Evaluering av KOSTRA

Evalueringsrapport 1994-2002

Evalueringsrapport for prosjektet 1994-2002.

Evaluering av KOSTRA

November 2002

Denne evalueringsrapport er utarbeidet av Cap Gemini Ernst & Young på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

KOSTRA ( Kommune- Stat- Rapportering) er et prosjekt som ble startet i 1994 og avsluttet i 2002. Prosjektets mål var å frambringe relevant, pålitelig, aktuell og sammenlignbar styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen skulle gi grunnlag for bedre statlig og kommunal styring og bedre dialog mellom kommunene og innbyggerne. Videre var det et mål å forenkle innrapporteringen fra kommunesektoren.

Formålet med evalueringen har vært å få belyst grad av måloppnåelse i prosjektet, med hovedfokus på forhold som kan korrigeres for å sikre bedre måloppnåelse i den driftsfase som prosjektet nå har gått over i.

KOSTRA har gått over mange år, har involvert aktører fra alle nivåer av forvaltningen og har stor bredde i sitt innhold. En evaluering av prosjektet må derfor favne vidt, samtidig som det for oppdragsgiver har vært ønskelig å gå tilstrekkelig i dybden til at konkrete forbedringsforslag for driftsfasen kan identifiseres og framføres. Konsekvensen er at rapporten er relativt omfattende og innholdsrik.

Vi vil derfor her gi en kort leserveiledning, rangert fra lavest til høyest i detaljeringsnivå:

  1. Kapittel 2 inneholder en oppsummerende vurdering av KOSTRAs måloppnåelse og mest sentrale anbefalinger.
  2. Kapitlene 4 til 10 innledes med en oppsummering av innholdet i hvert kapittel, og kapittel 11 inneholder konsulentens samlede vurderinger og anbefalinger.
  3. Innholdet i kapitlene 3 til 10 kan leses sammenhengende eller i utdrag jf. den detaljerte innholdsfortegnelse på foregående to sider.
  4. Ytterligere detaljer er inntatt i vedlegg. Det gjelder i hovedsak utfyllende informasjon til det som er behandlet i selve rapporten, men også en rekke konkrete innspill og forbedringsforslag som er samlet inn i løpet av evalueringsprosessen.

Kommunal- og regionaldepartementet har oppnevnt og ledet en Rådgivende gruppe til å følge arbeidet til konsulenten. Gruppen har bestått av Trond Christensen, Kjelrun Espedal og Bjørn Tveøy fra KRD, Anne-Britt Svinnsett fra Statistisk Sentralbyrå, og Arne Sandbu fra Kommunenes sentralforbund / Nord-Fron kommune. Konsulenten takker for meget nyttige innspill i løpet av prosessen.

Vi vil også rette en stor takk til alle de som velvillig har stilt seg til disposisjon i form av intervjuer og arbeidssamlinger.

Cap Gemini Ernst & Young er ansvarlig for rapportens framstilling og anbefalinger.