F-4073 Tillegg nr.5 vedlegg 1

PROTOKOLL

År 2002, den 16. og 22. april, ble det holdt forhandlingsmøter om lønns- og arbeidsvilkår i folkehøgskolene mellom Utdannings- og forskningsdepartementet og berørte lærerorganisasjoner. Bakgrunnen for møtet var intensjonserklæringen av 19. mai 2000, inngått mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene.

Til stede på ett eller begge møtene:

Utdannings- og forskningsdepartementet

John Røyrvik

Vidar Kåsin

Utdanningsforbundet

Hans Erik Pettersen

Skolenes landsforbund

Stein Grøtting

Norsk Skolelederforbund

Dag Wollebæk

Musikernes fellesorganisasjon

Maj-Liss Grynning Mydske

Norsk Sykepleierforbund

Bjørg Ranang

Samnemnda

Leon Haugsbø

Dag Wollebæk

Tor Grønvik

Norsk Lektorlag

Henning Wold

Underdirektør John Røyrvik ledet møtene.

Partene ble enige om følgende:

Alle skoleledere og lærere får en lønnsøkning på 3 lønnstrinn på A-tabellen med virkning fra 01.08.02.

Årsrammen for undervisning for lærere over 58 år reduseres med 2% i forhold til gjeldende årsramme per 31.07.02.

Den reduserte leseplikten kommer i tillegg til og praktiseres på samme måte som bestemmelsen om redusert leseplikt for lærere over 60 år fastsatt i hovedtariffavtalens pkt. 5.10

Årsrammen for undervisning økes fra 660 til 677 timer i "øvrige fag". Årsrammen for undervisning i "praktiske aktiviteter" øker fra 726 til 747 timer.

Tallet på undervisningstimer som konverteres til faglig hjelp for elevene reduseres fra 66 timer til 50 timer per år.

Planleggingstid for lærere reduseres fra 10 til 8 dager (fra 75 til 60 timer).

Annen tid til organisert arbeid reduseres med 13 timer på årsbasis (fra 530 til 517 timer).

Det totale årsverket blir ikke endret.

Skoleledere pålegges en vikarplikt på inntil 25 timer per år beregnet forholdsmessig ut fra den enkeltes ledelsesressurs. Uttak av vikartimer kan fordeles mellom skolelederne ved skolen.

Timesatsen for tilfeldige vikartimer - dvs vikartimer i inntil 3 uker - reduseres med 20%.

Partene ble enige om å innarbeide ovenstående endringer i Særavtale om arbeidstid og leseplikt m.m. i folkehøgskolen slik det fremgår av vedlegg. Partene var også enige om å innarbeide nødvendige endringer i Særavtale om lønn og godtgjøringer m.m. i skoleverket.