F-01-21 Instruks - Fastsettelse av søknads- og meldingstidspunkt for statsborgerskap når det er lange ventetider for oppmøte hos politi og utenriksstasjon

I rundskriv F-01-21 instrueres UDI om å legge tidspunktet da søknad eller melding om statsborgerskap ble registrert i søknadsportalen til grunn som søknadstidspunkt/meldingstidspunkt i saker der sent oppmøte hos politi eller utenriksstasjon påvirker utfallet av statsborgerskapssaken til ugunst for søkeren. Det er en forutsetning at sent oppmøte var utenfor søkerens kontroll og at søkeren senere har møtt opp så snart det var mulig og fremlagt det som kreves av dokumentasjon.

Rundskriv F-01-21.pdf