Europakommisjonens grønnbok om tjenester av allmenn interesse - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2003

Til høringsinstanser (se nederst)

Vår ref.: 200304493-1/PSN

Dato: 03072003

Høring av Europakommisjonens grønnbok om tjenester av allmenn interesse

Vi viser til at Europakommisjonen (Kommisjonen) 21. mai i år la fram en grønnbok om tjenester av allmenn interesse (COM (2003) 270 final ” Green Paper on Services of General Interest”). Grønnboken kan søkes fram på følgende internettadresse:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_dpi.html

Vi er også kjent med at Kommunenes Sentralforbund vil oversette grønnboka til norsk og at den om kort tid vil bli tilgjengelig på deres hjemmesider på adressen: www.ks.no.

Tjenester av allmenn interesse er per i dag ikke entydig definert i EU, men omfatter grunnleggende infrastrukturtjenester som er viktige for et velfungerende samfunn. Dette omfatter for eksempel nettverkstjenester som post, vann, elektrisitet, men også andre tjenester som utdanning og helse der det offentlige i alle land spiller en rolle i forhold til finansiering eller produksjon. Grønnboka drøfter slike tjenester i bred forstand og stiller en rekke spørsmål knyttet til fem hovedområder:

  1. Bakgrunn

Innledningen viser til den økende rollen tjenester av almen økonomisk betydning spiller, og at den berører sentrale deler av den politiske debatten. Dette gjelder spesielt hvordan det offentlige skal opptre i en markedsøkonomi. Grønnboken viser til at denne typen tjenester gradvis har blitt åpnet opp for konkurranse i mange sektorer med positive resultater. Åpning av konkurranse på disse områdene reiser imidlertid også nye problemstillinger, bl.a. om hva som er den grunnleggende rollen til myndighetene i produksjonen av slike tjenester.

  1. Rollen til EU i forhold til medlemsstatene

I del 2 av dokumentet drøftes det hva som bør være ansvarsfordelingen mellom fellesskapet og medlemslandene på sentralt, regionalt og lokalt nivå. Det drøftes videre om EU-tilnærmingen bør være felles på tvers av alle sektorer, eller sektorspesifikk, og om det er forskjeller mellom økonomiske og ikke-økonomiske tjenester.

  1. En felles EU-tilnærming til slike tjenester?

Det slås fast at det neppe verken er mulig eller ønskelig å etablere en definisjon av tjenester av allmenn interesse, men det drøftes hva som kjennetegner disse tjenestene bl.a. når det gjelder tilgjengelighet, kontinuitet, kvalitet, brukerkostnader og beskyttelse for forbrukere. Videre drøftes sikkerhet, leveringstrygghet, tilgang til og samband mellom nettverk samt sikring av ytringsfrihet.

  1. Organisering, finansiering og evaluering

Grønnboken drøfter spørsmålet om fastsetting og gjennomføring av offentlige forpliktelser på tjenesteområdet og valg av organisasjonsform, og hvordan fellesskapslovgivningen påvirker dette. Videre drøftes hvordan tjenestene organiseres og finansieres. Herunder drøftes også forholdet til regelverket for statsstøtte, som er en sentral problemstilling i denne sammenheng. Evaluering av kvalitet drøftes også.

  1. Utfordringer som følge av globaliseringen

I del fem drøftes forholdet mellom tjenester av allmenn interesse og handelspolitikk, bl.a. i WTO og bilaterale handelsavtaler.

Samlet sett stilles i alt 30 konkrete spørsmål som Kommisjonen ber om synspunkter til innen 15. september i år.

Norge og grønnboken

Gjennom EØS-avtalen er de problemstillingene som reises i grønnboken sentrale også for Norge, bl.a. dersom de resulterer i utvikling av nytt regelverk. Vi ønsker med denne høringen å spre informasjon om grønnboken og de problemstillingene som tas opp og å motta konkrete synspunkter til de spørsmålene som tas opp. Vi ber derfor om konkrete tilbakemeldinger til de ulike spørsmålene. I valg av hvilke spørsmål som skal besvares kan høringsinstansene ta utgangspunkt i følgende:

  • Hvilke av problemstillingene i grønnboken er spesielt viktige å avklare?
  • Berører grønnboken områder der Norge har interesser som tilsier et særlig fokus fra norsk side?

Vi er kjent med at noen av høringsinstansene vil delta i en europeisk høringsprosess gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner. Vi mottar imidlertid gjerne kopi av eventuelle høringsuttalelser som blir utarbeidet i slike sammenhenger eller som sendes direkte til Kommisjonen. I lys av de innspillene vi mottar, vil vi vurdere hvor omfattende kommentarer det er aktuelt å gi fra norsk side, og om det er aktuelt å ta initiativ til felles kommentarer med de øvrige EØS-EFTA-landene.

Vi legger til grunn at de enkelte departementer og organisasjoner vurderer om det er aktuelt å sende denne grønnboksen til orientering eller høring til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke har mottatt høringsbrevet direkte (se adresseliste). Dersom det er andre organisasjoner som bør høres om grønnboken, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette.

Vi ber om eventuelle merknader per brev eller på e-post postmottak@nhd.dep.noinnen15. august i år. Hvis enkelte har problemer med å laste ned grønnboken fra internett, kan NHD være behjelpelige med å sende ett eksemplar.

Med hilsen
Sølve M. Steffensen (e.f.)
fung. Avdelingsdirektør

Per S. Nestande
underdirektør

Statsministerens kontor
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansdepartementet
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Helsedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal - og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Sosialdepartementet
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Edelmetallkontrollen
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Justervesenet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Byggstandardiseringsråd
Norges Eksportråd
Norges Standardiseringsforbund
Norsk Allmennstandardisering
Norsk Elektroteknisk Komité
Norsk Teknologisenter
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Post- og teletilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens legemiddelverk
Statens næringsmiddeltilsyn
Statskonsult
Vegdirektoratet