F-073-97

Delegasjon til fylkesmennene av myndighet til å frita fra lovpålagt taushetsplikt for tilsatte i skoleverket

Rundskriv F-073-97

Saksnr. 96/10145

25.06.1997

Statens utdanningskontorer Kommuner og fylkeskommuner Politikamrene Domstolene Statsadvokatene Den Norske Advokatforening

 

Delegasjon til fylkesmennene av myndighet til å frita fra lovpålagt taushetsplikt for tilsatte i skoleverket

 

Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet har delegert myndigheten til å frita tilsatte i skoleverket fra lovpålagt taushetsplikt etter tvistemålsloven og straffeprosessloven, til fylkesmennene.

Myndigheten til å frita fra lovpålagt taushetsplikt, som overføres til fylkesmennene, gjelder alle tilsatte i skoleverket – i grunnskole, videregående skole, folkehøgskoler, de statlige kompetansesentrene for spesialundervisning, pedagogisk-psykologisk tjeneste og de fylkeskommunale oppfølgingstjenestene. Delegasjonen gjelder ikke universiteter og høgskoler eller Den norske kirke.

Myndigheten til å frita fra taushetsplikt følger av tvml. § 204 nr.2 og strpl.§ 118 og § 230, jf. Grunnskoleloven § 42, lov om videregående opplæring § 34, privatskoleloven § 32 og forvaltningsloven § 13 til 13 e.

Med hilsen

Hanna Marit Jahr e.f.
Ekspedisjonssjef

Geir Helgeland
Underdirektør

 
Publisert 19. mai 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen.