F-01-20 Ikrafttredelse av endringer i statsborgerloven - tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.

Stortinget vedtok 3. desember 2019 endringer i statsborgerloven, jf. Prop. 141 L (2018-2019) Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.) og Innst. 62 L (2019-2020). Lovendringene trer i kraft 15. januar 2020.

Rundskriv F-01-20.pdf