F-13-03 vedlegg 1

Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik

PROTOKOLL

År 2003, den 27. mars ble det ført forhandlinger mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte organisasjoner om revisjon av Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale tariffavtaler i skoleverket.

Til stede:

Utdannings- og forskningsdepartementet
Ulla Werner
John Røyrvik

Utdanningsforbundet
Ole Petter Blindheim
Arne Olav Kristensen

Skolenes landsforbund
Stein Grøtting
Else Hostvedt

Musikernes fellesorganisasjon
Maj-Liss Grynning Mydske

Norsk Skolelederforbund
Olav Helge

Norsk Lektorlag, NIF og NaFo
Otto Kristiansen

Norsk Sykepleierforbund
Bjørg Ranang

Lærernes Yrkesforbund
Ole A. Lynum

Samnemnda for NF og NKF
Arvid Kopperdal

Møtet ble ledet av avdelingsdirektør Ulla Werner

Partene ble enige om følgende avtale:

Særavtale om tidsbegrensede forsøk/avvik fra sentrale særavtaler i skoleverket

 1. Forsøk/avvik fra sentrale særavtaler

Denne avtalen regulerer saksgang og forutsetninger for videreføring av forsøk/avvik fra sentrale særavtaler og igangsetting av nye forsøk/avvik gjeldende for skoleåret 2003/04.

Avtalen omfatter følgende særavtaler:

 • Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket
 • Særavtale om leseplikter og tidsressurser i grunnskolen
 • Særavtale om leseplikter og tidsressurser i den videregående skolen
 • Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser i grunnskolen
 • Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser i den videregående skolen
 • Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket
 1. Partsforhold

Drøftinger om videreføring og igangsetting av forsøk/avvik fra sentrale særavtaler skal skje både på den enkelte skole og på virksomhetsnivå. Alle tjenestemannsorganisasjoner som har forhandlingsrett etter Tjenestetvistloven, og som har medlemmer som omfattes av forsøket/avviket, har partsrettigheter på begge nivåer.

 1. Videreføring av forsøk/avvik

Ved partsenighet lokalt kan det inngås avtale på virksomhetsnivå om videreføring av lokalt og sentralt initierte forsøk/avvik som de sentrale parter tidligere har godkjent, med de endringer det nå eventuelt er enighet om.

Kopi av avtalen sendes UFD og berørte tjenestemannsorganisasjoner til orientering.

 1. Nye forsøk/avvik

Ved partsenighet lokalt kan det inngås avtale om nye forsøk/avvik fra særavtaler (jf. pkt. 1) inngått mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og tjenestemannsorganisasjonene.

For at en avtale skal kunne inngås, forutsettes følgende:

Det foreligger en lokalt inngått avtale mellom kommunen/fylkeskommunen og de berørte tjenestemannsorganisasjoner. Gjelder forsøket flere skoler, må det spesifiseres for den enkelte skole hvilke unntak som gjelder.

Avtalen må inneholde en klargjøring av:

 • hvem som har ansvaret for forsøket/avviket
 • målsetting med forsøket/avviket
 • tidsramme og omfang av forsøket/avviket
 • hvordan evaluering av forsøket/avviket skal finne sted
 • forsøkets/avvikets vilkår og økonomiske rammebetingelser
 • hvilke sentrale bestemmelser eller avtaler som ønskes fraveket

Dersom det ikke oppnås enighet med samtlige organisasjoner, kan kommunen/fylkeskommunen inngå avtale med den enkelte organisasjon for denne organisasjons medlemmer.

Lokale avtaler sendes UFD og berørte tjenestemannsorganisasjoner senest 1 uke etter inngåelse. Avtalen(e) kan iverksettes så fremt ingen av partene på departementsnivå innen 4 uker fra inngåelse av den lokale avtalen krever forhandlinger sentralt.

 1. Varighet

Denne avtalen gjelder fra 01.08.03 – 30.04.04. Den faller bort fra 01.05.04.

Felles protokolltilførsel
Partene er enige om at organisasjonene skal varsles, og at informasjon/drøfting etter Hovedavtalen i staten med tilpasninger til skoleverket, jf. § 9, skal finne sted når kommunen/fylkeskommunen søker om forsøk etter Opplæringslova.