Evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av offentlig finansiert forskning

KD har i samarbeid med NFD, fått gjennomført en evaluering av virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2016

Vår ref.: 16/1383

I 2003 ble universitets- og høyskoleloven og arbeidstakeroppfinnelsesloven endret. Hensikten med lovendringene var ”å øke den næringsmessige utnyttelse av de oppfinnelser som har sitt utspring i forskning ved universiteter og høyskoler, uten at dette skal true institusjonenes tradisjonelle hovedoppgaver – fri forskning og høyere utdanning” (Ot.prp.nr. 67 2001-2002).

Et overordnet mål var å styrke kunnskapsoverføringen mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og næringslivet og å etablere systemer som gir samfunnet som helhet større glede av virksomheten ved universiteter og høyskoler.

Evalueringens hovedkonklusjon

Intensjonene i lovendringene er i varierende grad blitt oppfylt. Kommersialisering er satt tydeligere på dagsorden i fagmiljøene og det har skjedd store endringer i organiseringen og finansieringen av kommersialiseringsaktiviteter. Evalueringen hevder det er rom for betydelige forbedringer. FORNY2020-programmet får en svært positiv behandling, og TTO-systemet synes å ha oppnådd en stor grad av profesjonalitet.

KD arbeider med en oppfølging av rapporten og er i denne sammenheng interessert i UH-institusjonenes vurdering av rapporten og de anbefalinger denne trekker opp.

KD er også interessert i å høre UH-institusjonenes vurdering av dagens rammebetingelser for institusjonens arbeid med innovasjon og kommersialisering.

Formålet med høringen er å fange opp viktige flaskehalser, barrierer og ideer til videreutvikling av kommersialiserings- og innovasjonsarbeidet i norsk UH-sektor. Tilbakemeldingen bør ta utgangspunkt i en uendret ressurssituasjon, men også peke på hvor en eventuelt endret ressurssituasjon kan gjøre en forskjell.

Høringen omfatter offentlige universiteter og høyskoler i Norge. I tillegg vil departementet gå i dialog med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA og andre relevante aktører, som en del av oppfølgingen og tiltaksutarbeidelsen.