Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.06.2013