Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten ? Status og foreløpige betraktninger

Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten – Status og foreløpige betraktninger

Telemarksforsking har gjennomført en underveisevaluering av samordningsforsøkene (pdf) så langt. Formålet med arbeidsrapporten er å presentere en første kartlegging av hvordan forsøkene er utformet, hvilke erfaringer man har gjort i den første fasen, gi erfaringsbaserte innspill til det pågående utredningsarbeidet om valg av modell for organisering av arbeids- og velferdstjenestene, og samtidig gi nyttig betraktninger tilbake til forsøkene.

(06.04.04)