Evaluering av E.coli 0:103 - saken

Kgl.res av 12.05.06

Landbruks- og matdepartementet

Statsråd: Terje Riis-Johansen

KONGELIG RESOLUSJON

Ref.nr.:

Saksnr:

Dato: 12. mai 2006

Evaluering av E.coli 0:103 - saken

Saken om E.coli 0:103, der flere ble syke og ett barn døde, har vært stor og omfattende og den har hatt store konsekvenser. Flere har vært kritiske til de faglige vurderingene, håndteringen og ikke minst kommunik1Ljon og informasjon i denne saken. Flere har også etterlyst større handling fra de ansvarlige statsråder. Den 28. mars 2006 ga de to ansvarlige fagstatsrådene, helse- og omsorgsministeren og landbruks- og matministeren, en redegjørelse for Stortinget om saken. Stortinget ble orientert om at Regjeringen tar sikte på en full ekstern evaluering av saken i etterkant.

Evalueringens formål er å kartlegge hendelsesforløpet og vurdere de ulike aktørenes rolleforståelse og håndtering av saken, samt samhandlingen mellom de ulike aktørene, herunder informasjon og kommunikasjon. Evalueringen skal gjøre aktørene best mulig i stand til å møte lignende saker i framtida på en effektiv og betryggende måte. Mandatet er vedlagt.

Ut i fra sakens kompleksitet vil utvalget ha representanter med kompetanse innenfor lovgivning, forvaltning og tilsyn, matproduksjon og matteknologi, epidemiologi, mikrobiologi, forbrukerspørsmål, risiko- og krisekommunikasjon, herunder mediekunnskap/journalistikk. Utvalget vil bestå av ni medlemmer. Medlemmene fremgår av vedlagte liste.

Utvalgets sammensetning oppfyller kravene i lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven), og er behandlet i samsvar med Q-4/1996 fra Barne- og familiedepartementet.

Utvalget skal avgi rapport til Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. november 2006.

Reglene i utredningsinstruksen er fulgt, og saken er forelagt Finansdepartementet.

Mandatet og utvalgets sammensetning er utarbeidet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

“Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Oppnevning av et utvalg for å evaluere E.coli 0:103 - saken. Utvalget gis mandat og sammensetning i samsvar med vedlagte forslag.”

Vedlegg

Følgende medlemmer oppnevnes til utvalget for evaluering av E. coli 0:103- saken:

1. Dr. Stuart A. Slorach, Sverige, leder

2. Dr. Andrea Gervelmeyer, Tyskland

3. Dr. Ivar Vågsholm, Sverige

4. Direktør Åke Rutegård, Sverige

5. Dr. Flemming Scheutz, Danmark

6. Advokat Bergljot Webster, Oslo

7. Dr. Birgit Norrung, Danmark

8. Cand. brom Gitte Gross, Danmark

9. Journalist Trine Smistrup, Danmark