Evaluering av forsøksordningen ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding

UniResearch har evaluert forsøksordningen ny medisinsk vurdering (NMV), der personer som har vært sykmeldt i mer enn et halvt år får tilbud om ny medisinsk vurdering av en ny lege. Forskerne finner ingen effekt av tiltaket.

Forsøket med ny medisinsk vurdering har blitt gjennomført som en randomisert kontrollert studie i Hordaland. Evalueringen av forsøksordningen ser nærmere på effekter av ny medisinsk vurdering, hvordan tiltaket påvirker de involverte aktørene og om tiltaket er kostandseffektivt på samfunnsnivå. Konklusjonen er at ny medisinsk vurdering ikke har hatt noen effekt på antall dager sykmeldt eller på gradering av sykmelding, på sannsynligheten for å gå ut av sykmelding før sykmeldingsretten var oppbrukt, eller på overgang til arbeidsavklaringspenger.   

Rapporten

Les rapporten Evaluering av forsøksordningen ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding (PDF) (UniResearch) 

Oppdragstaker

Uni Research Helse og Rokkansenteret

Oppdragsgiver

Arbeids- og velferdsdirektoratet