Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.06.2013