F-122-97

Endring av forskrift av 20. desember 1996 nr. 1335 til Lov om voksenopplæring vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll (11.11.97)

Rundskriv F-122-97

Saksnr. 97/7260

11.11.1997

Erstatter F-115-96 og F-025-97

Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner De tilskuddsberettigede studieforbund Norsk Forbund for Fjernundervisning Norsk Fjernundervisning Norsk Voksenpedagogisk forskningsinstitutt Nasjonalt Læremiddelsenter Voksenopplæringsforbundet Sentralorganet for fjernundervisning på universitet- og høgskolenivå Statens utdanningskontorer Kommunenes Sentralforbund Fylkeskommunene

Endring av forskrift av 20. desember 1996 nr. 1335 til Lov om voksenopplæring vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll.

Det vises til rundskriv F-115/96 og F-25/97.

I forskrift av 20. desember 1996 nr. 1335 til lov om voksenopplæring vedrørende tilskudd, regnskap, revisjon og kontroll § 2-3 stilles det krav til studieforbundene og fjernundervisningsinstitusjonenes dokumentasjon av tilskuddsgrunnlaget. I henhold til denne bestemmelsen skal dokumentasjonen blant annet vise deltagernes fødselsdato.

Departementet har ved forskrift av 7. oktober 1997 nr. 1084 besluttet å endre kravet til dokumentasjon av fødselsdato til krav om dokumentasjon av fødselsår. Endringene trer i kraft straks og lyder som følger:

§ 2-3 annet ledd nytt første og annet punktum skal lyde:

Studieforbundenes dokumentasjon skal være i form av frammøtelister som for hvert kurs viser møtedato, studietimer med og uten lærer, samt deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Frammøtelisten skal være underskrevet av kursleder eller lærer.

§ 2-3 annet ledd nåværende annet, tredlje og fjerde punktum blir nytt tredje, fjerde og femte punktum.

§ 2-3 tredje ledd nytt første punktum skal lyde:

Fjernundervisningsinstitusjonenes dokumentasjon skal vise kursnavn, normerte timer, gjennomføringsdato, gjennomførte obligatoriske kommunikasjoner og deltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse.

§ 2-3 tredje ledd nytt tredje og fjerde punktum skal lyde:

Dokumentasjonen for brevringer skal være i form av frammøtelister, kontrollert av institusjonen, som viser kursets navn, møtedato, frammøte, samt ringlederens og ringdeltakernes navn, fødselsår og bostedsadresse. Frammøtelisten skal være attestert av ringleder og skal inneholde institusjonens forklaring på eventuelt avvik fra hovedregelen om minst 5 deltakere.

§ 2-3 tredje ledd nåværende fjerde punktum blir nytt femte punktum

Vedlagt følger forskrift av 20. desember 1996 nr. 1335 slik den nå lyder etter endringen.

Med hilsen

Stig Klingstedt e.f. ekspedisjonssefAnne Skomedal underdirektør
Lagt inn 6. januar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen