øket menneskelig og økonomisk samkvem, fremme av fred og stabilitet og samstemming av internasjonal politikk vil legge forholdene til rette for en slik utvikling.

Blant konkrete tiltak nevnes:

  • Vektlegging av migrasjonens positive aspekter for såvel opprinnelses-, transitt- og mottagerland og styrking av landenes kapasitet til å forvalte migrasjonen.
  • Gjennomføring av opplysningskampanjer.
  • Legge forholdene til rette for en friere flyt av arbeidere og personer.
  • En mer aktiv integreringspolitikk overfor lovlige innvandrere og en klar avvisning av eksklusjon, xenofobi og rasisme.
  • Grensekontroll.
  • Bekjempelse av illegal migrasjon innbefattet tilbakesendelse av innvandrere uten lovlig opphold og bekjempelse av menneskesmugling.

Oppfølgingskonferanse

Det vil bli lagt opp til en oppfølgning av konferansen i Rabat innen to år, og det tas konkret til orde for en opptrapping av politisk dialog og samarbeid mellom EU og Afrika.


Les også om konferansen i Tripoli