Europarådets konvensjon mot menneskehandel

Europarådets konvensjon mot menneskehandel

FNs menneskerettighetskommisjon anbefalte i 1996 å øke innsatsen for å hindre handelen med og utnyttelsen av prostituerte og andre. Europarådet har gjennom sitt likestillingsfokus lenge vært involvert i arbeidet mot menneskehandel. Høsten 2003 startet forhandlinger i Europarådet om å lage en egen konvensjon som tar utgangspunkt i menneskerettighetene for å bekjempe menneskehandel. Justisdepartementet leder forhandlingene fra norsk side.

Formålet er en konvensjon som går lengre når det gjelder assistanse og å forplikte statene til å beskytte ofrene, enn det FN konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og protokollen om menneskehandel gjør i dag. I tillegg skal den opprette en mekanisme som skal overvåke landenes oppfølging av konvensjonsforpliktelsene. Norge var tidlig ute med støtte til en slik konvensjon, gitt at den ikke dupliserer eksisterenede internasjonale instrumenter og legger hovedvekten på nettopp de sidene av problemstillingen som er nevnt. Norge deltar med en ekspert i arbeidsgruppen som skal utarbeide konvensjonsteksten. Konvensjonen skal etter planen være sluttforhandlet før jul 2004, og man håper på en endelig vedtagelse på Europarådets toppmøte i Warszawa våren 2005.

I slutten av september 2004 møtes Europarådets komité for arbeid mot menneskehandel for andre gjennomlesning av konvensjonsteksten. Spørsmål som skal diskuteres er blant annet definisjonen av ofre for menneskehandel, oppholdstillatelse og repatriering av ofre, etterforskning, internasjonalt samarbeid og overvåkningsmekanismen.

Norge har også ratifisert FN konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og protokollen om menneskehandel, og har en egen 3-årig handlingsplan mot menneskehandel.

Statusrapport pr juni 2004 for regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.

Europarådets side om trafficking.

Faktaark om Europarådets konvensjon mot menneskehandel.