Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur

Status: Under behandling

Høringsfrist: 24.06.2013

Vår ref.:

Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur (Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure)

Det vises til tidligere høring av EU-kommisjonens forslag til Europaparlaments- og rådsforordning COM(2011) 658 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur.

Europaparlaments- og rådsforordning 347/2013 om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur (infrastrukturforordningen) er nå vedtatt og ble publisert i Official Journal 25. april 2013. Forordningen erstatter beslutning 1364/2006/EC og endrer forordningene 713/2009 (Europeisk Energiregulatorbyrå (ACER)), 714/2009 (forordning om grensekryssende elektrisitet) og 715/2009 (gasstransmisjonsforordningen).

For den videre behandling i EØS-prosessen er det av betydning at departementet mottar eventuelle synspunkter på den vedtatte infrastrukturforordningen. Departementet tar også imot eventuelle synspunkter på forordningens EØS- relevans.

Høringsfristen er 24. juni 2013. Høringen legges ut for alle interessenter på OEDs hjemmesider slik at andre enn de som står på høringslisten kan komme med en uttalelse. Vi ber om at eventuelle innspill sendes til postmottak@oed.dep.no innen fristen.

 

Forordningen kan lastes ned fra følgende lenke:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:EN:PDF

Aktuell link: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/strategy/2020_en.htm

Med hilsen

 

Kjell Grotmol (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Kathinka Thilert

                                                                                          rådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

 

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

EnergiNorge

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett  v/Fredrik Sejersted

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett v/Henrik Bjørnebye

Zero

Til toppen