EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap

Norge deltar i EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship - MAP). Programmet har som overordnet målsetning om å fremme entreprenørskap og næringsliv og har spesielt fokus på rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Programmet gjelder for perioden 2001-2006.

EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap

Norge deltar i EUs flerårige program for næringsliv og entreprenørskap (Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship - MAP). Programmet har som overordnet målsetning om å fremme entreprenørskap og næringsliv og har spesielt fokus på rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Programmet gjelder for perioden 2001-2006.

Programmet kan deles inn i tre virkeområder:

  • Politikkutvikling: Identifisering, utveksling og utvikling av gode bedriftsfremmende tiltak gjennom en rekke politikkorienterte prosjekter. Norge har mulighet til å delta aktivt i ekspertgrupper som Kommisjonen oppretter innenfor politikkområder det er spesielt behov for å utrede. Det er lagt vekt på den åpne koordineringsmetoden. Det betyr at landene utveksler erfaringer og sammenligner sin politikk for derved å trekke lærdom av hverandre.
  • Informasjon: Tiltak som skal bidra til bedre informasjon om EU og indre marked, hovedsakelig via EIC-kontorene
  • Finansielle virkemidler: Virkemidler som skal sikre tilgang på kapital for entreprenører og små og mellomstore bedrifter. European Investment Fund (EIF) har fått i oppdrag fra Kommisjonen å forvalte tre ulike finansielle ordninger under programmet.

For mer informasjon om programmet se EIC hjemmeside.

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Kommisjonen la i april 2005 frem forslag om 1. rammeprogram for konkurranseevne og innovasjon ”Competitiveness and Innovation Framework Programme” (CIP) for perioden 2007-2013. CIP skal være et av Kommisjonens viktigste verktøy for å oppnå sysselsetting og vekst. Kommisjonen foreslår et budsjett på 4,2 milliarder euro for hele syvårsperioden. CIP skal bestå av følgende tre del-programmer: Entreprenørskaps- og innovasjonsprogrammet, IKT-programmet og Energi-programmet. NHD vurderer i samarbeid med OED og FAD norsk deltakelse i CIP.

Beslutningen om hvorvidt Norge bør delta i CIP vil ikke kunne avgjøres før endelig forslag til CIP foreligger.