Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester

Rapport fra Oxford Research

Oxford Research har på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet evaluert et forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester. Hovedformålet med forsøket var å bedre rettsikkerheten og servicen overfor brukerne av de kommunale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Forsøket ble igangsatt i første kvartal 2013 ved fylkesmannsembetene i Østfold, Rogaland og Oslo og Akershus. Disse fylkesmannsembetene skulle gis en styrket rettledningsrolle overfor NAV-brukere. Rapporten konkluderer med at det er et betydelig behov for veiledning og råd om rettigheter blant søkere og mottakere av sosiale tjenester.

I forsøket ble det etablert et system for å registrere henvendelser for å få bedre kunnskap om hvem som henvender seg, hva som kjennetegner dem, hva henvendelsene gjelder og hva Fylkesmannen gjør for å følge opp henvendelsene. Innholdet og kvaliteten i veiledningen eller omfanget av henvendelser ble trolig ikke vesentlig endret under forsøket. Forsøket indikerer imidlertid at dialogen mellom Fylkesmannen og arbeids- og velferdsforvaltningen har økt i omfang og at Fylkesmannen oftere følger opp henvendelser de har fått fra brukere enn de gjorde tidligere.

Rapporten

Les rapporten her (PDF)

Les mer om rapporten her (oxfordresearch.no)

Oppdragstaker

Evalueringsteamet har bestått av prosjektleder og senioranalytiker Tor Egil Viblemo, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, seniorforsker Dag Ellingsen, researcher Ann Sherin Johansen og dommerfullmektig Fredrik Ellingsen.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.