Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering. (Directive 2012/27EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.01.2013

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering. (Directive 2012/27EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency) 

Det vises til tidligere høring av EU-kommisjonens forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering (energieffektiviseringsdirektivet) ble vedtatt i høst og publisert i Official Journal den 14.11.2012. Direktivet endrer direktivene 2009/125/EC (økodesigndirektivet) og 2010/30/EU (energimerkedirektivet) og erstatter direktiv 2004/8/EC (CHP- direktivet) og hoveddelen av direktiv 2006/32/EC (energitjenestedirektivet).

For den videre behandling i EØS-prosessen er det av betydning at departementet mottar eventuelle synspunkter på det vedtatte energieffektiviseringsdirektivet. Departementet tar også imot eventuelle synspunkter på direktivets EØS- relevans.

Høringsfristen er 30. januar 2013. Høringen legges ut for alle interessenter på OEDs hjemmesider slik at andre enn de som står på høringslisten kan komme med en uttalelse. Vi ber om at eventuelle innspill sendes til postmottak@oed.dep.no innen fristen.

Direktivet kan lastes ned fra følgende lenke:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:EN:PDF

Aktuell link:  http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm

 

Med hilsen

 

Toril J. Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør                                                            Vibeke H. Riekeles

                                                                                    underdirektør

 • Avfall Norge
 • Bergen Energi AS
 • Byggenæringens Landsforening
 • CICERO
 • Cowi
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for Byggkvalitet
 • Distriktenes energiforening (Defo)
 • Energi Norge
 • Energiveteranene
 • Enova SF
 • ENTRA Eiendom
 • Finansdepartementet
 • Finansforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Framtiden i våre hender
 • Greenpeace
 • IFE – Institutt for energiteknikk
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Forsvarsbygg
 • Gassco
 • Huseiernes Landsforbund
 • Industri Energi
 • Innovasjon Norge
 • Justisdepartementet
 • KanEnergi AS
 • Kjelforeningen Norsk Energi
 • Konkurransetilsynet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Konkurransetilsynet
 • KS Bedrift
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landssammenslutninga av vasskraftkommunar
 • Markedskraft AS
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Miljøverndepartementet
 • Natur og Ungdom
 • NHO
 • NordPool Spot
 • Norges Kulturvernforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk bioenergiforening
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk Fjernvarmeforening
 • Norsk Hydro ASA
 • Norsk Industri
 • Norsk Teknologi
 • Norsk Ved
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Norske Energibrukeres Forening
 • NOVAP
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • OLF
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksantikvaren
 • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker
 • Sametinget
 • SINTEF energiforskning
 • Småkraft AS
 • Småkraftforeninga
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statkraft SF
 • Statnett SF
 • Statoil Norge AS
 • Statsbygg
 • Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitetet i Oslo, Senter for europarett  v/Frederik Sejersted
 • Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye
 • Utenriksdepartementet
 • Zero

Til toppen