Europakommisjonens melding om det indre marked - anmodning om kommentarer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2011

Vår ref.: 201003921-2/PSN

Europakommisjonen (Kommisjonen) la 27. oktober 2010 fram en melding om det indre marked (COM(2010) 608 ”Towards a Single Market Act. For a highly competitive social market economy. 50 proposals for improving our work, business and exchanges with one another”). Meldingen er Kommisjonens forslag til handlingsplan for å styrke det indre marked de neste årene. Nærings- og handelsdepartementet ønsker med dette brevet å orientere om meldingen og ber samtidig om kommentar til forslagene innen 15. januar 2011.

Bakgrunn
Som oppfølging av strategien for vekst og sysselsetting (Europa 2020) har Kommisjonen i høst lagt fram flere meldinger bl.a. om digital agenda, innovasjon, næringspolitikk og indre marked.

Styrking av det indre marked er et av de prioriterte områdene til Kommisjonen. Dette var også bakgrunnen for at professor og tidligere kommissær Mario Monti ble bedt om å lage den såkalte Monti-rapporten, som kom i mai i år. Meldingen som nå er lagt fram, tar utgangspunkt i anbefalingene i Monti-rapporten, innspill fra Rådet og Europaparlamentet og andre. Nærings- og handelsministeren sendte kommentarer til Monti-rapporten i et brev av 2. september 2010 til Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenester.

Meldingen kan lastes ned her:

Selv om meldingen altså omtales som Single Market Act, inneholder den ikke konkrete forslag til nytt regelverk. Det er en handlingsplan som foreslår 50 tiltak for å styrke det indre marked for næringsliv, borgere, forbrukere samt forbedre samarbeidet om gjennomføring og oppfølging. Målet er å gjennomføre flest mulig av tiltakene før 20-årsmarkeringen for det indre marked i 2012. Kommisjonen vil komme tilbake med konkrete forslag eller oppfølginger knyttet til de ulike områdene. Kommisjonen ønsker kommentarer til meldingen og de 50 forslagene innen 28. februar 2011.

Meldingen om indre marked ses i nær sammenheng med Kommisjonens meldinger om næringspolitikk og innovasjon. Meldingen om næringspolitikk av 27. oktober (COM(2010) 614 ”An integrated Industrial Policy for the Globalisation Era - Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage”) foreslår tiltak for å styrke de generelle rammevilkårene for næringslivet, og inneholder også sektorspesifikke initiativer. Innovasjonsmeldingen som ble lagt fram 6. oktober 2010 (COM(2010) 546 ”Europe 2020 Flagship Initiative - Innovation Union”), foreslår tiltak for å fremme innovasjon i Europa. I tillegg til mer generelle politiske initiativer varsler begge disse meldingene også initiativer som er direkte knyttet til det indre marked, for eksempel til standardisering og immaterielle rettigheter. Vi viser for øvrig til at det som vedlegg til indre markedsmeldingen er en oversikt over alle forslagene og en henvisning til hvilke øvrige initiativer disse eventuelt omtaler.

Norsk oppfølging
Utviklingen av det indre marked er viktig for Norge. Vi ønsker med dette brevet å informere om innholdet i indre markedsmeldingen og å identifisere norske interesser. I den sammenheng er det av særlig interesse å få kommentarer til tiltak som vurderes som sentrale for å styrke norsk verdiskaping. Vi ser gjerne at det også gis kommentarer til de forslagene i innovasjonsmeldingen og næringsmeldingen som knytter seg til utviklingen av det indre marked.

Blant annet med utgangspunkt i tilbakemeldingene vi får i denne høringen, vil vi vurdere å utarbeide et innspill til Kommisjonen innen høringsfristen der. Vi regner også med at en del norske aktører, bl.a. partene i arbeidslivet, vil gi høringssvar direkte til Kommisjonen eller gjennom sine respektive europeiske paraplyorganisasjoner. Nærings- og handelsdepartementet mottar gjerne kopi av slike innspill. Vi legger til grunn at departementene har kontakt med sine underliggende etater for å informere om meldingen og innhente eventuelle synspunkter.

Med hilsen
Pål Narve Somdalen (e.f.)
seniorrådgiver 

                                                                                        Einar Døssland
                                                                                        rådgiver


 

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet

Arena, UiO
Brønnøysundregistrene
Enterprise Europe Network
Europabevegelsen
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Forbrukerrådet
HSH - Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Det juridiske fakultet, UiB
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Nei til EU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Senter for Europarett, UiO
Sjøfartsdirektoratet
Småbedriftsforbundet
Standard Norge
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen