F-04-02-vedlegg

Utdannings- og forskningsdepartementet

Universitets- og høgskoleavdelingen

OVERSIKT OVER EKSAMENSRETT FOR STUDIER

VED PRIVATE HØGSKOLER

Institusjon/studietilbudEksamensrett NKU-anbefaling

(dato)(vekttall)

Ansgar Teologiske Høgskole

Grunnfag i kristendomskunnskap21.03.9720 vt

Mellomfag i kristendomskunnskap21.03.9730 vt

(Gjelder eksamen avlagt etter

studieplan 1994 og senere)

Semesteremne i koiné-gresk og 16.04.98

hellenistisk kultur(eks.retten gjelder også

desentralisert virksomhet

i Kvinesdal (13.04.00))

Semesteremne i bibelhebraisk språk 16.04.98

og livstolkning

Grunnfag i kristendomskunnskap med29.06.99

religions- og livssynskunnskap(eks.retten gjelder også

fjernundervisning (17.02.01))

Semesteremne i kristendomskunnskap11.07.00

med religions- og livssynskunnskap(eks.retten gjelder også

desentralisert virksomhet

i Skien (12.09.00),

Kvinesdal (12.07.01) og

fjernundervisning (17.12.01))

Praktisk kirkelig årsstudium15.12.00

Examen philosophicum/26.09.01

examen facultatum

Semesteremne i musikk06.11.01

Atlantis medisinske høgskole

1-årig studium i medisinske fag05.05.98

(Gjelder eksamen avlagt etter

studieplan fra høsten 1997 og senere.)

Grunnfag i medisin22.09.99

(Navneskifte for 1-årig studium(eks.retten gjelder også

i medisinske fag)Marbella (27.11.00) og

desentralisert virksomhet

i Bergen (14.04.00))

^2-årlig studium anatomi/fysiologi09.03.01

1.1 Baptistenes Teologiske Seminar

Grunnfag i kristendomskunnskap13.12.00

Bergen Arkitektskole (BAS)

5-årig arkitektutdanningKronprinsreg. res. 100 vt

27.07.90

(Sivilarkitekt)

Betanien sykepleierhøgskole (Bergen)

3-årig grunnutdanning i sykepleie 30.05.94 (Godkjenning etter ny

(sykepleierutdanning)rammeplan 17.12.01)

Cand.mag.-grad26.02.01

1-årig videreutdanning i sykepleie 30.05.94

til eldre og kronisk syke med

langvarig funksjonssvikt

1-årig videreutdanning i pleie av og19.12.96

omsorg for kreftsyke

1-årig videreutdanning i aldring og24.07.00

eldreomsorg

1-årig videreutdanning i kreftsykepleie20.09.01

BI – se Handelshøyskolen BI

Den norske Balletthøyskole

2-årig studium16.11.8820 vt

3-årig studium/3-årig faglærerutdanning16.11.8860 vt

Den norske Eurytmihøyskole

4-årig eurytmiutdanning27.06.89

(godkj. som eksamen faglig på nivå med

3-årig faglærerutd.)

Den Polytekniske Høgskolen – se Norges informasjonsteknologiske høgskole

Det teologiske Menighetsfakultet

Dr.theol.-gradKgl. res. 30.03.90

Cand.theol.-grad11.07.88

(teologisk embetseksamen)

Cand.philol.-grad17.11.88

Cand.mag.-grad12.12.01

Master of Philosophy11.07.00

1-årig kateketseminar29.02.8810vt

(gjelder eksamen avlagt etter studie-plan for studieårene 1988/89 – 1996/97)

Grunnfag i Kristendoms-, religions-17.11.8820 vt

og livssynskunnskap (G1+G2)

Mellomfagstillegg i Kristendoms-,17.11.8810 vt

religions- og livssynskunnskap

Hovedfag i kristendomskunnskap17.11.88

Forberedende prøve i gresk for filologer08.01.90

Semesteremne i koiné-gresk og17.11.9510 vt

jødisk-hellenistisk kultur

Første del av Kristendoms-, 11.07.97

religions- og livssynskunnskap grunnfag (G1)

(rev. studieplan 1996 og senere)

^2-årig videreutdanning i 06.04.98

Kristendoms-, religions-(eks.retten gjelder også

og livssynskunnskap (SKRL)regional virksomhet

(25.09.00))

Semesteremne i bibelhebraisk19.01.00

Semesteremne i nytestamentlig gresk19.01.00

^2-årig videreutdanning i 14.12.00

kristendoms-, religions- og

livssynskunnskap 2 (KRL 2)

Semesteremne i religion og estetikk05.02.01

1.2

1.3 Diakonhjemmets høgskole

Cand.mag.-grad01.12.92

3-årig sosionomutdanning01.12.9260 vt

3-årig grunnutdanning i sykepleie 01.12.92

(sykepleierutdanning)

1-årig utdanning i diakoni 01.12.9220 vt

(4. studieår, påbyggingsåret)

Grunnfag i kristendomskunnskap12.03.9620 vt

(Teologisk-diakonale studier)

1-årig studium i organisasjon og ledelse 01.12.9220 vt

(tidligere: i administrasjon)

(studieplan av 1988 eller senere planer)

1-årig videreutdanning i aldring01.12.9220 vt

og eldreomsorg

1-årig videreutdanning i familieterapi/ 01.12.9220 vt

systemisk samhandling (1. avdeling)

1-årig videreutdanning i familieterapi12.08.97

(2. avdeling) (studieplan v-97)(eks.retten gjelder også

fjernundervisning (14.07.00))

^2-årig videreutdanning i metodisk 01.12.9210 vt

sosialt barnevern

^2- videreutdanning i teori og metode 01.12.9210 vt

i faglig veiledning

1-årig videreutdanning i gruppemetode 01.12.9220 vt

i sosial- og helsesektoren

Studium i administrasjon for kontoransatte 16.03.9410 vt

i kirken (studieplan fra 1993)Opphevet 12.09.97 med

Gjelder t.o.m. eksamen desember 1998virkning fra 01.01.99.

1-årig studium i kirkeadministrasjon12.09.97

(Gjelder studieplan 1997 og senere)

1-årig videreutdanning innen kommunehelse-16.03.9420 vt

tjenesten (2-årig deltidsstudium)

(studieplan fra 1993)

1-årig videreutdanning for behandlere i 16.03.9420 vt

rusmiddelomsorgen (2-årig deltidsstudium)

(studieplan fra 1993)

1-årig videreutdanning innen rusfeltet16.04.98

(Erstatter 1-årig videreutdanning for

behandlere i rusmiddelomsorgen, se over.)

(Første kull tas opp høsten 1998.)

1-årig videreutdanning i teori og metode i 16.03.9420 vt

nettverksintervensjon (studieplan fra 1993)

1-årig videreutdanning i psykiatrisk sykepleie03.10.94

1-årig videreutdanning i psykisk helsearbeid06.04.98

(Erstatter videreutdanning i psykiatrisk

sykepleie, se over.)

(Første kull tas opp høsten 1998.)

^2-årig videreutdanning i personalledelse27.03.9510 vt

(for frivillige virksomheter)

Videreutdanning i helse- og sosialfag 09.06.95

for lærere i videregående skole(midlertidig, for stud.

(Statens lærerkurs, sommerkurs 1994-96)som er i gang med studiet)

1-årig studium i diakoni10.06.98

(Erstatter 1-årig diakoniutdanning godkjent

av KUF 01.12.92.)

1-årig videreutdanning i barnevern09.11.00

^2-årig grunnstudium i veiledning09.11.00

^2-årig fordypningsstudium i ledelse24.11.00

^2-årig videreutdanning i systemisk28.02.01

grunnlagsforståelse og familieteori

^2-årig videreutdanning i familieterapi22.08.01

og systemisk konsultasjon

(De ^2-årige videreutdanningene i

henholdsvis systemisk grunnlags-

forståelse og familieterapi og familie-

terapi og systemisk konsultasjon er

til sammen godkjent som en 1-årig

videreutdanning.)

^2-årig studium Teori og metode i10.08.01

behandlingsorientert nettverks-

intervensjon

Diakonissehjemmets høgskole (Bergen)

3-årig grunnutdanning i sykepleie 31.05.94

(sykepleierutdanning)

Cand.mag-grad05.07.00

^2-årig videreutdanning i veiledning for 31.05.9410 vt

helsepersonell

(studieplan av 1990-91 og senere)

Påbygningsstudium til veilederutdanningen 16.10.9510 vt

(over), såkalt 2. studieenhet

(Gjelder studieplan av 1994/95 og senere)

^2-årig studium i livssyn og etikk21.08.98

Dronning Mauds Minne

Cand.mag.-grad21.11.88

Spesialpedagogikk, 2. avdeling18.04.96

3-årig førskolelærerutdanning21.11.8860 vt

Halvårsenheter

Administrasjon og ledelse/ 21.11.8810 vt

Administrasjon med forvaltning

Bilde med drama og musikk21.11.8810 vt

De eldste førskolebarna21.11.8810 vt

Drama21.11.8810 vt

Drama I - II24.01.96

Forming21.11.8810 vt

Førskolepedagogikk21.11.8810 vt

Kristendomskunnskap I21.11.8810 vt

Kristendomskunnskap II21.11.8810 vt

Leikpedagogikk med veiledning21.11.8810 vt

Mediekunnskap21.11.8810 vt

Musikk21.11.8810 vt

Musikk med drama og fysisk fostring21.11.8810 vt

Norsk med barnelitteratur21.11.8810 vt

Pedagogisk utviklingsarbeid/ 21.11.8810 vt

pedagogisk veiledning

Spesialpedagogikk21.11.8810 vt

(gammel og ny ordning)

Småbarnspedagogikk m/musikk og bevegelse21.06.96

Videreutdanning i pedagogisk arbeid på16.04.98

småskoletrinnet I

Videreutdanning i pedagogisk arbeid på16.04.98

småskoletrinnet II

Videreutdanning i organisasjon og ledelse I16.04.98

Flerkulturelt arbeid med vekt på å kvalifisere13.11.00

for arbeid med flyktninger

Drama 328.02.01

Utefag30.05.01

Pedagogisk veiledning II09.01.02

Encefalon

1-årig studium i grunnmedisin16.01.97

Navneendring til Grunnfag i medisin

godkjent 05.07.01.

^2-årig studium i anatomi og fysiologi04.08.98

^2-årig studium i sykdomslære og 04.08.98

samfunnsmedisin

^2-årig studium i funksjonell anatomi10.07.01

Fjellhaug misjonshøgskole

1-årig studium i kristendomskunnskap21.02.96

^2-årig påbyggingsstudium i

kristendomskunnskap15.07.97

^2-årig studium i gresk (Gresk I og II)12.03.9610 vt

Grunnfag i kristendomskunnskap med28.09.99

religions- og livssynsorientering

Semesteremne i nytestamentlig gresk28.09.99

Semesteremne i teologi11.11.99

Årsenhet i missiologi06.11.01

Semesteremne i praktisk teologi06.11.01

Semesteremne i bibelhebraisk07.11.01

Grunnfag Musikk26.11.01

1.4 Frikirkens teologiske høgskole

1-årig studium i kristendomskunnskap10.02.99

^2-årig påbyggingsstudium i10.02.99

kristendomskunnskap(eks.retten gjelder også

desentralisert virksomhet

i Kristiansand (23.05.00))

Semesteremne i jødisk tradisjon og 30.01.01

jødisk-kristne relasjoner(eks.retten gjelder også

desentralisert virksomhet

i Kristiansand (21.02.01))

Handelshøyskolen BI

(her inngår flg. nåværende og tidligere enheter: BI Høyskolene, Norges Markedshøyskole, Norges Varehandelshøyskole, Oslo Handelshøyskole, Oslo Markedsføringshøyskole, Bankakademiet)

Doctor oeconomiaeKgl. res. av 26.02.98

Master of ScienceKgl. res. av 30.06.95

Master of Business AdministrationKgl. res. av 30.06.95

Master of ManagementKgl. res. av 09.11.95

1^2-årig høyere revisorstudium02.02.00

3-årig revisorstudium16.11.8860 vt

1-årig studium i bedriftsøkonomi16.11.8820 vt

(enten som 2-årig kvelds-/ deltidsstudium (eks.retten gjelder også

(plan av 1983-84) eller 1-årig fjernundervisning (06.11.95), 20 vt

dag-/heltidsstudium)BI Tromsø (26.06.00) og

BI Agder (26.06.00))

3-semesters studium i bedriftsøkonomi 16.11.8830 vt

4-årig siviløkonomstudium16.11.8880 vt

2-årig høgskolekandidatstudium 05.10.9440 vt

(består av 1-årig studium i bedriftsøkonomi (eks.retten gjelder også

+ 1-årig påbygning innen økonomisk-fjernundervisning (06.11.95),40 vt

administrative fag) BI Tromsø (26.06.00) og BI

(2. år har ikke separat NKU-Agder (20.04.01)

anbefaling og heller ikke egen eksamensrett.)

Rett til å tildele tittelen "høgskole-

kandidat", dept.s brev av 24.05.95

3-årig "diplomøkonomstudium" 05.10.94 60 vt

(består av 2-årig høgskolekandidatstudium (eks.retten gjelder også

+ 1-årig påbygning innen øk.-adm. fag)BI Tromsø (26.06.00) og

(3. år har ikke separat NKU-anbefaling BI Agder (20.04.01). 3. studieår

og heller ikke egen eksamensrett)godkjent som fjernundervisning

(inkluderer ikke godkj. av tittelen(20.04.01))

"diplomøkonom")

1-årig studium i eiendomsmegling 05.10.94 20 vt

(bygger på 1-årig studium i bedriftsøkonomi)

(inkluderer ikke godkj. av tittelen "eiendomsmegler")

2. år av 3-årig studium i reiseliv11.07.94 20 vt

(bygger på 1-årig studium i bed.øk.)

3. år av 3-årig studium i reiseliv11.07.9420 vt

(jf. forrige)

(eks.retten gjelder for hvert av

de to års-studiene)

1-årig studium i kommuneøkonomi08.03.9520 vt

og -forvaltning(eks.retten gjelder

BI Oslo)

^2-årig studium i ledelse for helsepersonell17.02.97

(Studieplan v-96 og senere)(eks.retten gjelder

fjernundervisning)

2-årig påbyggingsstudium i økonomiske05.12.97

og forretningsjuridiske fag

(Studieplan v-97 og senere)

3-årig studium i bedriftsøkonomiske og26.11.98

informasjonsteknologiske fag(eks.retten gjelder også

BI Agder (26.06.00),

BI Bergen (26.06.00),

BI Tromsø (28.03.01) og

BI Vestfold (20.04.01))

^2-årig fordypningsstudium i helseledelse06.04.99

(eks.retten gjelder

fjernundervisning)

1-årig studium i helseledelse06.04.99

(eks.retten gjelder

fjernundervisning)

1-årig studium i logistikk07.04.99

(eks.retten gjelder

BI Telemark)

1-årig studium i internasjonal og07.04.99

strategisk logistikk(eks.retten gjelder

BI Telemark)

^2-årig studium i internasjonal strategi30.11.99

og ledelse(eks.retten

gjelder NMH)

^2-årig studium i ledelse31.05.00

(eks.retten gjelder

fjernundervisning)

2-årig påbyggingsstudium i29.01.01

eiendomsmegling (eks.retten gjelder

BI Oslo)

3-årig studium i økonomi og29.11.01

næringslivsjournalistikk

Institutt for markedsføring (IFM)

Diplomstudium i markedsføring04.07.8820 vt

og markedskommunikasjon

(2 1/2-årig deltidsstudium)

(gjelder tom. eksamen etter studieplan

for 1989-91) (avviklet)

Diplomstudium i markedsføring04.07.88 20 vt

og markedskommunikasjon

(1-årig heltidsstudium) (gjelder

tom. eksamen etter studieplan

for 1989-90) (avviklet)

2 1/2-årig studium (deltid) i04.07.8820 vt

informasjon og samfunnskontakt

med diplomoppgave (avviklet)

2 1/2-årig studium i informasjon04.07.88.30 vt

og samfunnskontakt og(eks.retten gjaldt

"mellomfagstillegg" i markeds-bare i komb. med

kommunikasjon (avviklet)ett av 20-vt.-studiene

med eks.rett)

Påbyggingsstudium(eks.retten gjaldt10 vt

("mellomfagstillegg") ibare i komb. med

markedskommunikasjonett av 20-vt.-studiene

(avviklet)med eks.rett)

Norges Markedshøyskole (NMH)

1-årig studium i markedsøkonomi05.10.9420 vt

(eks.retten gjelder også

BI Stavanger (17.01.96),

BI Trondheim (11.07.96),

BI Kristiansund (17.06.97),

BI Møre (17.06.97),

BI Nordland (17.06.97),

BI Skedsmo (17.06.97),

BI Vestfold (17.06.97),

BI Østfold (26.06.00),

BI Agder (26.06.00),

BI Tromsø (26.06.00) og

fjernundervisning (26.06.00))

1-årig studium i markedsføringMidlertidig eks.rett20 vt

(avviklet) (erstattet med 1-åriggitt 28.06.91,

studium i markedsføring ogopphevet 05.10.94

internasjonalisering fra

studieåret 1993-94, jf. ndf.)

"Mellomfagstillegg" iMidlertidig eks.rett

markedsføring (avviklet, jf. ndf)gitt 28.06.91,

opphevet 12.01.93

1-årig studium i markedsføring14.09.9420 vt

og internasjonalisering(eks.retten gjelder også

(studieplan av 1993 og senere)BI Stavanger (14.09.94),

BI Møre (14.09.94),

BI Kristiansund (14.09.94),

BI Rana (14.09.94),

BI Buskerud (14.09.94),

BI Telemark (14.09.94),

BI Bergen (14.09.94),

BI Gjøvik (14.09.94),

BI Trondheim (14.09.94),

BI Vestfold (19.02.96),

BI Østfold (11.06.96),

BI Skedsmo (07.05.98),

fjernundervisning (26.06.00) og

BI Agder (20.04.01))

Spesiell variant av årsstudium i02.08.9520 vt

markedsføring og internasjonalisering(gjelder studieåret 1995/96)(gjelder studieåret

(inngår som 2. årskurs og danner1995/96)

overgangs-/innfasingsstudium for

studentkullet 1994-98 på sivilmarkeds-

førerstudiet)

1-semesters studium (frittstående)14.09.9410 vt

i markedsføring og internasjonalisering

(studieplan av 1993 og senere)(eks.retten gjelder også

( ikke NKU-anbefalt eller godkjent/BI Bergen (14.09.94),

eksamensrett som "mellomfagstillegg"BI Gjøvik (14.09.94) og

til det ordinære årsstudiet med sammeBI Trondheim (14.09.94)

betegnelse) (avviklet)

1-årig studium i markedsføring,10.02.9520 vt

internasjonalisering og ledelse(eks.retten gjelder også

(består av semesterstudiet i markedsføring BI Bergen (10.02.95),

og internasjonalisering (over) +BI Gjøvik (10.02.95),

diplomsemester)BI Trondheim (10.02.95),

BI Telemark (07.05.98),

BI Buskerud (28.06.99),

BI Kristiansund (28.06.99),

BI Møre (28.06.99),

BI Nordland (28.06.99),

BI Skedsmo (28.06.99),

BI Vestfold (28.06.99),

BI Østfold (28.06.99) og

BI Agder (20.04.01))

1-årig studium i markedskommunikasjonMidlertidig eks.rett20 vt

(avviklet)(erstattet med ny studiemodell/gitt 28.06.91,

studieplan fra studieåret 1993-94, jf. ndf.)opphevet 05.10.94

1-årig studium markedskommunikasjon05.10.9420 vt

(studieplan for 1993-94 og senere)(eks.retten gjelder også

BI Buskerud (07.05.98),

BI Gjøvik (07.05.98),

BI Trondheim (07.05.98),

BI Vestfold (07.05.98),

BI Østfold (07.05.98)

BI Kristiansund (28.06.99),

BI Telemark (28.06.99),

BI Skedsmo (26.06.00) og

fjernundervisning (20.04.01))

3-semesters studium i markeds-05.10.9430 vt

kommunikasjon (1 semesters påbygning i

kombinasjon med årsstudiet (over))

(semesterstudiet har ikke separat NKU-

anbefaling og eksamensrett)

2-årig studium i markedskommunikasjon08.03.9540 vt

(ytterligere 1 semesters påbygning til(eks.retten gjelder også

3-semesters studiet (over))BI Oslo (08.03.95),

(studieplan av 1992 og senere planer)BI Bergen (08.03.95),

BI Gjøvik (28.06.99),

BI Kristiansund (28.06.99),

BI Trondheim (28.06.99),

BI Vestfold (28.06.99),

BI Østfold (28.06.99),

BI Buskerud (26.06.00) og

BI Skedsmo (20.04.01))

1-årig studium i informasjon og 05.10.9420 vt

samfunnskontakt (studieplan for

1993-94 og senere)

3-semester studium i informasjon05.10.9430 vt

og samfunnskontakt

(1 semesters påbygning i kombinasjon

med årsstudiet (over))(semester-studiet har

ikke separat NKU-anbefaling og eksamensrett)

2-årig studium i informasjon og08.03.9540 vt

samfunnskontakt (ytterligere 1 semesters

påbygning til 3-semesters studiet (over))

(studieplan av 1992 og senere planer)

2-årig studium i markedsføring og ledelse21.12.9440 vt

(studieplan av 1993 og senere)14.02.95(anbefal. gjelder

(utgjør 3. + 4. år = 2. avd. av midlertidig16.05.95t.o.m.studieperioden

studieordning på 4-årig "sivilmarkedsfører- (eks.retten1995-1997)

studium" - perioden 1993-1997)gjelder t.o.m. studie-

perioden 1995-97)

Nytt 4-årig integrert studium med vekt05.05.95

på markedsføring (Sivilmarkedsfører-Midl. eks.rett.

studiet)Gjelder kull h-95/v-99.

Omfatter også rett til

tittelen sivilmarkedsfører

02.05.96 (kgl. res. 12.04.96)

Eks.rett for studium etter

rev. studieplan 1995 og senere

Norges Varehandelshøyskole (tidl. Varehandelens Høyskole)

(en del av BI fra 01.01.00)

2-årig diplomstudium (gjelder 04.07.9440 vt

eksamen avlagt v-92 og senere).

Endret våren 1995 betegnelse

til "Høgskolestudiet"

1-årig påbyggingsstudium i strategisk 12.03.9620 vt

ledelse og internasjonalisering

("Diplomstudium")

Bankakademiet

(en del av BI fra 01.07.94)

Grunnstudium bank - integrert modell15.02.9620 vt

Bankøkonomeksamen 15.02.9620 vt

(bygger på grunnstudiet)

Bankøkonomstudium - ny modell 15.02.9620+20+10 vt

(deltids-/fjernundervisning)

3-årig heltidsstudium i bankøkonomi/29.06.951. år 20 vt

bankfag (studie-plan av 1994-95 og (separat eks.rett2. år 20 vt

senere planer)(1. år av studiet utgjøres av for 2. og 3. studieår)3. år 20 vt

ordinært årsstudium i bedriftsøkonomi;

2. år kalles "bankkandidatstudiet", og

3. år "bankøkonomstudiet")

Høgskolen for Diakoni og Sykepleie

3-årig grunnutdanning i sykepleie30.05.94

(sykepleierutdanning)

1-årig videreutdanning i eldreomsorg30.05.94

Livssyn og etikk, 1. del23.05.9610 vt

Livssyn og etikk, 2. del (påbygging)06.03.98

Videreutdanning i aldersdemens18.09.96

1-årig studium i diakoni07.10.97

(Overført fra Norsk diakonihøgskole)

^2-årig videreutdanning i palliativ omsorg30.11.99

(eks.retten gjelder også

desentralisert virksomhet

i Bergen (12.09.00))

1-årig videreutdanning i aldring05.03.01

og eldreomsorg

1-årig videreutdanning for steril-10.08.01

forsyningsansvarlige

Høyskolen for Kristendom, Metodistkirkens studiesenter

1-årig studium i kristendomskunnskap20.02.98

(eks.retten gjelder også

desentralisert virksomhet

i Hamar (26.07.00))

Mellomfagstillegg i kristendomskunnskap18.09.01

IHM Business School - se Oslo Merkantile Høyskole

Mediehøgskolen, Gimlekollen mediesenter

1-årig studium i mediekommunikasjon11.10.96

(Studieplan 95/96 og senere)

2-årig studium i journalistikk21.08.97

(Første studentkull opptatt h-97)

Semesteremne i tverrkulturell 03.10.00

kommunikasjon(eks.retten gjelder ved

6 ukers studieopphold lagt

til Andesregionen eller

Øst-Afrika / Afrikas Horn)

Semesteremne i kommunikasjon og livssyn15.01.01

Semesteremne II i tverrkulturell 01.10.01

kommunikasjon

Menighetssøsterhjemmets høgskole

3-årig grunnutdanning i sykepleie 23.05.95

(sykepleierutdanning)

1-årig utdanning i diakoni07.10.97

(Overført fra Norsk diakonihøgskole)

(Eksamensretten fornyet 02.05.00)

1-årig videreutdanning i kreftsykepleie28.08.00

Metodistkirkens studiesenter – se Høyskolen for Kristendom

Misjonshøgskolen i Stavanger

Cand.theol.-grad 18.08.89

(teologisk embetseksamen)

Grunnfag i kristendomskunnskap 31.07.9020 vt

1-årig studium i "Kristendom og misjon" 08.02.9510 vt

(studieplan av 1992 og senere planer)

^2-årig studium i helseetikk06.08.96

Misjonsarbeidere i tjeneste 10.10.96

(1/2-årig studium gitt på deltid over to år)

Mellomfagstillegg i kristendomskunnskap 03.01.00

Grunnfag i kristendomskunnskap 05.07.00

med religions- og livssynsorientering

Halvårsenhet i helseetikk II 19.07.00

1-årig studium i interkulturell 06.02.01

kommunikasjon og globalt samarbeid

Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH)

(Her inngår flg. tidligere og nåværende enheter: EDB-skolen/Næringsakademiet, NHI-Datahøgskolen, NKI Datahøgskolen/Norsk Data-Institutt, NKI Fjernundervisningen,

NKI Ingeniørhøgskolen, Norges Høgskole for Informasjonsteknologi (NHI), Norges Finanshøgskole, Norsk Informatikk Institutt og Saksbehandlerhøgskolen)

3-årig dataingeniørutdanning25.09.97

(Gjelder fagplan 1997/98 og senere)

Rett til tittelen "høgskoleingeniør".

Tresemester forkurs for ingeniør-

utdanning godkjent 12.12.01.

^2-årig studium "Informasjonsnett"08.05.98

1-årig studium i bedriftsøkonomi03.06.99

(Eks.retten gjelder

også fjernstudium)

2-årig høgskolekandidatstudium i 03.06.99

økonomisk-administrative fag(Eks.retten gjelder

Rett til tittelen "høgskolekandidat"også fjernstudium)

3-årig studium i informasjonsteknologi14.02.00

1-årig studium i mediedesign og IT04.05.00

1-årig påbygningsstudium i informasjons-08.08.01

teknologi

^2-årlig studium Specialization program02.01.02

in international online education

Avdeling for IT-fag (tidligere NHI-Datahøgskolen)

2-årig grunnstudium innen IT-fag, 24.03.9540 vt

studieretning for data-behandlingOverføring til DPH

godkjent 24.05.95

(Eks.retten gjelder også

studiestedene Stavanger

og Bergen (17.02.98))

2-årig grunnstudium innen IT-fag, 24.03.9540 vt

studieretning for systemarbeidOverføring til DPH

godkjent 24.05.95

(Eks.retten gjelder også

studiestedene Stavanger

og Bergen (17.02.98))

1-årig påbygningsstudium 24.03.9520 vt

("diplomstudiet")Overføring til DPH

godkjent 24.05.95

Adb-kandidatstudiet 24.03.9520 vt

(2-årig deltidsstudium)Overføring til DPH

godkjent 24.05.95

Avdeling for ingeniørutdanning (tidligere NKI Ingeniørhøgskolen)

3-årig ingeniørutdanningKgl. res. 03.12.9360 vt

(fra V-91 og senere)Overføring til DPH

Rett til "høgskoleingeniør",godkjent 24.05.95

jf. depts brev 30.03.95.

2-årig ingeniørutdanning + Kgl. res. 03.12.93.

1-årig tilleggsutdanningOverføring til DPH

Rett til "høgskoleingeniør",godkjent 24.05.95

jf. depts brev 30.03.95.

Tidligere NHI-Datahøgskolen (etablert 01.07.93 ved sammenslåing av tidligere NHI og NKI Datahøgskolen) - fra 01.08.95 en del av Den Polytekniske Høgskolen

2-årig grunnstudium innen IT-fag, 24.03.9540 vt

studieretning for data-behandling

2-årig grunnstudium innen IT-fag, 24.03.9540 vt

studieretning for system-arbeid og

prosjektadministrasjon/studieretning

for systemarbeid

1-årig påbygningsstudium ("diplomstudiet")24.03.9520 vt

Adb-kandidatstudiet (2-årig deltidsstudium)24.03.9520 vt

Tidligere NKI Datahøgskolen (omfatter også tidligere Datahøgskolen/Norsk Datainstitutt a.s.) (fra 01.07.93 ble NKI Datahøgskolen slått sammen med NHI til NHI-Datahøgskolen)

2-årig heltidsstudium (eksamen avlagt 16.11.8840 vt

etter studieplan av 1984 og senere planer)

(avviklet)

NKI Datahøgskolens påbyggingsstudium 20.06.9120 vt

(3. studieår/ "diplomstudiet") (avviklet)

Tidligere Norges Høyskole for Informasjonsteknologi (NHI) (fra 01.07.93 slått sammen med NKI Datahøgskolen til NHI-Datahøgskolen)

2-årig påbygningsstudium (avviklet)Midlertidig eks.rett 40 vt

(gjelder bare for eksamengitt 28.06.91

avlagt tom. h-94)Opphevet 04.05.93

m/virkning fra 01.07.93

Tidligere Norsk Informatikk Institutt (NII) (fra 01.01.90 NHI)

2-årig grunnutdanning i informatikk 21.02.8930 vt

(avviklet)Opphevet 04.05.93

med virkning fra 01.07.93

3. studieår etter studieplan fra 1989 og07.06.89 20 vt

senere planer (avviklet)Opphevet 04.05.93 m/

virkning fra 01.07.93

Tidligere Norges Finanshøgskole (virksomheten opphørt etter NKIs overtakelse av Næringsakademiet a.s.)

Finansøkonomstudiet (2 ^2-årig heltids- Midlertidig eks.rett

eller 4 ^2-årig deltids-/kveldsstudium) gitt 04.07.91

(avviklet)

Tidligere NKI Ingeniørhøgskolen - fra 01.08.95 en del av Den Polytekniske Høgskolen

2-/3-årig ingeniørutdanning 1977-199128.04.8940 vt

(gjelder 2-årig

ingeniørutdanning)

3-årig ingeniørutdanning ved Kgl. res.03.12.9360 vt

Avd. for Bygg, elektro og maskin

(fra v-91 og senere).

Også rett til "høgskoleingeniør"

(jf depts brev 30.03.95.)

2-årig ingeniørutdanning + 1-årigOgså rett til "høgskole-

tilleggsutdanning ved ingeniør" (jf depts brev

Avd. for Bygg, elektro og maskin30.03.95.)

Norges Markedshøyskole – se Handelshøyskolen BI

Norges Varehandelshøyskole – se Handelshøyskolen BI

Norsk Diakonihøyskole

(nedlagt 01.08.98, virksomheten overført Høgskolen for Diakoni og Sykepleie og

Menighetssøsterhjemmets høgskole fra 01.08.98)

1-årig diakonifagskole 15.11.8820 vt

(1-årig diakonifaglig utdanning)

(studieplan fra 1985-86 og senere planer)

Norsk høgskole for helhetsterapi

^2-årig studium i ernæring11.07.01

Norsk Lærerakademi VH

Hovedfag i kristendomskunnskap16.11.88

Cand.philol.-graden12.09.89

Hovedfag i pedagogikk16.11.88

Cand.polit.-graden12.09.89

Master of PhilosophyKgl. res. 09.10.98

Cand.mag.-graden12.09.89

1-årig pedagogikkstudium 16.11.8820 vt

1^2-årig studium i pedagogikk16.11.8830 vt

1-årig studium i kristendomskunnskap 16.11.8820 vt

Halvårsenhet i kristendomskunnskap06.06.97

(Første del av årsstudiet etter studieplan

nov. 1996 og senere)

1^2-årig studium i kristendomskunnskap16.11.8830 vt.

(eks.retten gjelder også

ved 4 ukers studieopphold

i Israel for studenter som

på mellomfagstillegget tar

valgenheten religion og

innenfor denne velger

jødedommen eller islam under

historisk-aktuell del (14.04.00))

2. avdeling/2. årsenhet i spesialpedagogikk23.06.9520 vt

sammensatte lærevansker med utgangspunkt

i psykisk utviklingshemming

^2-årig studium i skoleutvikling02.12.96

Pedagogisk veiledning, 1. halvårsenhet15.05.97

1-årig studium i menighetspedagogikk12.01.98

^2-årig studium i interkulturell forståelse22.06.98

(eks.retten gjelder ved

6 ukers studieopphold lagt til

Andesregionen (22.06.98)

eller Øst-Afrika / Afrikas

Horn (28.04.00) eller

Sør-Asia (28.04.00) eller 4

ukers studieopphold på Balkan

10.12.01))

Semesteremne i koinégresk og07.07.99

jødisk-hellenistisk kultur

Førstesemesterstudium (examen23.08.99

philosophicum og examen facultatum)

Halvårsenhet i menighetspedagogikk 114.09.00

Halvårsenhet i menighetspedagogikk 214.09.00

Videreutdanning i informasjons-04.10.00

teknologi (IT) for lærere 1

Semesteremne 2 i interkulturell forståelse01.11.00

1.5 Norsk Lærerakademi LH

4-årig allmennlærerutdanning27.08.96

(Gjelder opptak H-95 og senere)

3-årig førskolelærerutdanning06.03.98

Viderutdanning i informasjons-15.12.00

teknologi (IT) for lærere 1

^2-årig studium i organisasjon og21.09.00

ledelse

Norsk reiselivshøgskole

2-årig heltidsstudium i reiseliv og21.05.97

kommunikasjon

(Gjelder studieplan 1996 og senere)

Desentralisert 2. semester til Sevilla

godkjent i dept.s brev 19.07.01

1-årig studium i salg og kunderelasjoner12.03.98

Oslo Merkantile Høyskole (OMH Business School)

(heri inngår IHM Business School og NKS Høgskole)

1-årig studium i internasjonal markedsføring08.03.96

(Studieplan 95/96 og senere)

1-årig studium i markedsføring25.04.97

(Studieplan 95/96 og senere)(eks.retten gjelder også

fjernundervisning)

1-årig studium i hotelladministrasjon05.05.97

(Studieplan 96/97 og senere)

^2-årig studium i reiselivsfag29.08.97

(Studieplan 1995 og senere)(eks.retten gjelder også

fjernundervisning)

Årsstudium i ledelse for sykepleiere11.11.97

(eks.retten gjelder også

fjernundervisning)

2-årig studium i internasjonal markedsføring17.04.98

Rett til graden høgskolekandidat(eks.retten gjelder også

Bergen (28.05.01) og

3. semester Sevilla, Spania

(19.07.01))

1-årig studium i informasjonsteknologi19.07.99

(eks.retten gjelder også

fjernundervisning)

1-årig påbygningsstudium i relasjonsledelse12.11.01

(Eksamensretten tildelt Høyskolen NKS)

Tidligere Institutt for høyere markedsføringsutdannelse/IHM Business School

1-årig studium i markedsøkonomi18.02.9120 vt

1-årig studium i markedsøkonomi14.07.9220 vt

m/spesialisering i reiseliv

Tidligere NKS Høgskole

2-årig studium i økonomi og ledelseMidlert. eks. rett 18.12.87.40 vt

Rett til "høgskolekandidat"Endelig avgj. 04.07.88.

(eks.retten gjelder også

fjernundervisning)

1-årig studium i bedriftsøkonomi24.01.9020 vt

(eks.retten gjelder også

fjernundervisning)

1-årig studium i administrativ data-10.03.8910 vt

behandling (administrasjonsbehandling)26.06.92

(studieplan av 1988-89 og senere)(eks.retten gjelder kun

(avviklet)fjernundervisning)

Rogaland Markedshøyskole

1 års markedsøkonomutdanning16.01.9520 vt

1-årig studium i markedsføring, 16.01.9520 vt

analyse og planlegging

Rogaland Høgskole

3-årig grunnutdanning i vernepleie 14.10.94

(vernepleierutdanning)(eks.rett gjelder også midlertidig

for desentralisert virksomhet

i Lister-regionen (13.12.01))

3-årig grunnutdanning i ergoterapi07.06.00

Halvårsenhet i tilrettelegging for19.06.00

mennesker med utviklingshemming

i menigheten

1-årig videreutdanning i trening av10.07.01

kognitive, emosjonelle og sosiale

ferdigheter

1-årig studium i yrkesrettet30.11.01

handlingskompetanse

Rudolf Steinerhøyskolen

3-årig førskolelærerutdanning 12.12.88

(godkjent som førskolelærerutdanning

for arbeid i Rudolf Steiner-barnehager.

Utdanningen må suppleres med tilleggs-

utdanning før den kan gis generell god-

kjenning som førskolelærerutdanning)

2-årig lærerutdanning (godkjent for 12.12.88

undervisning i Steinerskoler)

3. studieår som påbygning til07.08.95

2-årig lærerutdanning