Evaluering av lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) - høring

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i mineralloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.09.2020

Vår ref.: 20/5187

Høringsbrev.pdf

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Norges Geologiske Undersøkelse
Miljødirektoratet
Brønnøysundregistrene
Regelrådet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Arbeidsmandsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk Industri
Norsk Bergindustri
Naturvernforbundet
Norges Miljøvernforbund
Natur og Ungdom
Miljøstiftelsen Bellona
Sametinget
Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL)
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Norske Sivilingeniørers Forening (Tekna)
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon (Nito)
Norskog
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norges Bondelag
Den Norske Advokatforeningen
Norges Juristforbund
Statskog SF
Statens Kartverk
Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Riksantikvaren
Brønnøy kommune
Rana kommune
Sør-Varanger kommune
Sokndal kommune
Larvik kommune