EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologi - overordnete synspunkter fra Forskningsrådet

Oversendelsesbrev

Nærings-og handelsdepartementet
Avdelingen for nyskaping og forskning
Pb.8014 Dep
0030 Oslo

Vår saksbehandler/telefon Kristin Hauge, tlf 22037181

Vår ref.
2000/01654

Oslo,
12.09.00

Deres ref.
(KUF-ref.99/8890)

Mot et 6. rammeprogram for forskning og teknologi – overordnete synspunkter fra Forskningsrådet

Vi viser til KUFs brev datert 29. april, EUs 6. rammeprogram for forskning – forberedelse av norske synspunkter, der Forskningsrådet bes samordne norske synspunkter som kan legges til grunn for et norsk innspill. Etter overføring av ansvaret for EUs rammeprogram fra KUF til NHD er oppdraget bekreftet videreført. Svaret sendes til NHD med kopi til KUF.

Forskningsrådet ønsker med dette å komme med de første synspunkter på innhold og organisering av et 6. rammeprogram for forskning og teknologi. Det er innhentet synspunkter fra en rekke forskningsmiljøer og bedrifter.

Hovedstyret i Forskningsrådet vedtok vedlagte uttalelse på sitt møte 6. september.

EUs rammeprogram er det klart mest kostnadskrevende samarbeidet Norge deltar i på forskningssiden. Forskningsrådet vil gjerne bidra med mer konkrete synspunkter på faglig innhold når prosessen i EU er kommet lengre, ikke minst når Kommisjonen i løpet av høsten får lagt fram en første skisse til innhold.

Vedlagt følger Forskningsrådets overordnete synspunkter.

Vedlagt følger også invitasjonsliste til FoU-miljøer og mottatte svar til orientering.

Med vennlig hilsen

Norges forskningsråd

Christian Hambro
Administrerende direktør

Kari Kveseth
Direktør, Strategi